Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

KS - konsult, Kostra og Telemarksforskning

Mer og mindreutgift 2022

Denne plansjen over viser mer-/mindreutgift for Hustadvika kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet samlet per tjenesteområde. Vi ser her at når vi tar hensyn til både geografisk plassering, befolkning osv, samt til vårt inntektsnivå bruker vi 13,8 mill. kroner mer enn landsgjennomsnittet. Dette er en reduksjon fra 2021 da kommunen brukte 29,5 millioner mer enn landsgjennomsnittet. Med andre ord, mer enn vi har råd til utfra løpende inntekter hvert år. Vi ser også at det er på grunnskole og pleie omsorg vi bruker betydelig mer enn andre kommuner.

Netto driftsutgifter per innbygger 2022

Denne plansjen viser mye det samme som plansjen over, men her vises også utgiftene per innbygger. Likevel slik at når vi oppsummerer for hele kommunen blir resultatet det samme som over.

Et eksempel fra pleie og omsorg: Myndighetene mener vi etter kriterier og vekter i inntektssystemet bør bruke 25 233 per innbygger. Men siden Hustadvika kommune er en lavinntektskommune så bør vi bruker mindre enn dette. Vi brukte 25 878 kroner pr innbygger.

Når det gjelder Grunnskole viser tabellen at landssnittet bruker 15 948 kroner per innbygger. Vi bruker 19 080 kroner per innbygger til grunnskole. Vi ligger altså betydelig over og "merforbruket" utgjør 25,3 mill. kroner. Dette er en nedgang fra 28,8 mill. i merforbruk på skole i 2021.

Denne plansjen viser de utfordringer endring i demografien vil gi kommunen i årene fremover. Denne økonomiplanen har startet arbeid med å tilpasse budsjettene til dagens utvikling. Det på går nå et arbeid med å utarbeide plan for Helse og velferd og plan for oppvekst. Disse planene vil gi føringer på ytterligere tiltak på disse områdene for å møte fremtiden.

Denne plansjen viser tallmessig de utfordringer kommunen vil møte i årene som kommer helt fram til 2032. Hustadvika kommune vil få et økt kostnadsbehov på nesten 91 millioner innenfor helse (2024-2032). Dette er ganske i tråd med tallene lagt fram i kommunens helse og velferdsplan. Det er forventet at kommunen vil få tilført midler ganske likt kostnadsbehovet. Kommunen vil derfor få ca. 41. mill. kroner til å ekstra midler for å dekke demografiendringene. Kommunen må derfor flytte 59 mill. kroner fra andre tjenester til helse.

Kostnadsbehovet for skole vil bli 36,6 mill. mindre i 2032 enn det er i dag. For barnehage vil kostnadsnivået bli 19 mill. lavere. For å komme på normert nivå på grunnskole så må kommunen bruke 61,9 mill. kroner mindre i 2023 enn hva den gjorde i 2022. Merforbruket på 25,3 pluss mindre utgiftsbehov på 36,6 mill.