Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Familiens hus - driftsbudsjett

Rammeområdet består av enhetsleder, barnevernstjeneste, helsestasjon, tiltak for funksjonshemmede og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Det er hardt press på rammen på Familiens hus. Kommunedirektøren foreslår ingen endringer.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå. Bruk av ressurser til prosjekt HOPP er ikke lovpålagte.

Det ble i kommunestyret i desember 2022 vedtatt å forlenge bevilgningen på 400 tusen kroner på ungdomskoordinator ut 2026. Etter snart 2 års drift ser en at oppgavene som er tillagt stillingen hører mer naturlig under enhet kultur da ungdomskoordinatoren skal være operativ ute i feltet med drift og aktivitet. Ungdomskoordinatoren vil være en naturlig samarbeidspart for barnevernet i fortsettelsen. Rammen til Samfunnsutvikling blir derfor økt med 418 tusen kroner (400 tusen pluss deflator) og rammen til Familiens hus blir redusert med tilsvarende beløp.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 256, 410 og 606 tusen kroner. Totalt blir dette 1272 tusen kroner for rammeområdet.

Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Familiens Hus Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 100 964 104 887 104 631 104 221
Deflator 4 341
Tiltak:
Ungdomskoordinator til Samfunnsutvikling -418
Prosentvis trekk -256 -410 -606
Sum tiltak -418 -256 -410 -606
Ny Ramme 104 887 104 631 104 221 103 615