Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2024 - 2027

Bevilgningsregnskapet - drift

Tall i hele tusen kroner

Bevilgningsregnskapet - drift Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
Rammetilskudd -535 645 -561 390 -568 127 -568 131 -568 145
Inntekts- og formueskatt -404 207 -426 170 -426 170 -426 170 -426 170
Eiendomsskatt -63 581 -63 581 -63 581 -63 581 -63 581
Andre generelle driftsinntekter -49 803 -8 600 -5 600 -8 200 -5 200
Sum generelle driftsinntekter -1 053 236 -1 059 741 -1 063 478 -1 066 082 -1 063 096
Sum bevilgninger drift 966 868 966 715 951 086 934 842 922 627
Avskrivinger 68 000 73 000 77 000 80 000 85 000
Sum netto drifsutgifter 1 034 868 1 039 715 1 028 086 1 014 842 1 007 627
Brutto driftsresultat -18 368 -20 026 -35 392 -51 240 -55 469
Renteinntekter -7 000 -7 000 -6 000 -5 500 -5 500
Utbytter
Gevinst finansielle omløpsmidler -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500
Renteutgifter 66 929 78 688 87 997 79 645 85 282
Avdrag på lån 60 000 65 000 71 000 71 000 85 000
Netto finansutgifter 115 429 132 188 148 497 140 645 160 282
Motpost avskrivinger -68 000 -73 000 -77 000 -80 000 -85 000
Netto driftsresultat 29 061 39 162 36 105 9 405 19 813
Overføring til investering
Avsetning til bundne fond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond -29 061 -39 162 -36 105 -9 405 -19 813
Dekning tidligere års merforbruk
Som disponering/dekning netto driftsresultat -29 061 -39 162 -36 105 -9 405 -19 813
Fremført til inndekkning senere år 0 0 0 0 0

Bevilgning drift - Rammeområdene

Tall i hele tusen kroner

Sum bevilgning drift Rev. Budsjett 2023 Deflator Endring u/deflator Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
Politisk styring 7 139 306 -382 7 063 7 096 6 469 7 029
Kommunedirektøren 70 031 3 011 -8 076 64 966 65 208 63 955 63 581
Samfunnsutvikling 19 702 847 18 20 567 20 518 20 440 19 907
Familiens hus 100 964 4 341 -418 104 887 104 631 104 221 103 615
Oppvekst felles 121 844 5 239 -3 330 123 753 123 156 119 672 118 960
Kommunale barnehager 56 476 2 428 -2 030 56 874 55 140 54 917 54 590
Skoler 181 884 7 821 -4 448 185 257 179 556 173 835 167 923
Helse og velferd felles 6 528 656 6 400 13 584 19 050 18 995 18 914
Helse og mestring 48 091 2 067 -1 333 48 825 49 507 49 317 49 037
Hjemmebaserte tjenester 64 004 2 752 -3 474 63 282 62 128 61 882 61 520
Institusjoner og omsorgsleiligheter 113 155 4 865 7 006 125 026 124 722 124 233 125 026
Bo og habilitering 122 942 5 286 -2 500 125 728 122 922 122 432 121 710
NAV 21 572 927 -2 000 20 499 19 950 19 871 19 754
Inntekter RT 0 0 -43 535 -43 535 -42 535 -42 535 -42 535
Kommunalteknikk -7 180 -309 1 683 -5 806 -5 821 -5 844 -5 878
Bygg og eiendom 48 177 2 071 1 300 51 548 49 126 48 931 48 642
Plan og byggesak 8 030 345 -3 330 5 045 4 733 4 714 4 686
Brann og beredskap 12 600 541 -551 12 590 12 445 12 296 12 224
Landbruk og miljø 3 409 146 -93 3 462 3 454 3 441 3 422
Fellesutgifter pensjon -32 500 0 15 600 -16 900 -23 900 -26 400 -29 500
SUM bevilgning 966 868 43 340 -43 493 966 715 951 086 934 842 922 627