Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Helse og velferd felles - driftsbudsjett

Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler (Helseplattformen), forvaltningskontoret og enhet for integrering. Utgifter til Aspekt Hustadvika AS dekkes også av dette rammeområdet.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Kommunedirektøren foreslår mindreforbruket på enhet for integrering tas inn i 0 i løpet av 2024 og 2025. Fra 2025 forventes det da at enheten går i null, dvs. at tilskuddene dekker utgiftene på området.

Det er lagt inn en økning i bevilgning som følge av overliggere på sykehuset. Samlet økning rammen utgjør da 2,5 mill. kroner.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 34, 55 og 81 tusen kroner. Totalt blir dette 170 tusen kroner for rammeområdet.Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og velferd - felles Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 6 528 13 584 19 050 18 995
Deflator 656
Tiltak:
Mindreforbruk enhet for integrering 5 500 5 500
Merforbruk overliggere sykehus 900
Prosentvis trekk -34 -55 -81
Sum tiltak 6 400 5 466 -55 -81
Ny Ramme 13 584 19 050 18 995 18 914