Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Landbruk og miljø - driftsbudsjett

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Uklar situasjon for viltfondet. Utgiftene er høye. Salg av tjenester til Averøy løper kun for 3 mnd. om gangen. Omfordeling av utgifter IKT utgjør 93 tusen kroner. Flyttes til Kommunedirektørens ramme.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 8, 13 og 19 tusen kroner. Totalt blir dette 40 tusen kroner for rammeområdet.


Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Landbruk og miljø Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 3 409 3 462 3 454 3 441
Deflator 146
Tiltak:
Omfordeling kostnader IKT -93
Prosentvis trekk -8 -13 -19
Sum tiltak -93 -8 -13 -19
Ny Ramme 3 462 3 454 3 441 3 422