Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Politisk styring - driftsbudsjett

7Politisk styring

Her ligger lønn til ordfører, varaordfører, samt møtehonorar og utgifter til alle politiske utvalg i kommunen. Også revisjon og kontrollutvalg ligger her. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i budsjettet i 2024 på 600 tusen kroner siden det ikke er valg i 2024.

Hustadvika kommune er medlem i Visit Nordmøre og Romsdal AS. Det er en fellesorgan som markedsfører regionen som reisemål. Kommunen betaler en årlig lisens på rett i underkant av 550 tusen kroner. Dette er ikke en lovpålagt oppgave/tjeneste, og det foreslås derfor å si opp medlemskapet i Visit Nordmøre og Romsdal, for å kutte utgifter på rammeområdet.

Færre politiske representanter gir en redusert utgift på 50 tusen i 2024 (helårsvirkning).

Kontrollutvalget har vedtatt å øke budsjettet reelt med 268 tusen kroner. Dette foreslås for å øke omfanget av forvaltningsrevisjon. Dette budsjettet ble vedtatt av kommunestyret i sak 79/2023.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 17, 27 og 40 tusen kroner. Totalt blir dette 84 tusen kroner for rammeområdet.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte, bortsett fra tilskudd til Visit Nordmøre og Romsdal AS.


Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Politisk styring Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 7 139 7 063 7 096 6 469
Deflator 306
Tiltak:
Valgår -600 600 -600 600
Kutte støtte Visit Nordmøre og romsdal AS -550
Færre politiske represesnanter -50
Endring budsjett kontroll og revisjon 268
Prosentvis trekk 0 -17 -27 -40
Sum tiltak -382 33 -627 560
Ny Ramme 7 063 7 096 6 469 7 029