Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Investeringsbudsjett - talloppsett 2024 - 2033

Investeringsprosjektene 2024-2033

Beløp i hele tusen kroner

Investeringer i anleggsmidler Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027 Budsjett 2028 Budsjett 2029 Budsjett 2030 Budsjett 2031 Budsjett 2032 Budsjett 2033
Diverse investeringer
Datautstyr 4 500 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900
Familiens hus - Eide 19 497
Nytt torg i Elnesvågen 5 944 5 000
Sum Diverse investeringer 29 941 6 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900
Helse
Utstyr Helse og velferd 1 263 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Utstyr legekontor 2 000
Demenssenter Eide 2 000 108 000 108 000
Helse og rehabiliteringssenter 2 000 2 000 216 000 216 000
Ombygging Bøtunet 19 000
Skjermet avdeling Eide sykehjem 2 920
Omsorgsleiligheter Farstad 34 165
TV på institusjoner 1 200
Ombygging Fræna sjukeheim 2 000
Sum Helse 48 532 111 000 111 000 236 000 217 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Skole
Utbedring Tornes skole 2 469
Haukås skole 15 866
Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole 3 001
Ny Eide barneskole 56 723 144 300 50 000 10 000
Eide barneskole oppgradere uteområdet 1 547
Sum Skole 79 606 144 300 50 000 10 000 0 0 0 0 0 0
Kultur
Hustadvika kulturskole 33 907
Trollkirka turmål og turknutepunkt 488
Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 500 250 250 6 250
Automater til bibliotek 400
Renovering Frænahallen 8 330
Badeplass Eide 30
Oppgradering Eidehallen 600
Granulathåndtering 1 000 500
Renovering Heimdalstunet Tornes 150
Sum kultur 45 498 750 250 0 0 0 6 250 0 0 0
Teknisk
Klargjøring næringsareal 9 985 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Tilrettelegging boligtomter 13 774 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Opprustning kommunal eiendom/utstyr 7 331 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Utstyr kommunalteknikk 0
Vatn 16 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Avløp 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Asfaltering og vei 3 006 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Gatelys 2 533
Rundkjøring Malmefjorden 15 457
Justering MVA Lauvåsen 138 138 138 138 138 138 138 138
Vei sør for hovedveien Elnesåvgen 18 724
Ny brannstasjon 0 34 395
Utvidelse av gravplass Tornes 6 032
Ny tankbil - brann 0 5 000 6 000
Øvingsområde brann 2 000
Kjemikalievernbil 1 500
Riving Bøen 9 0
Låsesystem utleieboliger 1 000 1 000
Sum Teknisk 106 480 81 533 43 138 41 138 47 138 41 138 41 138 41 000 41 000 41 000
Barnehager
Lekeapparat barnehager 1 000 1 000
Sum Barnehager 1 000 1 000
Sum Investeringer i anleggsmidler 311 058 345 483 206 288 289 038 266 038 44 038 50 288 43 900 43 900 43 900
Oppdatert etter avstemmingssak

Bevilgningsoversikt - finansiering av investeringene

Tall i hele tusen kroner

Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027 Budsjett 2028 Budsjett 2029 Budsjett 2030 Budsjett 2031 Budsjett 2032 Budsjett 2033
Investering i varige driftsmidler 311 058 345 483 206 288 289 038 266 038 44 038 50 288 43 900 43 900 43 900
Tilskudd til andres investeringer 2 800 100
Investeringer i aksjer og andeler 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter 316 858 348 583 209 288 292 038 269 038 47 038 53 288 46 900 46 900 46 900
Kompensasjons for merverdiavgift -49 683 -64 869 -37 030 -53 580 -48 980 -4 580 -5 830 -4 580 -4 580 -4 580
Tilskudd fra andre -13 875 -15 075 -121 000
Salg av varige driftsmidler -12 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån
Bruk av lån -238 300 -258 639 -41 258 -228 458 -210 058 -32 458 -37 458 -32 320 -32 320 -32 320
Sum investerings inntekter -313 858 -345 583 -206 288 -289 038 -266 038 -44 038 -50 288 -43 900 -43 900 -43 900
Videreutlån 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Bruk av lån til videreutlån -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Avdrag på lån til videreutlån 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Mottatte avdrag på videreutlån -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Netto utgifter videreutlån - - - - - - - - - -
Overføring fra drift
Netto avsetninger/bruk bundne investeringsfond
Netto avsetninger/bruk ubundne investeringsfond -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetning -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - - - - - - - - -
Oppdatert etter kommunestyrevedtak
Tall i hele tusen kroner

Fordeling investeringer 2024-2033

Sektorvis fordeling investeringer 2024-2033