Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Investeringsbudsjett - talloppsett 2024 - 2033

Investeringsprosjektene 2024-2033

Beløp i hele tusen kroner

Investeringer i anleggsmidler Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027 Budsjett 2028 Budsjett 2029 Budsjett 2030 Budsjett 2031 Budsjett 2032 Budsjett 2033
Diverse investeringer
Datautstyr 4 500 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900
Familiens hus - Eide 15 000
Nytt torg i Elnesvågen 8 500
Sum Diverse investeringer 26 500 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900
Helse
Utstyr Helse og velferd 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Nye omsorgsboliger 0
Demenssenter Eide 0 108 000 108 000
Helse og rehabiliteringssenter 2 000 2 000 216 000 216 000
Ombygging Bøtunet 19 000
Omsorgsleiligheter Farstad 20 991
Ombygging Fræna sjukeheim 2 000
Sum Helse 25 991 111 000 111 000 236 000 217 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Skole
Utbedring Tornes skole 3 200
Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole 500
Ny Eide barneskole 80 000 144 300 50 000 10 000
Sum Skole 83 700 144 300 50 000 10 000 0 0 0 0 0 0
Kultur
Hustadvika kulturskole 37 637
Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 500 250 250 6 250
Renovering Frænahallen 5 600
Badeplass Eide 2 621
Granulathåndtering 1 000 500
Renovering Heimdalstunet Tornes 150
Sum kultur 47 508 750 250 0 0 0 6 250 0 0 0
Teknisk
Klargjøring næringsareal 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Tilrettelegging boligtomter 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Opprustning kommunal eiendom/utstyr 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Utstyr kommunalteknikk 3000
Vatn 16 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Avløp 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Asfaltering og vei 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Gatelys 1 000
Rundkjøring Malmefjorden 15 457
Justering MVA Lauvåsen 138 138 138 138 138 138 138 138
Vei sør for hovedveien Elnesåvgen 9 630
Ny brannstasjon 20 000 14 395
Utvidelse av gravplass Tornes 4 500
Ny tankbil - brann 5 000 6 000
Øvingsområde brann 2 000
Kjemikalievernbil 280
Riving Bøen 9 1 700
Låsesystem utleieboliger 1 000 1 000
Sum Teknisk 114 925 56 533 43 138 41 138 47 138 41 138 41 138 41 000 41 000 41 000
Barnehager
Lekeapparat barnehager 1 000 1 000
Sum Barnehager 1 000 1 000
Sum Investeringer i anleggsmidler 301 124 315 483 206 288 289 038 266 038 44 038 50 288 43 900 43 900 43 900

Bevilgningsoversikt - finansiering av investeringene

Tall i hele tusen kroner

Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027 Budsjett 2028 Budsjett 2029 Budsjett 2030 Budsjett 2031 Budsjett 2032 Budsjett 2033
Investering i varige driftsmidler 301 124 315 483 206 288 289 038 266 038 44 038 50 288 43 900 43 900 43 900
Tilskudd til andres investeringer 2 800 100
Investeringer i aksjer og andeler 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter 306 924 318 583 209 288 292 038 269 038 47 038 53 288 46 900 46 900 46 900
Kompensasjons for merverdiavgift -50 599 -58 869 -37 030 -53 580 -48 980 -4 580 -5 830 -4 580 -4 580 -4 580
Tilskudd fra andre -13 875 -15 075 -121 000
Salg av varige driftsmidler -12 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån
Bruk av lån -227 450 -234 639 -41 258 -228 458 -210 058 -32 458 -37 458 -32 320 -32 320 -32 320
Sum investerings inntekter -303 924 -315 583 -206 288 -289 038 -266 038 -44 038 -50 288 -43 900 -43 900 -43 900
Videreutlån 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Bruk av lån til videreutlån -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Avdrag på lån til videreutlån 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Mottatte avdrag på videreutlån -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Netto utgifter videreutlån - - - - - - - - - -
Overføring fra drift
Netto avsetninger/bruk bundne investeringsfond
Netto avsetninger/bruk ubundne investeringsfond -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetning -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - - - - - - - - -
Tall i hele tusen kroner

Fordeling investeringer 2024-2033

Sektorvis fordeling investeringer 2024-2033