Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Inntekter ressurskrevende tjenester - driftsbudsjettet

Fra 2024 bokføres inntekter på ressurskrevende tjenester på et eget rammeområde/Enhet. Dette gjøres for å være i tråd med god kommunal regnskapsskikk uten å endre budsjettene til enkelte rammeområder/enheter. Dette gjøres for å ha mulighet til å sammenligne våre enheter med tidligere år.

Ressurskrevende brukere:

  • Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
  • Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen
  • Innslagspunkt for utbetaling av tilskudd for 2024 blir på 1 608 000 kr (1526 000 kr for 2023).


Inntekt ressurskrevende tjenester Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 0 -43 535 -42 535 -42 535
Deflator 0
Tiltak:
Flytting fra bevilgning -45 535 1 000
Sum Tiltak -43 535 1 000 0 0
Ny Ramme -43 535 -42 535 -42 535 -42 535