Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, demenskoordinator, kreftkoordinator samt en rekke enkelttjenester som BPA i den enkelte sine hjem.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det ble i kommunestyret i 2022 vedtatt en styrking til hjemmebaserte tjenester med 1 mill. kroner i 2023 og 2024. Denne bevilgningen tas ut igjen i 2025

For 2023 ble rammen økt med 600 tusen som følge av en bruker. Denne posten er ikke lenger aktuell og beløpet foreslås kuttet.

Kommunestyret økte rammen til hjemmetjenesten med 3 mill. til økte stillingsressurser i revidert budsjett 2023. Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet i 2023. Kommunedirektøren har ikke foreslått endring på denne posten, men foreslår ikke direkte bruk av disposisjonsfondet.

Det er tiltak som går ut i 2023. Dette medfører at rammen kan reduseres med 3,47 mill. kroner.


Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Hjemmebaserte tjenester Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 64 004 63 282 62 128 61 882
Deflator 2 752
Tiltak:
Økning budsjett grunnet antall eldre (Helse og velferdsplan) -1 000
Mindre bruker(e) -3 474
Prosentvis trekk -154 -246 -362
Sum tiltak -3 474 -1 154 -246 -362
Ny Ramme 63 282 62 128 61 882 61 520