Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Driftsbudsjettet

Det tredje budsjettet og økonomiplan for Hustadvika kommune

Dette er det tredje driftsbudsjettet for Hustadvika kommune. Under er det kommentert i forhold til rammeområder vedtatt i gjeldende økonomireglement. Innenfor disse rammene har kommunedirektøren fullmakt til å fordele mellom de enheter som hører hjemme inn under de ulike rammeområder.

Alle rammer er tilført økning tilsvarende den kommunale deflatoren som i 2024 utgjør 4,3 % (fordelt med 4,9 % som årslønnsvekst og 3,4 % som prisvekst).
Deflatoren er den økning i lønns- og prisstigning som finansdepartementet antar vil komme i dette året.


Budsjettrundskriv

Kommunedirektøren sendte 14.07.2023 ut budsjettrundskriv I med beskrivelse av den økonomiske situasjonen. Gjennom budsjettmøter høsten 2023 er plan for innsparing og rammer for økonomiplanen bli tatt opp.

Regnskapet for 2023 er selvsagt ikke ferdig når dette dokumentet blir ferdigstilt. Merforbruket er stort, men det er også signaler om noen ekstrainntekter. Forutsetningen som ligger til grunn for den nye økonomiplan er et resultat i 2023 på null.

Planlagt endring i budsjett er vist nedenfor i tabeller per rammeområder.