Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Bo og habilitering - driftsbudsjettet

I rammeområdet bo og habilitering ligger Knausvegen, Holalia, Eidem, Hestehovvegen 38, Mikalmarka og Haukås.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

For årene 2024 og 2025 ligger det inne kutt på 2,5 mill. kroner hvert år. Rammeområdet jobber med tiltak for å realisere dette kuttet. Samlet betyr dette en bedring i budsjettbalansen med 17,5 mill. kroner i økonomiplanperioden.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 306, 490 og 722 tusen kroner. Totalt blir dette 1518 tusen kroner for rammeområdet.


Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Bo og Habilitering Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 122 942 125 728 122 922 122 432
Deflator 5 286
Tiltak:
Effektivisering tjenesteleveransen -2 500 -2 500
Prosentvis trekk -306 -490 -722
Sum tiltak -2 500 -2 806 -490 -722
Ny Ramme 125 728 122 922 122 432 121 710