Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Skoler - driftsbudsjett

Skole

Her under dette rammeområdet ligger følgende skoler: Jendem skole, Sylte skule, Haukås skole, Tornes skule, Eide barneskole, Lyngstad skole, Bud skule, Hustad skole, Fræna ungdomsskole og Eide ungdomsskole.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme skolens organisering, omfang og tjenestenivå innenfor de rammene som settes ved lov og forskrift.

Generell innsparing 2024, 2025, 2026 og 2027 utgjør over 19,3 mill. kroner. Kommunedirektøren vil legge frem sak om hvordan disse endringen kan realiseres.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 451, 721 og 1062 tusen kroner. Totalt blir dette 2 234 tusen kroner for rammeområdet. Dette kommer i tillegg til de 19,3 mill. kronene i generelle innsparinger.

Vedtatt oppvekstplan gir føringer for prioriteringer på lengre sikt, når rammeoverføringene påvirkes av nedgangen i elevtall. Tiltak utover i økonomiplanperioden vil fremmes som egne saker.

Rektorene har gitt tilbakemelding på sannsynlige følger av kutt på skolene. Under følger også rektorenes innspill:

Innsparingene som er forespeilet for de tre kommende årene, vil føre til betydelig reduksjon i antall lærerstillinger og fagarbeiderstillinger. På grunn av endringer i lærerutdanningen, vil nyutdannede lærere i framtiden ha utdanning på masternivå, og dette medfører økte lønnskostnader. Det er viktig å ta hensyn til at en skole med høy kvalitet fordrer pedagogisk personale med høy kompetanse. Ivaretakelse av lærernormen er også viktig i vurdering av hvilke stillinger som skal reduseres.

Nedgang i elevtall fører til at en etter hvert må slå sammen trinn og klasser. For de minste skolene vil dette kunne medføre en få-deling. Det vil også føre til større klassegrupper for skoler med paralleller.

Kommunedirektøren viser til at skolesektoren er en av områdene der kommunen bruker store ressurser og i en innsparingsprosess må denne sektoren bidra inn med reduksjoner av driften. I tillegg står kommunen overfor en situasjon hvor vi må flytte ressurser fra oppvekst til pleie og omsorg på grunn av demografisk utvikling.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 97/2022 Handlings- og økonomiplan for 2023 - 2026:

Kommunestyret ber om at det legges fram en sak i 2023 om fremtidig drift av grunnskoletilbudet i Hustadvika kommune. Dette skal være en utredning med forslag til endringer som følge av lavere rammeoverføringer til skoleområdet i fremtiden. Endringene som foreslås skal være grundig vurdert, inkludere brukermedvirkning og bidra til faglig kvalitet for alle elevene. Målet er utvikling av en Hustadvikaskole som er attraktiv for innbyggere og for rekruttering av pedagogisk personale. Utredning og vurderinger som angår SFO-tilbudet må være del av dette sakskomplekset. Kommunedirektøren står fritt til å hente inn ekstern kompetanse ved behov, men innenfor dagens rammer. Saken legges frem for kommunestyret til behandling innen kommunestyremøtet i juni 23. Den allerede vedtatt utredning om barnehage må ses i sammenheng, denne skal også legges frem senest ved kommunestyrets junimøte 2023.

Av ulike årsaker er det ikke fremmet slik sak til kommunestyret innen fristen.

Rektorene har meldt inn sannsynlige konsekvenser av de økonomiske kuttene:
• Innsparingene som er forespeilet for de to kommende årene, vil føre til betydelige kutt i antall lærerstillinger og fagarbeidere.
• Dette vil igjen føre til at en må slå sammen trinn og klasser. For de minste skolene vil dette kunne medføre en få-deling. Det vil også føre til større klassegrupper for skoler med paralleller. En tilleggsutfordring er at det ikke er store nok klasserom til å romme så store klassegrupper. De praktiske fagene, som mat og helse og K&H, vil i større grad bli teorifag med store begrensninger på praktiske oppgaver.
• Det vil bli reduserte valgmuligheter på ungdomsskolen. Praksisretta fag vil bli vanskelig å gjennomføre, en kan f.eks. måtte ta bort arbeidslivsfag som ikke er lovpålagt. Her er det ikke gjennomførbart å ha så store grupper. Praktiskretta fag vil bli erstattet av teoretiske fag (språkfag og fordypningsfag).
• Svømmeundervisning: Er på et minimum i dag, og ved en innsparing vil det bety større kutt i opplæringstilbudet.
• Aktiviteter som forebygger frafall, skolevegring, det psykososiale (ART-MOT) vil bli redusert.
• Ressursteam kan bli vanskelig å opprettholde på skolene.
• Mindre administrative ressurser, som innebærer færre samarbeidsmøter på skolen med foresatte og kapasitet til å være delaktig i utviklingsarbeid og det daglige arbeidet.
• Mindre tilgang til pedagogiske ressurser i klassene. Vanskelig å følge kompetansemålene.
• Færre voksne i klasserommet betyr mindre tid til hver enkelt elev.
• Sosial oppfølging av elevene blir dårligere med færre voksne. Alle barn trenger støtte og veiledning av voksne.
• Store grupper med elever som har spesialundervisning på tvers av klasser/trinn.
• På noen skoler vil man ha klasser på over 25 elever, mens på andre skoler vil det være langt færre elever pr. klasse.
• Reduserte muligheter for tidlig innsats.
• Leirskole til Bjørnsund vurderes opp mot rimeligere tilbud.
• Krevende å rekruttere lærere.
• SFO vil ikke kunne drives etter ny rammeplan der en skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn. Dagene vil kun være preget av tilsyn da bemanningen må kuttes betraktelig. Barn som i skolen har vedtak på tett voksentetthet, vil ikke få det på SFO. For disse elevene vil dagene bli særs vanskelige.
• Alt annet enn lovpålagte oppgaver, vil ikke kunne gjennomføres: f.eks. skidager, kirkebesøk i forbindelse med høytid, museumsbesøk, TINE- stafett, ekskursjoner og andre trivselstiltak.

Vår samlede vurdering, som rektorer i Hustadvika, er at vi er bekymret for opplæringstilbudet vi kan tilby elevene våre. Innsparingene vil gå ut over forebyggingsarbeidet, tryggheten til eleven og kvaliteten på selve undervisningen. Vi greier ikke å følge opp planverket og målene om et godt og likeverdig tilbud som inkluderer alle typer elevgrupper. Som Agenda Kaupang har sagt det, vil slike kutt føre til en sulteforing av skolene. Vår vurdering er at om kuttene gjennomføres, så vil skolene i Hustadvika være bedre tjent med at strukturen endres. Ved å ha større enheter, kan man bygge tilstrekkelig fagkompetanse for å kunne levere god nok kvalitet på undervisningen i en framtid med betydelig lavere elevtall enn i dag.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Skoler Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 181 884 185 257 179 556 173 835
Deflator 7 821
Tiltak:
Innsparing lavere barnetall -4 250 -5 250 -5 000 -4 850
Omfordeling IKT kostnader -198
Prosentvis trekk -451 -721 -1 062
Sum tiltak -4 448 -5 701 -5 721 -5 912
Ny Ramme 185 257 179 556 173 835 167 923