Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Helse og velferd

Kommuneområde Helse og velferd

Hustadvika kommune skal ha helse- og velferdstjenester som legger til rette for aktiv deltakelse fra innbyggerne, og gir helhetlige tjenester av god kvalitet. Innbyggerne skal individuelt få vurdert sine behov for tjenester uavhengig av, bosted, økonomi, kjønn, og etnisk bakgrunn. De økonomiske rammeområdene i helse og velferd er:

 • Helse og velferd felles
 • Helse og mestring
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Institusjoner og omsorgssenter
 • Bo og habilitering
 • NAV

Generell status og utfordringer

Kommune-Norge står i årene fremover overfor betydelige utfordringer med å møte brukernes behov for bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester.

Krav til mer behandling, rehabilitering og habilitering av stadig mer kompliserte tilstander, krever spesialisert kunnskap i kommunen i og med at flere behandlinger og helsetjenester skal ytes i hjemmet. Hvis vi skal klare å levere gode og bærekraftige tjenester i årene som kommer, må kommunen ta drastiske grep, tenke nytt og annerledes. Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.

Den fremtidige eldregenerasjonen har flere ressurser å spille på og holder seg aktiv lenger enn før. Deltakelse i frivillighetsarbeid har en egenverdi og bidrar gjerne til økt trivsel og sosiale nettverk. Frivilligheten yter en viktig innsats, og kommunen må derfor videreutvikle samarbeidet. Innbyggerundersøkelsen viser også et potensial for en stor ubenyttet ressurs i frivilligheten. Til tross for dette, vil kommuneområdet helse og velferd ha behov for betydelig tilførsel av ressurser i årene som ligger foran oss. Dette gjelder både investeringer til nye bygg og tilførsel av ressurser for å kunne drifte tjenestene vi skal yte til våre innbyggere.

For å møte fremtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene er det nødvendig å endre fokus fra de mer kostbare tjenestene øverst i trappen til et mer effektivt og lønnsomt omsorgsnivå lengre ned i trappen (BEON-prinsippet = beste effektive omsorgsnivå). Vi må sette inn tiltak for tjenester med et større innslag av forebygging, og sette innbyggerne i stand til å mestre sin livssituasjon og leve et mest mulig selvstendig liv.

Hustadvika kommune opplever allerede nå utfordringer knyttet til demografisk utvikling, og til rekruttering av kvalifisert personell. Kommunen skal utvikle tjenester til en befolkning som øker i aldersgruppen 70 år og eldre parallelt med at antall barn og unge synker. Skatteinntektene øker ikke proporsjonalt med den økende mengden oppgaver, noe som vil utgjøre en stor økonomisk utfordring.

Kommunen skal legge til rette for god helse gjennom å forebygge og behandle sykdom og sikre likeverdige muligheter for helsefremmende aktiviteter, fellesskap og samfunnsdeltakelse for innbyggere i alle aldre. Det er en viktig målsetting at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. Dette forutsetter en kultur hos de ansatte og holdninger i samfunnet som fremmer egenomsorg, mestring og brukermedvirkning. Kommunen skal legge til rette for tilgjengelighet til tjenestene, og skal benytte de mulighetene og ressursene som finnes i nærmiljøet og sosiale nettverk.

De kommunale tjenestene skal omfatte nødvendig helsehjelp, forebyggende tjenester og tjenester som skal bedre livskvaliteten for kronisk syke. Oppmerksomheten skal i større grad rettes mot de som står i fare for å falle utenfor samfunnet, og/eller utvikle sykdom, og det skal settes inn forebyggende tiltak.

Med bakgrunn i utfordringsbildet man ser både på nasjonalt plan og for Hustadvika kommune, vil de mest sentrale utfordringene fremover være:

 • Stor vekst i brukergrupper med sammensatte lidelser og økning i forekomst av demens som følge av flere eldre innbyggere
 • Knapphet på helse- og omsorgspersonell
 • Fokus på tilstrekkelig brukerperspektiv
 • Koordinering av tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og kommunale helse-, sosiale- og omsorgstjenester
 • Tilstrekkelig med møteplasser for aktivitet, sosiale og kulturelle forhold
 • Rus, spesielt kombinert med psykiske lidelser
 • Psykiske lidelser blant unge
 • Vold i nære relasjoner

Fra kommuneplanen sitt innsatsområde Helse

Målsetting:

Innbyggerne i Hustadvika kommune opplever mestring og livskvalitet i hverdagen, samt kvalitet på kommunens helse-, sosial og omsorgstjeneste

Slik vil ha det - delmål og strategier:

1 - Hustadvika kommune preges av folkehelsearbeid i alle enheter

 • Satsing på forebyggende arbeid og tidlig innsats i alle aldersgrupper
 • Legge til rette for en helsefremmende oppvekst
 • Helhetlig tenkning i hele livsløpet, inklusive universell utforming og et aldersvennlig samfunn
 • Kunnskap om folkehelseutfordringene som grunnlag for tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller
 • Systematisk skade- og ulykkesforebyggende arbeid
 • Forebygging av sykdom og fremme helse, inkludering og mestring i alle aldersgrupper
 • Tilrettelegging av møteplasser for aktivitet og deltakelse

2 - Hustadvika kommune planlegger og gjennomfører helse-, sosial og omsorgstjenestene etter brukerens behov

 • Tilrettelegge for aktiv brukermedvirkning
 • Gjennomføre brukerinvolvering med råd og brukerrepresentasjon
 • «Hva er viktig for deg» er førende for brukermedvirkningen
 • Sikre det beste effektive omsorgsnivået (BEON-prinsippet), slik at den enkelte tjenestemottaker mestrer eget liv mest mulig selvstendig – både fysisk, kognitivt og sosialt, i samspill med kommunale tjenester

3 - Hustadvika kommune sine helse-, sosial og omsorgstjenester planlegges og gjennomføres med kvalitet

 • Samordne og koordinere tjenestene slik at de leveres etter prinsippene for pasientsikkerhet, samt at fastlegene er en integrert del av helsetjenesten
 • Samarbeide med kunnskaps- og forskningsmiljøer i utvikling av tjenestene, og sørge for at kommunens praksis er kunnskapsbasert
 • Sørge for at kommunens medarbeidere og ledere har oppdatert fag- og forbedringskompetanse
 • Utvikle bruk av velferdsteknologi, slik at det kan bidra til økt mestring, trygghet, selvstendighet og livskvalitet
 • Utvikle en heltids- og mestringskultur

4 - Hustadvika kommune styrker innbyggernes mestring i alle livsfaser

 • Ta i bruk hverdagsmestring som tankesett i tjenestene, enhetene og befolkningen ellers
 • Sikre oversikt over behov for rehabilitering og habilitering
 • Gi et balansert tilbud mellom institusjon og hjemmetjenester:
  • Tilrettelegge for at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig i eget hjem
  • Ha tilstrekkelig antall sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgstjenester slik at de er tilgjengelig for den enkelte når behovet oppstår
 • Samarbeide med private aktører for å kunne tilby varierte boliger i ulike livsfaser
 • Boligsosial innsats som fremmer mestring og reduserer sosiale helseforskjeller
 • Ha tilrettelagte omsorgsboliger tilgjengelige for innbyggere som trenger det

5 - Hustadvika kommune samarbeider med frivilligheten

 • Legge til rette for et aktivt lokalsamfunn hvor kultur og deltagelse i frivillig arbeid oppleves som positivt og engasjerende
 • Bidra til et godt samarbeid med frivillige organisasjoner, med frivilligsentralen, pårørende og enkeltpersoner
 • Legge til rette for rekruttering av frivillige
 • Jobbe for å bedre offentlig transportordning

Helse- og velferdsplanen

Kommunestyret i Hustadvika vedtok helse- og velferdsplanen for perioden 2022-2034 i kommunestyremøte den 23.06.2022.

Planen er et styrende dokument for aktivitet og tjenester innen helse og velferd i Hustadvika de neste årene. Planen er vårt verktøy både for det daglige og langsiktige arbeidet i tjenestene, og er et konkret verktøy der vi ser sammenhenger istedenfor enkeltsaker.

Alle innbyggere i kommunen vil i løpet av livet komme i kontakt med en eller flere tjenester innen helse, sosial- og omsorgstjenestene. Planen sier noe om hva innbyggerne kan forvente seg av tjenestene i kommunen, og i hvilken retning og med hvilket fokus tjenesten bør utvikles i framtiden. Særlig viktig er brukermedvirkning på system- og individnivå, og det skal legges til rette for at innbyggerne våre opplever størst mulig grad av mestring i egne liv.

Planen skal revideres hvert fjerde år, det vil si i hver kommunestyreperiode.

Forebygging er sentralt i planen, og vi må sørge for et aldersvennlig samfunn for alle innbyggere, uavhengig av alder. Vi må også legge til rette for at den enkelte kan ta gode valg for egen helse. Universell utforming er sentralt for at vi kan vi skape et samfunn hvor alle kan delta på lik linje. En utforming av samfunnet som tar hensyn til mangfoldet i befolkningen sikrer like rettigheter.

Rett kompetanse på rett sted til rett tid og økt fokus på frivillighet er andre viktige områder vi skal arbeide for i årene som kommer.

Tiltakene som er foreslått er nødvendige og nøkterne. De aller viktigste tiltakene er å samle tjenester i større grad først og fremst ved å bygge demenssenter på Eide og helse- og rehabiliteringssenter i Elnesvågen.

Du kan lese mer om planen her.

Kompetanseplan for helse og velferd

Fire viktige mål er å:

 • Beholde: sørge for høyere andel heltidsstillinger, god sykefraværsoppfølging, god oppfølging av nyansatte og årlige medarbeidersamtaler
 • Utvikle: Skape en lærende organisasjon, legge til rette for relevant videreutdanning, utvikle og gjennomføre kurs, delta i læringsnettverk og skape arenaer for kompetansedeling
 • Rekruttere: Ansette personell med kompetanse, utdanning og motivasjon som kreves for stillingen og som er nødvendig for å kunne gi brukerne gode helhetlige tjenester
 • Benytte: Organisere arbeidet slik at eksisterende kompetanse benyttes av hele organisasjonen på best mulig måte, samtidig som ansatte skal få anvende sin kompetanse

Helse og velferd felles

Status i dag:

Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler (Helseplattformen), og forvaltningskontoret. Enhet for integrering, samt utgifter til Aspekt Hustadvika AS er også en del av dette rammeområdet. Staben består av kommunalsjef, rådgiver organisasjonsutvikler, kommuneoverlege og leder av forvaltningskontoret.

Staben skal ha fokus på følgende i 2024:

 • Sikre at Helseplattformen blir brukt og utviklet til det beste for tjenestene og innbyggerne
 • Følge opp mål, muligheter og tiltak fra helse- og velferdsplanen
 • Følge opp kompetanseplanen
 • Videreutvikle tjenestene våre

Tiltak og styringsindikator

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
Etablere kultur med bevisst bruk av strukturert data i helse og velferd ved å hente ut data fra Helseplattformen Innrapportering en gang per år jf. sentrale bestemmelser.
Følge opp helse- og velferdsplan slik at ledere, ansatte og brukere vet hva som forventes. Alle enhetene er ansvarlige for at relevante mål som er satt i planen skal nås. Igangsatt planlegging av investeringer Iverksatt implementering om planen i organisasjonen gjennom aktivt bruk på faste møter.
Følge opp vedtatt kompetanseplan
Følge opp bruk av Helseplattformen, og utvikle den videre

Enhet for integrering

Enhetens viktigste oppgave er bosetting av flyktninger etter anmodning fra IMDi. Etter bosetting er vår oppgave å tilby introduksjonsprogram som kvalifiserer til skole eller arbeid. I tillegg samarbeider vi med skolene i kommunen om opplæring til barn som bosettes.

Kapasiteten i enhet for integrering er økt midlertidig så lenge vi får anmodning om å ta i mot flyktninger, spesielt fra Ukraina.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover

Det er en urolig tid i Europa med store flyktningstrømmer fra Ukraina og en andel havner i Norge. IMDi anslår at det vil komme 37 000 ukrainske flyktninger til Norge neste år og bosettingstallet i Hustadvika vil dermed med stor sannsynlighet øke. Dette er og vil fortsette å være utfordrende på flere områder:

 • Fremskaffelse og administrering av boliger
 • Barnehageplasser
 • Skoleplass for unge voksne
 • Fremskaffelse av arbeidsplasser for flyktningene
 • Tverrfaglig samarbeid

Tiltak og styringsindikator

Tiltak Styringsindikator
Vi må bruke tomgangsleie i det private markedet og ha personal som følger opp boligene
Kjøpe barnehageplasser
Personalet har kursing i SE, jobber med å fremskaffe praksis og jobb samt gi informasjon om arbeidslivet gjennom «jobbintro». Nav er inne fra første dag Oppfordre enhetsledere i kommunen om å ta inn flyktninger i praksis og jobb på enhetsledermøter
Ha jevnlige møter i bosettingsutvalget bestående av viktige samarbeidspartnere fra helse, skole/ barnehage, NAV

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester består av et tverrfaglig sammensatt team med seks ansatte. Leder er utdannet jurist og fem saksbehandlere innehar relevant kompetanse. Alle har ulik real- og formalkompetanse fra ulike tjenesteområder innen både privat og offentlig sektor.

Enheten er organisert i staben til kommunalsjef for helse og velferd, og ble i sin tid etablert for å ivareta rettsikkerheten for brukerne, samt for å profesjonalisere saksbehandlingen.

Forvaltningskontoret er kommunens koordinerende enhet og har det overordnede ansvar for habilitering og rehabilitering, individuell plan og oppnevning av koordinator.

Enheten har delegert ansvar og myndighet for saksbehandling av søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale boliger og tildeling av egnet bolig.

Saksbehandlere vurderer og behandler søknader og henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger fortløpende. Ansatte gir informasjon, råd og veiledning. Brukermedvirkning bidrar til økt treffsikkerhet til utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud.

Ved nye søkere blir det foretatt en kartlegging av behovet for nødvendig helsetjeneste for å kunne vurdere bistandsbehovet til den enkelte. For brukere som allerede er i systemet, er det viktig at det skjer en kartlegging av tjenesteyter underveis, hvor nødvendig informasjon om brukeren blir dokumentert i journal. Dette for at forvaltningskontoret lett skal kunne hente informasjon for å sikre rett overgang mellom de ulike tjenestenivåene og/eller for å kunne ivareta rettssikkerheten for brukeren ved endring av tjenestebehov.

Det legges vekt på at innbyggere får koordinerte og helhetlige tjenester på rett nivå til rett tid på rett sted. Brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og målrettet arbeid er sentralt i arbeidet.

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
Rekruttere og beholde ansatte ved forvaltningskontoret 6 årsverk 6
Redusere restanser ved forvaltningskontoret Ajour innen fristene Antall restanser er redusert fra ca 300 til i underkant av 100 per i løpet av 2023
Lage rutiner Ferdigstilt og implementert i Compilo Påbegynt arbeid
Bruke Helseplattformen på best mulig måte Oppdatere rutiner etter innføring av Helseplattformen Mangler
Tydeliggjøre utad forvaltningskontorets oppgaver/rolle
Bli bedre på skjønnsvurdering når det gjelder de tjenester som gis og hvor mye. Rettskrav på nødvendig helsehjelp. Dette er ikke nødvendigvis alt de søker om. Økonomisk gevinst
Kontinuerlig forbedring mht. vedtaksskriving og effektiviseringstiltak. Ha fokus på BEON-prinsippet. Treffe riktig beslutning/vedtak første gang. Færre klagesaker. Klart språk. Enheter ute må bli bedre på å kartlegge underveis og dokumentere faktum i journal
Saksbehandling rus og psykiatri Tatt over ansvaret Ikke utført per 31.12.23
God kompetanse om lovverk som regulerer bruk av tvang og makt Tatt over ansvaret Ikke utført per 31.12.23
Dekningsgrad sykehjem 16 % dekningsgrad 17,65 % per 01.01.24

Helse og mestring

Helse og mestring har følgende avdelinger/ fagområder:

 • Mestring
 • Fysio- og ergoterapitjenesten, hverdagsrehabilitering, frisklivssentral og hjelpemiddelforvaltning
 • Helsetjenesten Hustad fengsel
 • Legetjenesten Fræna legekontor, Eide Legekontor
 • Legevakt – interkommunalt med Molde som vertskommune
 • Miljøretta helsevern/ smittevern

Mestring

Mestring har et tjenestetilbud til alle brukergrupper innen psykisk helse og rus. Det vil si fra lette til moderate utfordringer til mer alvorlig, sammensatte og vedvarende utfordringer. Det jobbes med å utvikle samhandlingen med både spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester. Spesielt mot kommunale tjenestene innen Helse og rehabilitering og mot skolehelsetjenesten og Familiens Hus.

Ambulerende team: Teamet følger opp i forhold til brukers behov og er kontaktperson/koordinator til de med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer. De alvorlige utfordringene kan være forbigående eller vedvarende. I samme kategori kommer også de som har en mindre alvorlig lidelse, men som ikke kommer seg ut av den.

Gnisten: Dagtilbud til de med vedvarende alvorlige lidelser innen psykisk helse og/eller omfattende rusutfordringer. Gnisten dagtilbud legger vekt på fysisk aktivitet i tilbudet.

Rask psykisk helsehjelp: Tilbud om kognitiv terapi til de som har lettere til moderate utfordringer innen psykisk helse eller begynnende rus. Tilbudet består av kurs, selvhjelpsmoduler og/eller individ samtaler.

Tilbud til ungdom: Mestring vil i samarbeid med helsesykepleierne og lærerne på skolene være en ressurs i det primærforebyggende arbeidet. Enkeltsaker henvises til Mestring, når oppfølging fra helsesykepleier ikke er tilstrekkelig. I det sekundær og tertiær forebyggende vil Mestring følge opp ungdommer med behov for tett og koordinert oppfølging etter det som blir bestemt i hver enkelt sak. Oppfølgingen blir avklart i tverrfaglig gruppe bestående av medlemmer fra Familiens Hus, skole og Mestring.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

Det pågår en oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommune i forhold til brukergruppen. Dette vil trolig gi økende utfordringer for enheten fremover, og da det både vil være utfordringer i forhold til økonomi og at det vil være lite tilgang på helsepersonell i forhold til behovet på litt lengre sikt.

Enheten har et behandlingstilbud rettet mot de med lettere til moderate utfordringer som gir god effekt og er et godt tilbud. Vi har også et ungdomstilbud som i dag supplerer helsesykepleierne i forhold til de mest alvorlige sakene og det oppleves nyttig fra alle parter. Det er også etablert et flerfaglig råd, hvor Mestring bidrar i de krevende enkeltsakene rundt barn og unge. Gnisten flyttet inn i nye flotte nyoppussede lokaler senhøsten 2022. Dette gir gode muligheter for å utvikle dagtilbudet videre.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysioterapitjenesten: Målgruppen er 0-100 år. Tjenesten har arbeidsoppgaver på mange ulike arenaer; helsestasjons- og skolehelsetjeneste, institusjoner, omsorgsboliger, i brukernes hjem m.m. Det utøves både forebyggende tjenester, habilitering, rehabilitering og behandling. Tjenestene ytes både individuelt og i gruppe. I tillegg har kommunen 5 fysioterapeuter med 100% driftstilskudd. 3 holder til ved Fræna fysikalske og 2 ved Eide fysioterapi. Arbeidsoppgaver på instituttene er rehabilitering og behandling av nyopererte, personer med muskel og skjelettplager, nevrologiske lidelser m.m.

Ergoterapitjenesten: Målgruppen er 0-100 år tjenesten utøves på mange ulike arenaer i likhet med fysioterapitjenesten. Tjenester tilbys både innen forebygging, habilitering og rehabilitering. Arbeidsoppgaver for ergoterapeutene er ADL-trening, finmotorisk trening, hjelpemiddelformidling, boligtilrettelegging m.m. Ergoterapeuten er i tillegg en viktig brikke for å sikre at brukerne opplever gode overganger fra et tjenestenivå til et annet.

Hverdagsrehabiliteringsteamet består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Arbeidsoppgaver for teamet er utøving av tjenesten hverdagsrehabilitering i brukernes hjem med utgangspunkt i spørsmålet: “Hva er viktig for deg?” I tillegg skal teamet være pådriver for implementering av tankesettet hverdagsmestring i alle enheter og tjenester. I mandatet ligger også tjenesten forebyggende hjemmebesøk, men etter at teamet ble redusert fra 4 til 3 stillinger har dette arbeidet dessverre blir lagt på is.

Frisklivssentralen har fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Arbeidsoppgaver er hjelp og støtte til endring av levevaner hovedsakelig innen fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse, søvn og tobakk. Det tilbys helsesamtaler basert på motiverende intervju og kognitiv terapi, treningsgrupper, samt kostholdskurs, diabeteskurs, hverdagsgledekurs og kurs i mestring av langvarige smerter. Klinisk ernæringsfysiolog har en øremerket del av sin stilling som går til systematisk ernæringsarbeid rettet mot institusjoner, omsorgssenter, boliger og hjemmetjeneste. Et viktig mål er å sikre at eldre spiser nok og riktig mat. Det innebærer også å legge til rette for at det gjennomføres systematisk ernæringsscreening og at det utarbeides individuelle tiltaksplaner når det trengs.

Hjelpemiddelforvaltningen får oppdrag både direkte fra enkeltbrukere, forvaltningskontor og andre tjenester. De har ansvar for det kommunale hjelpemiddellageret. Det innebærer bl.a. utkjøring, innhenting, montering, vedlikehold og reparasjon av hjelpemidler. I tillegg kjører de ut og henter inn hjelpemidler som lånes ut fra NAV. De drifter også kommunens trygghetsalarmer; programmering, utplassering, samt oppfølging via nett og hos bruker.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

 • Økende andel barn og unge med psykiske og sammensatte utfordringer. Dette krever økt tverrfaglig tilnærming og økt tverrfaglighet i skolehelsetjenesten
 • Folkehelsebarometeret viser bl.a. at kommunen har en stor andel personer med overvekt og fedme
 • Større andel eldre i kommunen, samt større krav til behandling, rehabilitering og habilitering av stadig mer kompliserte tilstander, gjør at vi må jobbe annerledes og smartere
 • Flere eldre bor hjemme lengre og det er viktig å prioritere tiltak, for å unngå eller utsette behov for dyrere tjenester. Samtidig er det tidkrevende å drive rehabilitering og behandling i hjemmet
 • De fysikalske instituttene har lange ventelister, spesielt i Elnesvågen. Det er derfor kun nyopererte og «akutte saker» som blir prioritert. Dette er en utfordring med tanke på at Folkehelsebarometeret viser at Hustadvika kommune har en høy andel av personer med muskel-skjelett lidelser, og at dette er den vanligste årsaken til sykemelding. Personer med kronisk sykdom har dessverre også svært begrenset tilgang på fysioterapi
 • Det er blitt en stadig større utfordring å prioritere plassene ved rehabiliteringsavdelingen til reelle rehabiliteringspasienter på grunn av stor pågang
 • Hjelpemiddelforvaltningen opplever at NAV legger mer og mer ansvar for reparasjoner og vedlikehold over på kommunene. Det stilles også stadig større krav til dokumentasjon og utfylling av ulike skjemaer, noe som tar tid

Positiv utvikling:

 • Frisklivssentralen i Hustadvika er pilot i forskningsprosjektet «Min type 2 diabetes» og implementering av dette i samarbeid med legetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Tettere samarbeid mellom Frisklivssentralen og Rask psykisk helsehjelp, både rundt enkeltbrukere og når det gjelder kurstilbud
 • Fysioterapitjenesten har stor etterspørsel etter ulike gruppetreningstilbud og mange fornøyde brukere
 • Hverdagsrehabiliteringsteamet får mange henvisninger og ser resultater av tverrfaglig og intensivt tilbud til hjemmeboende. Tjenesten ble utvidet med en ekstra fysioterapeut i 2023
 • Hjelpemiddelforvaltningen har innført " Smart hjelpemiddelforvaltning" som er et lagersystem med digitale løsninger for logistikk og samhandling. Hovedfokus er effektivisering av tjenesten, samt å øke tilgjengelighet og brukervennlighet
 • Temaplan for legetjenesten er utarbeidet

Helsetjeneste i Hustad fengsel

Helsetjenesten i Hustad fengsel består av sykepleier, fysioterapeut og lege. Arbeidsoppgaver er å yte helsetjeneste til innsatte, da det er vertskommunen til fengselet som har ansvar for helsetjeneste til innsatte.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

Helseplattformen er innført.

Legetjenesten

Legetjenesten med Fræna legekontor og Eide Legekontor består av 12 fastlegestillinger og 8,4 hjelpepersonell. Legekontoret har ansvar for organisering av fastlegeordningen og skal sørge for at det nok leger slik at alle som ønsker det får plass på en fastlegeliste. Videre gi tilbud om helsehjelp til alle som oppholder seg i kommunen.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

 • Det vil, også for Hustadvika kommune, være utfordringer med rekruttering av fastleger. I nær fremtid vil flere leger nå pensjonistalder, og en ser ikke bort fra at det kan bli store utfordringer med rekruttering. I nabokommunene står flere fastlegehjemler ledig grunnet rekrutteringsutfordringer
 • Alle fastlegehjemler er besatt per i dag
 • Opprettholde konkurranse dyktige vilkår for fastlegene i forhold til økonomi, fasiliteter og drift av legekontorene
 • Mangel på kontor for leger ved Fræna legekontor

Legevakt

Legevakt ytes på dag tid i kommunen. På ettermiddag, kveld, natt og helg og helligdager har vi interkommunal legevakt der Molde kommune er vertskommune.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

Deler utfordringsbilde som over, da det er fastlegene som har legevakt på dagtid. Det også viktig med godt samarbeid i den interkommunale legevakten i forhold til å få en god tjeneste utover ordinær arbeidstid.

Miljørettethelsevern/smittevern

Tjenesten består av kommuneoverlege. Stillingen har ansvar for å sikre god oversikt over smittesituasjonen, opprettholde god vaksinasjonsdekning og videreføre god tilsynsvirksomhet mv.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

Risikoen for hendelser og nye epidemier som kan sette tjenesten under press er økende. Dette skyldes usikkerhet rundt korona situasjonen og krigen i Ukraina vedrørende atomforurensning.

Tiltak og indikatorer

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
Evaluere jevnlig effekt av tjenestene til de psykiatriske sykepleierne i ambulerende team og overføre brukere til aktivitetstilbud så raskt det er hensiktsmessig Antall brukere som er under oppfølging av hver enkelt 35+
Evaluere jevnlig effekt av tjenestene til sosionomene i ambulerende team og overføre brukere til aktivitetstilbud så raskt det er hensiktsmessig Antall brukere som er under oppfølging av hver enkelt 30+
Evaluere og få på plass flere aktiviteter til brukerne og utvide åpningstiden. Involvere frivilligheten Antall brukere på Gnisten 25 - 30
Utvikle og arrangere flere kurs for deltakere i Rask psykisk helsehjelp Antall deltagere på kurs Nytteverdi av kursene 70 Sjekker denne i forhold til siste kurs
HVR-teamet: Være pådriver for å etablere en rutine ved oppstart av nye tjenester der man starter med en forventningsavklaring om tidlig mobilisering og mestring. Implementere samhandlingsverktøyet/ sjekkliste “ADL-funksjon” i alle aktuelle tjenester. Maler for oppstarts-/ innkomstsamtaler inkluderer forventningsavklaring. Ulik praksis i de ulike tjenestene
Frisklivssentralen fortsetter å tilby lærings- og mestringskurs med god kvalitet. Antall deltagere på kurs - mål: 100 Evaluering av kursene i form av tilpassede spørreskjemaer 92
Øke bruken av systematisk ernæringsscreening i alle aktuelle tjenester. Tall fra “Nasjonale kvalitetsindikatorer” 31 % (helsetjenester i hjemmet) 46 % (brukere på langtidsopphold)

Hjemmetjenesten

Hjemmebaserte tjenester yter helsehjelp til innbyggerne i Hustadvika kommune etter vedtak fra forvaltningskontoret. Dette i form av:

 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand/hjemmehjelp
 • Personlig assistanse

Selve hjemmesykepleietjenesten består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedarbeidere og assistenter, og er lokalisert i Elnesvågen, med roder ut til alle delene av kommunen. Disse lokalisert sammen med hjemmesykepleietjenesten:

 • Praktisk bistand
 • Velferdsteknologiansvarlig
 • Kreftkoordinator
 • Demenskoordinator
 • Hverdagsrehabiliteringsteam

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

 • Ha kultur for innovasjon og utvikling, og ha søkelys på digitalisering for innbyggere og tjenesteutøvere
 • Hverdagsrehabiliteringsteamet og hjemmesykepleien samarbeider godt og har fokus på hverdagsmestring i møte med brukere
 • Vi har fokus på at våre innbyggere skal leve godt hele livet. Dette skal løfte kvaliteten og bidra til en trygg og verdig alderdom
 • Økning i antall brukere
 • Rekruttering av kvalifisert personale er og vil bli en stor utfordring også fremover. Vi har derfor et stort fokus på alternativ tjenesteutøvelse innen teknologi for å opprettholde kvaliteten og ta vare på alle på en god måte
 • Kreftkoordinator: to stillinger der de har 60% hver og en av dem har i tillegg 40% i turnus i hjemmesykepleien, den andre har 20 % stilling som fagutvikler og 20 % i hjemmetjenesten
 • Demenskoordinator i 50% stilling
 • Flere antall hjemmeboende med komplekse utfordringer. Som er en følge av samhandlingsreformen og kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten samt nedleggelse av plasser med heldøgnsomsorg i kommunen
 • Samhandlingsreformen har ført til at vi utfører mer avansert pasientbehandling i kommunen og krever mer spesialkompetanse
 • Større nettverk rundt brukere for å involvere pårørende på en bedre måte
 • Ansatte skal holde seg faglig oppdatert. Tilrettelagt gjennom E-læring, internundervisning og diverse kurs med både eksterne og interne aktører

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
Øke systematisk ernæringskartlegging 100 % 2022: 31 % 2021: 6 %
Gjennomført Pro ACT kurs for ansatte 15
Kartlegge oppgavefordeling blant de ansatte for å kunne benytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte
Oppfordre fastlegene til å velge multidose for de pasientene som kan ha det for å øke antallet multidosebrukere. 2023: 200 2022: 171
Øke andelen digitale medisindispensere 2023: 30 2022: 20
Øke andelen digitale tilsyn Innarbeide rutiner for å trygge ansatte og brukere 2023: 2 2022: 2
Delta på interkommunale samarbeid for å få mer kunnskap og erfaring. Gjelder alle teknologiske løsninger (GPS, fallalarm mv.)

Institusjoner og omsorgstjenester

Rammeområdet yter helsehjelp for innbyggerne i Hustadvika kommune etter vedtak fra forvaltningskontoret, gir tjenester som langtids-, korttids - og avlastningsopphold. Kjøkkentjenesten leverer næringsrik og rett sammensatt mat til institusjonene/omsorgssentrene, samt hjemmeboende i kommunen etter vedtak.

Rammeområdet består av:

 • Lundhaugen omsorgssenter (24 boenheter)
 • Auretunet omsorgssenter (11 boenheter)
 • Bøtunet omsorgssenter (16 boenheter, hvorav 4 benyttes for 2 pga. skjermingsbehov)
 • Eide sykehjem (29 boenheter)
 • Fræna sjukeheim og omsorgssenter (41 boenheter)
 • Kjøkkentjenesten lokalisert på tre steder (på Eide sykehjem, Lundhaugen omsorgssenter og i leide lokaler i Elnesvågen)
 • Eide aktivitetssenter (for hjemmeboende personer med demens)
 • Solstua aktivitetssenter (for hjemmeboende eldre)

Ansatte består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør, renholder og assistenter.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

 • Fortsette med å dele på kompetansen og samarbeide på tvers
 • Rekruttering av kvalifisert personale er og vil bli en stor utfordring fremover
 • Flere antall demente vil kreve ekstra ressurser, både i forhold til økt kompetanse, demensavdelinger og forsterka enheter
 • Det er kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten, og derav mer kompleks pasientbehandling i kommunen
 • Gjennomført reduksjon i antall plasser har medført at terskelen for å få plass i institusjon er høyere
 • Rett kompetanse, på rett plass, jamfør helse- og velferdsplan og kompetanseplanen for helse og velferd

Positiv utvikling:

 • Velferdsteknologi tas mer i bruk
 • Alle enhetene har nye og tidsriktige pasientvarslingssystem
 • Digitale verktøy tatt i bruk under koronapandemien
 • Deltagelse i læringsnettverk har ført til økt aktivitet for pasientene på institusjonene
 • Kjøkkenet avlaster hjemmetjenesten med matombringing

Tiltak og indikatorer

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
Registrere i Helseplattformen alle brukere med vedtak om heldøgns omsorgstjenester får vurdert ernæringsstatus. 100 % 2022: 46 % 2023: 20 %
Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse for helsefagarbeidere Måle stillingsstørrelse, mål er 80 % 65 %
Øke antall aktiviteter pr bruker pr uke. 5 3
Informasjon om måltider på digital skjerm ved alle institusjoner og omsorgssentre Skjermer hengt opp, men ikke tatt i bruk.

Bo og habilitering

Hovedoppgaven er å bistå tjenestemottakerne i det daglige og aktivt bidra til hverdagsmestring, og at de får rett hjelp til rett tid, på rett sted, utført av personell med rett kompetanse. Vi skal sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte etter gjeldende lover og forskrifter og i tråd med virksomhetens målsetting. Tjenester skal ytes i henhold til gjeldende vedtak gitt av forvaltningskontoret. Tjenestemottakernes behov skal kontinuerlig vurderes, planlegges og følges opp. Dette forutsetter et tett samarbeid med tjenestemottaker, pårørende og/eller verge, spesialisthelsetjenesten, og i enkelte tilfeller, statsforvalteren.

Rammeområdet består av disse enhetene:

 • Mikalmarka (20 boenheter + 2 satellitter)
 • Hestehovvegen 38 (4 boenheter + 3 satellitter)
 • Holalia, Hestehovvegen 14 og Setbakken (10 boenheter + 2 satellitter)
 • Haukås (9 boenheter og 2 satellitter) + Aktivitetshuset
 • Eidem (4 boenheter + avlastningsenhet) og Knausvegen (4 boenheter + 2 satellitter)

Med "satellitter" mener vi personer som har tjenester fra oss, og som bor i enten egeneid eller leid privat bolig.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

Det er registrert en økning av unge personer med psykiske og sosiale vansker, der tjenestene skal gis fra dette rammeområdet. Dette gir en dreining i tjenesteproduksjonen og krever mer bredde i fagområdet. Tidligere har det vært en tradisjon for at tjenestene ble gitt utelukkende til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og da gjerne mennesker med psykisk utviklingshemming. For å møte utfordringene, er det behov for økt kompetanse innenfor områder som psykisk helse og somatikk.

Alle tilrettelagte omsorgsboliger i kommunale bofellesskap er per i dag tildelt. Det er personer på venteliste.

I forbindelse med kompetansekravene som følger av vedtaksfatting etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 (bruk av tvang og makt), ser vi at noen tjenestesteder i flere år har måtte søkt om dispensasjon fra utdanningskravet. Tjenesten jobber målrettet med å rekruttere nok kvalifiserte søkere, og i ett tilfelle har vi riktig kompetanse.

Vi ser også at flere innbyggere ønsker å eie fremfor å leie, noe som kan medføre at de som har behov for omfattende tjenester bor mer spredt i kommunen. Dette gir en økning i antall steder vi skal yte tjenester og krever i noen tilfeller mer bemanning enn ved samlokalisering.

Positiv utvikling:

 • Det er etablert et tett samarbeid med Familiens Hus for erfaringsutveksling og mer smidige overganger inn i voksenlivet
 • Tettere samarbeid med Forvaltningskontoret
 • Etablert flere tverrprofesjonelle samarbeid
 • Vi deler kompetanse og innhente veiledning fra andre kommunale tjenester
 • Vi arbeider med fremtidig organisering av bo og habilitering for å få til en mer rasjonell drift

Tiltak og indikatorer

Tiltak Styringsindikator
Ansette personer med riktig kompetanse for å redusere av antall dispensasjonssøknader tvang og makt. Redusere antall ubesatte stillinger.
Etablere eller delta i felles relevante fagnettverk for: - Tvang og makt - ASK - Velferdsteknologi - Hverdagsmestring - Ernæringsnettverk - Lindrende behandling
Arrangere felles fagdager for hele rammeområdet to ganger per år med 50 deltagere.

NAV

NAV-kontoret driftes i partnerskap mellom kommunen og stat og leverer både kommunale og statlige tjenester. NAVs hovedmålsetting er å bistå til å få flere i arbeid. Enheten bistår arbeidssøkere med å komme ut i arbeid og arbeidsgivere med å skaffe arbeidskraft. Vi skal også se til at de som trenger ytelser og tjenester får det de har krav på. Veiledere hos oss gir også råd og veiledning til arbeidsgivere og arbeidstakere for å hindre sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. NAV Hustadvika ivaretar kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. De kommunale tjenestene som inngår i enheten er: Råd og veiledning, økonomisk veiledning og gjeldsrådgiving, økonomisk stønad, midlertidig botilbud i en nødsituasjon, kvalifiseringsprogram, individuell plan, samt generelt forebyggende virksomhet.

NAV Hustadvika er lokalisert i Elnesvågen, Rådhusbygget. NAV-veilederne gjennomfører forhåndsavtale samtaler ved våre lokaler i Elnesvågen og tilbyr mulighet for samtaler ved Familiens hus i Eide sentrum. I tillegg gjennomføres samtaler og oppfølging på arbeidsplasser og legekontor, eller hos andre samarbeidspartnere. Kontoret har drop-in mulighet to dager i uka. Dette er mandager og onsdager innenfor åpningstiden 10.00 - 12-00. Nasjonalt i NAV er det en strategi å jobbe for flere planlagte brukermøter for å kunne tilby bedre brukermøter. For å frigjøre mer tid til brukeroppfølging er det nasjonalt innført flere digitale løsninger og selvbetjeningsmuligheter på nett, www.nav.no

NAV Hustadvika har ti kommunale ansatte og 14 statlige ansatte. Enheten følger opp rundt 700 personer, derav ca. 170 ungdommer under 30 år. Ved utgang av 2021 hadde NAV Hustadvika 305 mottakere av sosiale tjenester. Av disse var 126 sosialhjelpsmottakere (med mer enn 50 % samvær) mennesker med ett eller flere barn i husholdningen. 81 brukere, altså 28 % var ungdom under 30 år. 17 av disse var langtidsmottakere (mer enn 6 måneder) av sosial stønad. Vi yter også råd og veiledningstjenester til innsatte i Hustad fengsel.

Viktige utviklingstrekk og utfordringer fremover:

NAV Hustadvika har hatt og vil ha særlig fokus på utvikling av de sosiale tjenestene i NAV. Vi mener det er viktig å prioritere tidlig innsats for å forebygge vansker senere i livet, og de siste årene har vi søkt om flere tilskudd som blant annet familieveileder for å bistå og følge opp de mest sårbare i samfunnet.

I 2018 søkte vi om tilskuddsmidler til Samhandlingskoordinator. Målet var å utvikle bedre individuelt tilpassende, helhetlige og samordnede tjenester på tvers av sektorer og etater som skal forebygge og bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Målgruppen for prosjektet var sosialt og økonomisk vanskeligstilte barn, unge under 30 og familier som har behov for sosiale tjenester, eller står i fare for å komme i en vanskelig situasjon. Tjenesten har etablert et tettere samarbeid med barneverntjenesten, familiestøttene helsestasjonen, mestringsenheten, enhet for integrering og opplæringssentret. Vi ser betydningen av og behovet for å følge tettere opp familier med lav inntekt som har behov for sosial stønad. Derfor ble det i 2020 søkt om tilskudd til en familieveileder som skal bistå lavinntektsfamilier med økonomisk rådgivning og veiledning. Målet er at familiene i større grad skal bli selvhjulpne og sørge for egen inntekt til livsopphold. Dermed forebygge at barn vokser opp i fattigdom med risiko å utvikle vansker senere i livet. Prosjektet startet opp 7. september 2020, og på grunn av behovet i kommune så er prosjektet videreført ut 2024. Siden oppstart av prosjektet har vi sett et økende behov for koordinerte tjenester for foreldre med syke- og funksjonshemmede barn. I en årrekke har NAV sett en økning av husleie i utleiemarkedet i kommunen, noe som fører til at flere familier har behov for supplerende sosialhjelp.

NAV Hustadvika har signert ny leiekontrakt i Elnesvågen sentrum, og ferdigstillelse av lokalet er satt til høsten 2024. Kontoret skal ha et nytt arealkonsept, en ABW- løsning (aktivitetsbasert arbeidsplass). Det nye arealkonseptet er utviklet som en felles modell for arbeids- og velferdsetaten med bakgrunn i felles mål og visjon for etaten.