Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Hustadvika kommune sammenlignet med andre kommuner - hva er status?

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 152 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database for 2018. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Barometeret består av 12 ulike sektorer, med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet.

Kostra-analyser

Telemarksforsking utarbeider KOSTRA- og effektivitetsanalyser som illustrerer hvordan kommunens ressursbruk på ulike tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser.

Basert på opplegget fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) og sist oppdaterte befolkningsframskrivinger fra SSB, illustrerer de også hvordan kommunens framtidige kostnader og utgiftsbehov vil bli påvirket.