Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Oppvekst felles - driftsbudsjett

Rammeområdet for oppvekst består av kommunalsjef, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner. Bjørnsund leirskole, opplæringssenteret og kulturskolen hører også til rammeområdet. Skoleskyss er også en del av oppvekst felles

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av opplæringsloven, barnehageloven, folkehelseloven, og en rekke forskrifter, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Reduksjon barn fremover i tid vil ramme alle barnehager i kommunen, også de private. I tillegg er utgiftene til barn i barnehager i andre kommuner synkende. Som følge av forventet reduksjon i utgiftene, er det lagt inn kutt på 9 mill. fordelt på årene 2024, 2025 og 2026. Samlet for hele økonomiplanperioden utgjør dette 18 mill. kroner.

Samarbeidet med Tøndergård er veletablert og kostnadskrevende. De siste årene har kommunens samarbeid med Aukra, ved Julsundet skole og med Molde friskole også økt i omfang. Den videre utviklingen av samarbeid med nabokommunene må tas i betraktning i sammenheng med utvikling og satsninger i framtiden på skolene i kommunen.

Det er lagt inn innsparing en stilling som gir helårsvirkning fra 2025. I tillegg er det redusert utgifter til administrasjon med 500 tusen kroner.

En elev mindre på Tøndergård dette skoleåret, blir økt med 1 igjen fra høsten 2024. Lagt inn en innsparing på 500' i 2024 (Halvårsvirkning).

Redusert foreldrebetaling barnehage er lagt inn i rammen fra 2024 og en økning som følge av helårsvirkning fra 2025.

Det er usikre tall for forventet barnetall men det er lagt inn skjønn i våre beregninger.

Det er litt færre barn som har skoleplasser i andre kommuner. Men dette ligger inne som en del av innsparingen i 2023.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 301, 484 og 712 tusen kroner. Totalt blir dette 1 497 tusen kroner for rammeområdet.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner

Oppvekst felles Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 121 844 123 753 123 168 119 829
Deflator 5 239
Tiltak:
Reduksjon barn i private barnehager -3 000 -3 000 -3 000
Endring elever Tøndergård -500 500
Merforbruk 2023 (private barnehager) -1 000
Kari (innsparing enhetsleder) -500 -400
Redusert foreldrebetaling fra statsbudsjett 2 170 2 604
Reduksjon adm -500
Prosentvis trekk 0 -289 -339 -453
Sum tiltak -3 330 -585 -3 339 -453
Ny Ramme 123 753 123 168 119 829 119 376