Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Utvikling gjeld

Gjeld i forhold til reglement

Hustadvika kommune vil ved utgangen av økonomiplanen ha høyere andel gjeld i forhold til driftsinntekter enn hva som er målet i økonomireglementet. Reglementet sier at kommunen ikke skal ha høyere gjeld (korrigert for selvkost og ubrukte lånemidler) enn hva de har i driftsinntekter. Ved utgangen av økonomiplanen (2027) vil kommunen ha ca. 257,5 mill. kroner i gjeld over mål fra økonomireglementet. Dette er etter at kommunedirektøren i denne økonomiplanen foreslår å utsette flere store prosjekter som lå inne i forrige økonomiplan.

Beløp i hele tusen kroner

Total gjeld 2022-2032

Vi ser av tabellen over utvikling i kommunens gjeld i årene 2022 til 2033. Kommunen vil i 2028 ha ca. 2,2 milliarder i gjeld gitt investering i følge 10 års planen for investeringer.