Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Kommuneplanens handlingsdel

Mål, delmål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel

Hustadvika kommune sin kommuneplan – samfunnsdelen, er kommunens styringsdokument. Den peker ut den langsiktige utviklingen i Hustadvika og angår derfor alle som bor, jobber og lever her.

Mål, delmål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og som organisasjon finner vi i kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvordan Hustadvika kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig fram mot 2032. Strategiene sier noe om hvordan vi skal utvikle kommunen vår slik at vi når målene i samfunnsdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet den 17. september 2020 (PS 70/2020), med de forslag som kom frem og vedtatt i møtet. Endringene er inkludert i planen.

Gjennomgående hensyn

Enkelte temaer går på tvers av de enkelte tjeneste- og utviklingsområdene og er sentrale for kommunens utvikling. Disse gjennomgående temaene påvirker og påvirkes av prioriteringer og må tas hensyn til i all planlegging. Nedenfor beskrives de gjennomgående hensynene som Hustadvika kommune legger vekt på. Sammen med de seks utvalgte bærekraftsmålene skal de gjennomgående temaene være med når samfunnsmål fastsettes og veivalg og tiltak prioriteres.

Folkehelse

Befolkningens helse og livskvalitet, og en rettferdig fordeling av denne, er avgjørende for bærekraften i et samfunn. Kommunene er pålagt å fremme folkehelse gjennom folkehelseloven. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Opp­gavene omfatter forebygging av psykisk og somatisk sykdom, legge til rette for trivsel og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirk­ning på helsen. Innsatsen skal også bidra til utjevning av sosiale forskjeller som direkte eller indirekte på­virker helsen.

Folkehelsearbeidet i Hustadvika kommune har som mål å skape gode levekår for innbyggerne og forme et lokalsamfunn som er godt å bo i hele livet. Viktige stikkord er fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse i lokalsamfunn, arbeidsliv og kulturliv. Dette krever en bred tilnærming på mange områder og et tydelig fokus i all samfunnsplanlegging; i utvikling, forvaltning og tjenesteyting.

Klima og miljø

Innen midten av dette århundret må Norge omstilles å bli et lavutslippssamfunn. Dette krever sparing og om­legging av energi i alle sektorer. Kommunene forven­tes å ta en aktiv rolle og være pådriver i denne omstillingen. Hustadvika kommune vil planlegge areal og transport slik at klimautslippene blir minst mulige. Vi vil benytte lov­verk og utbyggingsavtaler for å redusere energibruk og klimagassutslipp fra byggene våre, og på den måten føre an lokalt. Norske kommuner har også et ansvar for tilpasning til konsekvensene av klima­endringer. Hustadvika kommune tilpasser kommuneutvik­lingen og tjenesteytingen til forventede klimaendringer og er spesielt oppmerksom på dette i arealplanleggin­gen, forvaltningen av kommunaltekniske anlegg, og i bevaringen av viktige kulturminner.

Areal

Hustadvika kommune har en unik natur med verdifulle jordbruksa­realer og en lang kystlinje. Økonomiske interesser utfordrer daglig natur- og rekreasjonsverdier. Hustadvika kommune legger vekt på en bærekraftig arealutnytting som muliggjør vekst og samtidig ivaretar primærnæringene, naturmangfoldet og rekreasjonsområdene. Innenfor disse områdene kan det være motstridende interesser som må vurde­res grundig og balanseres godt. Jordvern skal være førende for utviklingen av kommunen.

Likeverd

Alle mennesker er like verdifulle og skal sikres like mu­ligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse uavhen­gig av kjønn, alder, funksjonsevne, legning og sosial, geografisk, kulturell, religiøs og språklig bakgrunn. Dette innebærer blant annet et samfunn med universell utfor­ming. Tjenesteytingen skal gjennomføres på en måte som ivaretar grunnleggende behov for anerkjennelse, og slik at resultatet fører til likeverdige og gode liv. Hustadvika kommune legger vekt på at tjenester tilpasses individuelle behov og ivaretar den enkeltes verdighet.

Innovasjon

Demografiske endringer, voksende forventninger fra innbyggerne, uventede hendelser og miljøutfordringer er blant de utfordringer kommunene står overfor og som gjør det nødvendig å satse på nytenking og inno­vasjon. Samfunnsutfordringene krever nytenking innen alle sektorer i kommunen. Hustadvika kommune skal kontinuerlig lete etter bedre måter å løse oppgavene på, både for å utnytte ressursene på en bedre og mer effektiv måte og for å sikre kvaliteten på kommunale tjenester i fremtiden. Digitalisering vil være et viktig innsatsområde.'

Beredskap

Kommunen har en plikt til å ivareta befolkningens sik­kerhet og trygghet. Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, både på land og ved sjøen, som virk­somhet og som pådriver overfor andre aktører. Hustadvika kommune arbeider systematisk og helhetlig med sam­funnssikkerhet på tvers av sektorer i kommunen. Målet er å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Kommunens beredskap er basert på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, hvor sannsynligheten for uønskede hendelser og kon­sekvenser av disse vurderes. En viktig del av beredskapsarbeidet er å identifisere og iverksette forebyggende tiltak. Noe av det som treffer oss er vanskelig å forutse og planlegge for. Da er det viktig at vi som organisasjon evner å omstille oss, og løse disse oppgavene.

Innsatsområder

Kommuneplanen har 8 hovedmål, flere delmål og en rekke strategier. De er gruppert i følgende innsatsområder:

 1. Samfunnsutvikling
 2. Arbeid og næring
 3. Kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv
 4. Helse
 5. Oppvekst
 6. Samferdsel og infrastruktur
 7. Natur og miljø
 8. Kommuneorganisasjonen

Målsetninger i kommuneplanen

Målene er gruppert i 8 innsatsområder. Hvert av målene blir brutt ned til delmål – «slik vil vi ha det», og strategier – «slik gjør vi det».

Samtlige mål i denne planen er med hensikt skrevet i nåtid; som en beskrivelse av situasjonen slik vi har en ambisjon om at Hustadvika kommune skal være.

1. Samfunnsutvikling

MÅL: Hustadvika kommune er et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet, og som har levende lokalmiljøer. Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet. Kommunen legger til rette for bo- og blilyst!

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DETSLIK GJØR VI DET

1.1. Hustadvika kommune har innbyggerne god livskvalitet gjennom hele livet

 • Sørge for et livsfaseperspektiv i tjenester og samfunnsutvikling
 • Sikre trygg og sunn oppvekst som legger til rette for et godt voksenliv
 • Stimulere til deltagelse i arbeids- og samfunnsliv
 • Aktivt fremme inkludering og likeverd, og motvirke utenforskap
 • Legge til rette for fysisk aktivitet, mangfoldig kulturliv og helsefremmende tiltak
 • Tilpasse reformen «Leve hele livet» sine løsninger til lokale forhold

1.2. Hustadvika kommune har gode og livskraftige bygdesamfunn og tettsteder

 • Bevarer, bruker og utvikler kommunens natur- og kulturressurser
 • Vi legger til rette for samhold og lokal tilhørighet
 • Vi stimulerer til lokalt næringsliv
 • Videreutvikle eksisterende tettsteder som møteplasser, handelssteder og arenaer for opplevelse og kultur tilpasset stedenes egenart og skala
 • Areal- og boligplanlegging som legger til rette for aktivitet og sosiale møteplasser
 • Gjennomfører nærmiljøtiltak i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner

1.3. Hustadvika kommune har et attraktivt og levende kommunesenter

Følge opp tettstedsprogrammet sine anbefalinger for utvikling av et kommunesenter for innbyggerne i hele kommunen:

1.Gjør Elnesvågen til et naturlig sentrum i Hustadvika

2. Knytt Elnesvågen til historien, fjorden og landskapet

3. Vær aktiv i Elnesvågen

4. Riktig lokalisering, sambruk og flerbruk gir gode tjenester, god økonomi og god stedsutvikling

5. Bygg bymessig og variert i sentrum med aktive førsteetasjer

6. Gjør det attraktivt å gå og sykle til sentrum og sett bilen på rett plass

7. Gjør fylkesveien til en bygate gjennom en trinnvis utvikling

8. Styrk handels-, sørvis og aktivitetstilbudet i sentrum

9. Tilby gode og effektive kommunale tjenester i kommunesenteret

10. Legg til rette for ulike boligtyper som bringer folk sammen

1.4. Hustadvika kommunes arealutvikling muliggjør vekst, gir bomulighter, og ivaretar samtidig natur- og rekreasjonsverdier for framtidige generasjoner

 • Konsentrert utbyggingsmønster med samordnet areal- og transportplanlegging er førende for fremtidige planer for utbygging
 • Planmessig avsetning av områder for spredt boligbebyggelse
 • Verdifulle kulturminner og -verdier ivaretas, samtidig som det skal være rom for nytenkning
 • Benytte samarbeidspotensiale med nabokommuner for å nå felles mål

1.5. Hustadvika kommune har en befolkningsvekst som gir mangfold og balanse mellom ulike aldersgrupper

 • Legge til rette for en befolkningsvekst med både fødselsoverskudd og netto tilflytting
 • Fremme god demografisk balanse aldersmessig og mellom yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv del av befolkningen
 • Benytte boligutvikling som drivkraft for folketallsvekst

1.6. Hustadvika kommune har trygge, sunne og attraktive bomiljø for alle i hele kommunen

 • Boligmassen og bomiljøene tilpasses alle aldersgrupper med variasjon i prisnivå, utforming og størrelse
 • Har en aktiv, tydelig og politisk styrt boligpolitikk for å sikre differensiert boligbygging
 • Bomiljøene baseres på universell utforming og prinsippene for livsløpsstandard
 • Boligmiljøene planlegges med miljøvennlig og sikker transport, gode utearealer og god tilgang på grønnstruktur

1.7. Hustadvika kommune har et levende og åpent lokaldemokrati
som bidrar til helhetlige, forutsigbare og fremtidsrettede løsninger

 • Åpne beslutningsprosesser og dialog med innbyggerne og medvirkning i planleg­ging og tjenesteutvikling
 • Helhetlige vurderinger legges til grunn for enkeltavgjørelser
 • Fremme politisk deltakelse, medvirkning og demokratiforståelse i alle aldersgrup­per og samfunnslag
 • Fremme inkludering på alle samfunnsarenaer

2. Arbeid og næring

MÅL: Hustadvika kommune har et økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsliv og høy sysselsetting

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DETSLIK GJØR VI DET

2.1. Hustadvika kommune har høy sysselsetting

 • Aktiv innsats for å inkludere flest mulig i arbeidslivet gjennom tett samarbeid med NAV og andre lokale og regionale aktører om utvikling av offentlige og private arbeidsplasser
 • Innsats for trening i praktiske og teoretiske ferdigheter i skolen og tilpassede arbeidsplasser som forberedelse til arbeidslivet
 • Innsats for å rekruttere nødvendig arbeidskraft i kommunen vår

2.2. Hustadvika kommunes næringsliv har god innovasjonskraft og vekstevne

Næringsoffensiv innsats i form av:

 • Tilrettelegge arealer og infrastruktur
 • Dialog og effektiv saksbehandling
 • Gode medvirking- og involveringsprosesser, og forutsigbart planverk
 • Støtte opp om kompetansemiljøer/ «klynger»
 • Bidra til god samhandling i handelsnæringen
 • Støtte opp om innovasjon og entreprenørskap i skole og næringsliv
 • Jordvern

2.3. Hustadvika kommune har et ressursbasert næringsliv som er miljøvennlig og tilpasset kommunens egenart

Næringsutvikling med fokus på:

 • Fiskeri og havbruk
 • Landbruk
 • Reiseliv
 • Mineralressurser

2.4. Næringsutviklingen ivaretas på en bærekraftig måte

 • Varsomhet ved risiko, usikkerhet og irreversible prosesser i naturen og miljøet. Føre var prinsippet skal ivaretas
 • Sikker evaluering av naturverdier og konsekvenser, slik at planer og vedtak er kunnskapsbasert
 • Bevaring av biologisk mangfold
 • Folkelig deltakelse i beslutningsprosesser
 • Globalt perspektiv, hvor både miljøet på land, i luft og i sjø skal ivaretas
 • Klimaperspektiv

2.5. Hustadvika kommune er en del av Molderegionen

 • Regionalt samarbeid om strategisk næringsutvikling, arealutvikling, infrastruktur og markedsføring
 • Delta i regionale satsingsprosjekter

2.6. Administrasjonen i Hustadvika kommune er åpen og tilgjengelig for innbyggerne

 • Gode digitale løsninger videreutvikles
 • Vi gir god og tilstrekkelig veiledning til innbyggerne
 • Det er tilstrekkelig åpent for publikum på hverdager
 • Saksbehandlingen er rask og av høy kvalitet
 • Utvikle samskapingsarenaer

3. Kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv

MÅL: Hustadvika kommune har et mangfoldig aktivitetstilbud som engasjerer bredt og stimulerer til deltagelse. Frivilligheten er en betydningsfull og høyt verd­satt bidragsyter i lokalsamfunnet. Hustadvika kommune ivaretar vår felles kulturarv

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DETSLIK GJØR VI DET

3.1. Hustadvika kommune har et levende kulturliv hele året – som bidrar til livskvalitet og tilhørighet

 • Bruke kunst og kultur aktivt i utvikling av kommunen
 • Arbeide for å realisere kulturbygg i kommunesentret
 • Sørge for sentralt plasserte folkebibliotek med egnede lokale, gode åpningstider og et innhold av høy kvalitet. Det skal legges til rette for videre bibliotekdrift i Eide sentrum
 • Fremme mangfold; ha et kulturtilbud tilpasset og tilgjengelig for alle, med gode møte -og formidlingsplasser i det offentlige rom
 • Sørge for tilgang til opplæring i kunst og kultur for barn og unge
 • Samarbeide med frivillige organisasjoner, lokale kunstnere, næringsliv og andre eksterne aktører
 • Fremme økt kulturaktivitet, og støtte opp om innovative ideer og initiativ

3.2. Hustadvika kommune har kunnskap om lokal kulturarv

 • Kartlegge og formidle vår felles kulturarv
 • Bevare, forvalte og formidle kulturminner
 • Tilrettelegge og ta vare på friområder som også ivaretar kulturminneverdier
 • Skriftlig formidle kulturarven, som for eksempel gjennom bygdebøker og Gammalt frå Fræna og Eide

3.3. Hustadvika kommune legger til rette for idrett og fysisk aktivitet for alle

 • Formidle mulighetene for fysisk aktivitet inne og ute og inspirere til deltagelse
 • Innsats for å aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger
 • Ivareta barn, unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Bidra til at personer med innvandrerbakgrunn integreres i idrett- og friluftsliv
 • Utvikle og vedlikeholde idrettsparker/-anlegg og tilrettelegge for mangfold og uorganisert aktivitet
 • Tilrettelegge for nærmiljøanlegg for organisert og uorganisert aktivitet
 • Aktivt samarbeid med idrettsrådet, friluftsrådet og aktivitetsråd, og frivillige lag og organisasjoner

3.4. Hustadvika kommune tilrettelegger for naturopplevelser og rekreasjon for alle, både på fjellet, i strandsonen og i nærmiljøet

 • Ivareta allmennhetens rettigheter og plikter i henhold til friluftslovens bestemmelser
 • Sikre sammenhengende grønnstruktur og naturområder for fremtiden.
 • Statlig sikre og tilrettelegge nye friområder og forhindre gjengroing av eksisterende.
 • Øke tilgjengeligheten til friluftsområder og strandsonen ved å forbedre adkomster, parkering, toalett og renovasjon
 • Etablere universelt utformede stier på utvalgte områder og gjennomføre skilting og merking
 • Kyststier og trimløyper videreutvikles
 • Bidra til å utvikle padleled for å synliggjøre turmuligheter ved kysten

3.5. Hustadvika kommune stimulerer til økt frivillighet innen kulturliv, idrett og humanitær virksomhet

 • Fremme det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel, engasjement og læring og livskvalitet
 • Sørge for at lokal aktivitet i nærområdene opprettholdes
 • Nært samarbeid med frivillige, lag- og organisasjoner
 • Stimulere til og støtte nyetableringer

3.6. Hustadvika kommune tilrettelegger for at alle trossamfunn og ikke-religiøst samfunn er integrert i samfunnslivet

 • Sørge for et godt samarbeid med trossamfunn og ikke-religiøse samfunn der alle livssyn likestilles
 • Trossamfunnenes og ikke-religiøse samfunns barne- og ungdomsarbeid styrkes som en viktig del av kultur- og forebyggende arbeid i kommunen
 • Forvalte kirkegårdene parkmessig og bygge ut i takt med behovet
 • Legge til rette for gravferdsseremonier for alle trossamfunn og ikke-religiøse samfunn

4. Helse

MÅL: Innbyggerne i Hustadvika kommune opplever mestring og livskvalitet i hverdagen, samt kvalitet på kommunens helse-, sosial og omsorgstjeneste

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DETSLIK GJØR VI DET

4.1. Hustadvika kommune preges av folkehelsearbeid i alle enheter

 • Satsing på forebyggende arbeid og tidlig innsats i alle aldersgrupper
 • Legge til rette for en helsefremmende oppvekst
 • Helhetlig tenkning i hele livsløpet, inklusive universell utforming og et aldersvennlig samfunn
 • Kunnskap om folkehelseutfordringene som grunnlag for tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller
 • Systematisk skade- og ulykkesforebyggende arbeid
 • Forebygging av sykdom og fremme helse, inkludering og mestring i alle aldersgrupper
 • Tilrettelegging av møteplasser for aktivitet og deltakelse
 • Samarbeid med frivillige, næringsliv og andre

4.2. Hustadvika kommune planlegger og gjennomfører helse-, sosial og omsorgstjenestene etter brukerens behov

 • Tilrettelegge for aktiv brukermedvirkning
 • Gjennomføre brukerinvolvering med råd og brukerrepresentasjon
 • «Hva er viktig for deg» er førende for brukermedvirkningen
 • Sikre det beste effektive omsorgsnivået (BEON-prinsippet), slik at den enkelte tjenestemottaker mestrer eget liv mest mulig selvstendig – både fysisk, kognitivt og sosialt, i samspill med kommunale tjenester

4.3. Hustadvika kommune sine helse-, sosial og omsorgstjenester planlegges og gjennomføres med kvalitet

 • Samordne og koordinere tjenestene slik at de leveres etter prinsippene for pasientsikkerhet, samt at fastlegene er en integrert del av helsetjenesten
 • Samarbeide med kunnskaps- og forskningsmiljøer i utvikling av tjenestene, og sørge for at kommunens praksis er kunnskapsbasert
 • Sørge for at kommunens medarbeidere og ledere har oppdatert fag- og forbedringskompetanse
 • Utvikle bruk av velferdsteknologi, slik at det kan bidra til økt mestring, trygghet, selvstendighet og livskvalitet
 • Utvikle en heltids- og mestringskultur

4.4. Hustadvika kommune styrker innbyggernes mestring i alle livsfaser

 • Ta i bruk hverdagsmestring som tankesett i tjenestene, enhetene og befolkningen ellers
 • Sikre oversikt over behov for rehabilitering og habilitering
 • Gi et balansert tilbud mellom institusjon og hjemmetjenester
 • Tilrettelegge for at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig i eget hjem
 • Ha tilstrekkelig antall sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgstjenester slik at de er tilgjengelig for den enkelte når behovet oppstår
 • Samarbeide med private aktører for å kunne tilby varierte boliger i ulike livsfaser
 • Boligsosial innsats som fremmer mestring og reduserer sosiale helseforskjeller
 • Ha tilrettelagte omsorgsboliger tilgjengelige for innbyggere som trenger det

4.5. Hustadvika kommune samarbeider med frivilligheten

 • Legge til rette for et aktivt lokalsamfunn hvor kultur og deltagelse i frivillig arbeid oppleves som positivt og engasjerende
 • Bidra til et godt samarbeid med frivillige organisasjoner, med frivilligsentralen, pårørende og enkeltpersoner
 • Legge til rette for rekruttering av frivillige
 • Jobbe for å bedre offentlig transportordning

5. Oppvekst

MÅL: Barn og unge i Hustadvika kommune har en trygg, sunn og utviklende oppvekst som gjør at alle får et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DETSLIK GJØR VI DET

5.1. I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring

 • FNs barnekonvensjon legges til grunn når helhetlige tjenester til barn og unge utformes i kommunen
 • Alle elever har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og opplæringen skal tilpasses elevens evner og forutsetninger
 • Tilrettelegge arenaer for mestring og meningsfull fritid for alle
 • Innsats for helsefremmende og inkluderende læringsmiljø i kulturskolen, barnehager og skoler
 • Kulturskolen tilbyr opplæring i kunst- og kulturfag som bidrar til å ikke bare utdanne, men danne hele mennesket i alle livets faser – barn, unge og eldre
 • Legger til rette for gode og trygge formidlingsarenaer
 • Tilrettelegge god overgang mellom barnehage og skole
 • Barnehager og skoler bidrar til et godt grunnlag for videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse
 • Bidra til at barn og unge medvirker i beslutninger som gjelder dem selv
 • Tidlig tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier med behov
 • Forebygging og tidlig mobilisering for å hindre bruk av alkohol og andre rusmidler hos barn og unge
 • Aktiv innsats for bekjempelse av mobbing
 • Tilby livsmestringskonsept for barn og ungdom der vi styrker den enkeltes robusthet og bevissthet, og fremmer robuste og byggende relasjoner - trygge klassemiljø, inkluderende skolekulturer og bærekraftige lokalsamfunn
 • Tilrettelegge for naturopplevelser

5.2. Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier

 • Bidra til at barn og unge utvikler god helse gjennom fysisk, kognitiv, sosial og følelsesmessig stimulering
 • Barn og unge har en meningsfull fritid og et godt utbygd fritidstilbud
 • Kulturskolen har ordninger for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller blant familier
 • Tilrettelegge for sosiale møteplasser som muliggjør nettverksbygging og sosiale relasjoner for barn, unge og familier
 • Godt organisert og velfungerende tverrfaglig samarbeid i kommunen og bidra til at de som trenger ekstra støtte opplever at beslutninger fattes i samråd med dem selv
 • Fleksible og tilrettelagte avlastningstilbud til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver

5.3. Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet

 • Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø
 • Vi arbeider forebyggende med psykisk og fysisk helse
 • Vi arbeider for en helsefremmende oppvekst
 • Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet
 • Vi involverer barn og unge i all planlegging og forvaltning
 • Vi stimulerer og legger til rette for livsmestring i alle deler av livet
 • Vi jobber aktivt for å hindre frafall i videregående skole

6. Samferdsel og infrastruktur

MÅL: Hustadvika kommune har en fremtidsrettet infrastruktur og et transportsystem som er brukervennlig og miljøvennlig.

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DETSLIK GJØR VI DET

6.1. Hustadvika kommune har et transportsystem som er trafikksikkert og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet

 • Fremme miljøvennlige transportformer som erstatning for bil der dette er praktisk mulig
 • Bidra til styrking av kollektivtilbudet med fokus på frekvens og tilgjengelighet
 • Fortsatt utbygging av gang- og sykkelveier
 • Kontinuerlig innsats for trafikksikkerhet
 • Stimulere til bruk mer av sjøtransport

6.2. Hustadvika kommune har et transportsystem som gir god framkommelighet, effektiv kommunikasjon mellom de ulike delene av kommunen, og som ivaretar samfunnssikkerheten

 • Gradvis forbedre den kommunale veistandarden og samarbeide med øvrige myndigheter for et hovedveinett med tilstrekkelig kapasitet for alle reisende
 • Bidra til økt fremkommelighet for miljøvennlige transportformer i hele Hustadvika kommune

6.3. Hustadvika kommune har en sikker vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet

 • Ivareta vannforsyningsanleggets tekniske standard
 • Sikre at kvaliteten på vannet tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften, og at nettets kapasitet dekker ordinært forbruk hos abonnenter og ordinær brannslokking
 • Redusere lekkasjene i vannforsyningssystemet

6.4. Hustadvika kommune har et velfungerende avløps- og overvannsystem

 • Løpende fornyelse og vedlikehold basert på fremtidsrettede og effektive løsninger
 • Avløpssystem med tilstrekkelig kapasitet og som hindrer uønsket forurensingsutslipp
 • Flest mulig eiendommer tilknyttes offentlig renseanlegg
 • Kloakkslam søkes nyttiggjort
 • Sikre god overvannshåndtering
 • Bærekraftig forvaltning av vannressursene

6.5. Hustadvika kommune har bærekraftige avfallsløsninger som ikke bidrar til forurensing av miljøet

 • Innsats for avfallsreduksjon og kildesortering ved boliger, fritidseiendommer og kommunale virksomheter
 • Miljøvennlig behandling av avfall

6.6. Hustadvika kommune har god nett-dekning med høy kapasitet i hele kommunen

 • Kommunale virksomheter har fiberdekning
 • Innsats for god nettilgang for private og for næringslivet
 • Samarbeid med operatører om mobil- og nettdekning

6.7. Hustadvika kommune har miljøvennlige og funksjonelle offentlige bygninger

 • Sørge for at kapitalverdien av byggene bevares
 • Ta miljøhensyn ved nybygging
 • Vedlikehold som sikrer at byggene er miljøvennlige, tiltalende, driftsøkonomiske, praktiske og funksjonelle

7. Natur og miljø

MÅL: Hustadvika kommune forvalter natur- og miljøverdier langsiktig, og fører en bærekraftig arealpolitikk der miljøbevisst adferd preger samfunnet

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DETSLIK GJØR VI DET

7.1. Hustadvika kommune reduserer klimagassutslipp

 • Klima-, energi og miljøplan for Hustadvika kommune utarbeides med klimanøytralt samfunn som målsetting
 • Utvikle klimagassbudsjett, og bruke klimaregnskap som styringsverktøy
 • Arbeide for best mulig kollektivtilbud med miljøvennlige drivstofformer
 • Alltid fornybare energiformer ved kommunale nybygg
 • Overgang til miljøvennlige drivstofformer
 • Potensiale for miljøvennlige transportformer vurderes ved lokalisering av offentlige tjenester og i annen arealplanlegging
 • Kommunen inspirerer til reduksjon av utslipp fra private, både innbyggere og næringsliv
 • Bidra i klimanettverk Romsdalen og gi det en viktig rolle som rådgivende organ i klimaarbeidet
 • Utvikle klimavennlige utbyggingsområder i samarbeid med byggebransjen gjennom aktiv bruk av utbyggingsavtaler

7.2. Hustadvika kommune tilpasser seg forventede klimaendringer

 • Sikre gjennom arealplanlegging at skader ved fremtidig havnivåstigning og overvann unngås
 • Ta høyde for økt nedbørintensitet i arealplanlegging og infrastrukturinvesteringer
 • Kartlegge risikoområder og følge opp gjennom planverk

7.3. Hustadvika kommune har jord, vann og luft med gode miljøkvaliteter

 • Sikre at forurensing fra utslipp ikke overstiger vannets, jordas eller luftas selvrensingskapasitet
 • Sikre vassdragene i kommunen
 • Sikre at vannkvaliteten i sjøen er godt egnet for bading, rekreasjon og fritidsfiske
 • Sikre at vannkvaliteten i lokale bekker og vann er egnet for landbruksvanning, friluftsliv og fiske
 • Arbeide for at størst mulig del av bebyggelsen er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
 • Veilede næringsdrivende slik at forurensende utslipp fra landbruket reduseres til et minimum

7.4. Hustadvika kommune bevarer naturmangfoldet og verdifull natur

 • Bruke og forvalte arealer og økosystemer - herunder vilt- og fiskebestander – slik at naturmangfoldet bevares
 • Kartlegge og gjøre kjent områder med høyt biologisk mangfold og leveområder for sjeldne og truede arter.
 • Arbeide for bekjempelse av svartelistede arter
 • Forvalte verna områder i Hustadvika kommune i henhold til verneforskriftene

7.5. Hustadvika kommune forvalter naturressurser bærekraftig og langsiktig, med et særskilt fokus på langsiktig vern av arealer til matproduksjon

 • Forvalte grøntområder, strandsone, skog, jord, vann og geologiske ressurser gjennom bærekraftig arealpolitikk
 • Sikre matproduksjon på lang sikt gjennom aktivt jordvern og bidra til oppfylling av nasjonale jordvernmål - kun åpne for omdisponering av verdifull landbruksjord når særskilt tungtveiende samfunnshensyn tilsier det.
 • Bidra til at omdisponert matjord kommer til nytte for landbruket
 • Oppfordre til at jord som ligger brakk tas i bruk

8. Kommuneorganisasjonen

MÅL: Hustadvika sin kommuneorganisasjon nyter stor respekt og er en attraktiv arbeidsgiver

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DETSLIK GJØR VI DET

8.1. Hustadvika kommune er en attraktiv arbeidsgiver som har meningsfylte og trygge arbeidsplasser

 • En arbeidsgiverpolitikk som bidrar til en kompetent og serviceorientert organisasjon
 • Ledelse preget av involvering, tydelighet og handlingsdyktighet
 • Velfungerende vernetjeneste og godt forhold til ansattes organisasjoner
 • Forpliktende samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner om inkludering, mangfold og likeverd i arbeidslivet

8.2. Hustadvika kommune sine ansatte er den viktigste ressursen for å tilby gode tjenester til innbyggerne

 • Riktig rekruttering og utvikling av medarbeidere
 • Trygt og godt arbeidsmiljø som er helsefremmende og skaper trivsel
 • Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser

8.3. Hustadvika kommune sine ansatte har kunnskap og kompetanse som møter fremtidens krav

 • Tilrettelegge for kompetanseutvikling og innovasjon
 • Arbeide for heltidsstillinger

8.4. Hustadvika kommune har en profesjonell forvaltning som levere effektive og gode løsninger med høy kvalitet og god ressursutnyttelse

 • Innovativt arbeid med sikte på digitalisering og effektivisering av virksomheten
 • Kultur for tverrfaglig samspill for utvikling av tjenestene
 • Effektiv og god tjenestekvalitet ved bruk av ny digital teknologi

8.5. Hustadvika kommune bruker verdiplattformen IDAR

 • De ansatte er imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull i jobben sin og i møte med innbyggerne

8.6. Hustadvika kommune har god beredskap mot kriser og uønskede hendelser

 • Kontinuerlig/systematisk forebyggende arbeid mot skader, ulykker og kriminalitet

8.7. Hustadvika kommune har en god økonomi som sikrer et godt og stabilt velferdstilbud

 • Et driftsnivå som er tilpasset inntektsrammene og en sunn økonomiforvaltning

8.8. Hustadvika kommune bidrar i utviklingen av regionen

 • Samarbeid med nabokommuner om utvikling av effektive og brukervennlige tjenester
 • Innsats for å løse viktige regionale fellesoppgaver