Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Oppvekst

Kommuneområdet Oppvekst

Rammeområdet for oppvekst består av enhetene Hustadvika opplæringssenter, Hustadvika kulturskole og Bjørnsund leirskole. Kommunalsjef for oppvekst, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner dekkes også av dette rammeområdet.

Kommunalsjef for oppvekst har ansvar for tre andre økonomiske rammeområder i Hustadvika kommune:

 • Familiens Hus
 • Kommunale barnehager
 • Grunnskoler

Oppvekst - felles rammeområde

Hustadvika kulturskole

Hustadvika kulturskoles visjon er: «Kulturskole for alle»

Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave, forankret i opplæringsloven. For Hustadvika kulturskole er nasjonal rammeplan, lokal læreplan og læreplan for fagene styringsverktøy for innhold og organisering.

Hustadvika kulturskole skal være et lokalt ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen musikk, visuelle kunstfag og dans. Skolen ønsker å skape engasjement, trivsel og glede. Elever skal føle mestring, og lærerne skal gjennom godt samarbeid hjelpe elevene å nå sine mål.

Kulturskolen har som mål å øke elevtallet for å nå flest mulig med bredde, kjerne- og fordypningstilbud.

Organisering

Kulturskolen har i dag undervisning i musikk, dans og visuelle kunstfag med til sammen 365 elevplasser. Der hvor det er mulig får de yngste elevene 1-1 undervisning på egen barneskole, mens gruppetilbudene er mer sentralisert. Det er per oktober 2023, 12 faste ansatte fordelt på 8,55 årsverk. I tillegg kjøper kulturskolen tjenester til kunst og dans på til sammen 0,6 årsverk. Kulturskolen ser sin rolle i samfunnet som svært viktig, og samarbeider med lokalt kulturliv med salg av dirigenttjenester, lærerressurs til seminarer, utleie av utstyr mm. Kulturskolen har i dag noe samarbeid med andre enheter, som et band for mennesker med nedsatt funksjonsevne, et tilbud for Mestringsenheten, samarbeid med opplæringssenteret «musikk som terapi» og «Norskopplæring gjennom musikk», samt samarbeid med 3 skoler om prosjekt/valgfag/musikkundervisning. Disse tilbudene er noe vi ønsker å videreutvikle da vi ser enorm mestring og musikkglede for de som deltar.

Forventet utvikling frem mot 2032:

Kommunestyrevedtak i 2020 om eget kulturskolebygg i Elnesvågen blir et av våre viktigste element for utvikling. Det forventes ferdig mai 2024, med oppstart undervisning høst 2024. Her vil vi få samlet all undervisning som i dag skjer i Elnesvågen på ikke mindre enn fire forskjellige steder. Det vil skape et miljø både for elever og ansatte. Et nytt og eget bygg med tilrettelagte rom vil gi oss utviklingsmuligheter mot et mål om å ha tilbud for «alle». Vi jobber med utvikling av tilbud for både de under og de over grunnskolealder for å kunne ha et livsløp i kulturskolen. For å få dette til på best mulig måte vil samarbeid med andre kommunale enheter være svært viktig. Kulturskolen må også bidra til å utjevne sosiale forskjeller. For å få dette til må vi på både kort og lang sikt. utvikle flere lavterskeltilbud til en lavere pris og/eller opprette friplasser. Et forslag om å innføre friplasser ligger inne i sak om prisjustering for kulturskolen fra 1.januar 2024.Familiens hus

Familiens Hus består av fire avdelinger som sammen skal bidra til mer helhetlige og familiestøttende tjenester gjennom å utfylle hverandre med ulik kompetanse. De fire avdelingene er barnevernstjenesten, helsestasjon og skolehelsetjeneste, tiltak for funksjonshemmede og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Familiens Hus samarbeider også nært med blant annet Helse og Mestring. Tjenestene skal utvikles i takt med behovene kommunens beboere til enhver tid har, samt i samsvar med nasjonale føringer og prioriteringer.

Barnevernstjenesten:

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Tjenesten skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, omsorg og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår. Tjenesten er egen vedtaksmyndighet.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten:

Helsestasjonen har ansvar for jordmortjeneste, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Formålet er å fremme god fysisk, psykisk og sosial helse og utvikling, forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt, samt gi nødvendig oppfølging og henvise videre ved behov.

Tiltak for funksjonshemmede (TFF):

Tjenesten skal gi koordinert hjelp til barn, unge og deres familier. Det er et mål at tjenestetilbudet oppleves som helhetlig og sammenhengende. Tjenesten består av ansatte i turnus, brukerstyrte personlige assistenter, avlastere og støttekontakter. Her tilbys avlastninger, barneboliger og ulike former for helse- og omsorgstjenester som gis i hjemmet, både til barn og voksne. Det er kommunens Forvaltningskontor som fatter vedtak om helse- og omsorgstjenester som skal gis fra Tiltak for funksjonshemmede.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT):

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med å tilrettelegge det pedagogiske tilbudet til barn, elever og voksne med særlige behov, og utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Hensikten er at barn, elever og voksne får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Prosjektledelse BTI:

BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) er en samarbeidsmodell for tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid rundt barn og deres familier.

Forventet utvikling frem mot 2032:

Familiens Hus ser at sakene som kommer til enheten stadig blir mer komplekse og sammensatte. Fremover blir det derfor et klart behov for å heve kompetansen til ansatte i tråd med de utfordringene som vil være gjeldende. Det vil også være nødvendig å kunne identifisere og handle rundt de utviklingstrekkene som man ser behov for å forebygge rundt.

Barn og unge melder i større grad enn tidligere om at de opplever å kjenne seg ensomme, og utenforskap ser ut til å være en av de viktigste faktorene som ligger til grunn for mange av de problemstillingene som de ulike instansene i Familiens Hus arbeider med.

Foreldrerollen er og blir svært viktig, og vi må bidra til å styrke foreldre til å håndtere og forebygge vanskelige situasjoner.

Psykisk helse er veldig ofte et element i mange av sakene i Familiens Hus. Det er en økt forståelse i hjelpeapparatet for hvordan det er for pårørende å leve med et barn eller ungdom som har psykiske eller fysiske helseutfordringer. Å tenke helhetlig rundt en familie er nødvendig for å kunne gi rett hjelp til rett tid. Det er også god samfunnsøkonomi å vise forståelse for og ha kunnskap om det helhetlige bildet. Dette krever et tettere og mer tverrsektorielt samarbeid mellom kommunens instanser. Familiens Hus bidrar inn i Psykisk helseteam som er forankra i Helse og Mestring.

Barnevernsreformen (oppvekstreformen) bringer med seg forventinger og delvis klare føringer for hvordan kommunen skal løse utfordringer rundt barn og unge og deres familier. Hovedmålsetningen er at det kommunale tjenesteapparatet skal gi den nødvendige støtten og hjelpen som trengs på et tidlig tidspunkt. Dette for at saker ikke skal vokse seg så store at familier vil trenge omfattende hjelpetiltak. På dette viset skal barneverntjenesten bruke mer av kapasiteten sin på de alvorligste sakene i tjenesten, samt bidra til forebygging på systemnivå.

Alt dette fordrer kompetanse hos ansatte, og vi ser at det vil bli krevende å rekruttere ansatte i takt med den demografiske utviklinga. Det blir derfor viktig at kommunen er i stand til å drive kompetanseutvikling, og at vi legger til rette for den gode omstillings- og samarbeidsevnen som de ansatte har. Flere utfordringer skal løses på kommunalt nivå. Da må vi gjøre mer av det tverrfaglige arbeidet som vi stadig blir bedre på, og som vi faktisk ser effekt av.


Familiens hus sine prioriteringer av tiltak, med forslag til styringsindikatorer:

Familiens hus sine prioriteringer av tiltak, med forslag til styringsindikatorer:

Samarbeid om faglig utvikling av tjenester og utvikling av kompetanse

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
Kompetansedeling internt i Familiens Hus Felles fagdager – 2 i halvåret Jevnlig deltakelse i hverandres avdelinger eller felles avdelingsmøter – 3 i halvåret Oppstart høst 2022 Videreføres i 2024.
Kompetansedeling internt i Familiens Hus Tiltaksperson som jobber i samarbeid mellom barneverntjenesten og Tiltak for funksjonshemmede. Antall saker. Oppstart vår 2024
Kompetansedeling på tvers Ressursteam barnehager, veileder er utarbeidet. Barnehage, PPT og helsesykepleier er faste deltagere. Barneverntjenesten og Tiltak for funksjonshemmede deltar etter oppsatt plan. Deltakere og hyppighet. Oppstart i enkelte barnehager.
Ressursteam skole. Skole, PPT, helsesykepleier er faste deltagere. Barneverntjenesten, Tiltak for funksjonshemmede og Mestring deltar etter oppsatt plan. Veileder er utarbeidet. Deltakere og hyppighet. Opprettet og evaluert. Fungerer relativt godt.
TFF deltar på et ressursteam i året ved hver barnehage og skole for å informere om tilbud og saksgang Oppstart vinter 2024
Deltagelse i Oppfølgingsordningen og Læringsmiljøprosjektet for å bidra til blant annet å skape inkluderende praksis i barnehager og skoler. PPT, helsestasjon, TFF. Oppstart 2023
Opprette faglige nettverk Helsestasjon: Trygghetssirkelen TFF: koordinatornettverk PPT: ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) Barneverntjenesten: Trygghetssirkelen Arbeidet pågår
Videreføre og evaluere samarbeid mellom politiet og Familiens Hus Arbeidet pågår
Tidlig tverrfaglig innsats ift bekymring for barn og familier Oppstart av BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats). Innføring av handlingsveileder og samhandlingsmodell Arbeid pågår
Familiestøttende helsestasjon – antall familier og barn Arbeid pågår
Familieterapeut – antall familier og barn Arbeid pågår
Flerfaglig råd (helsestasjon, PPT, barneverntjenesten, Mestring, NAV, skole). 8 møter i året. Vurdere relevans ved etablering av Psykisk helseteam
Psykisk helseteam for barn og unge. Helsesykepleier, familieterapeut og PP-rådgiver deltar i temaet. Frekvens avklares ila vår 2024. Opprettes januar 2024.
Rusgruppe (rådgiver folkehelse, politi, Familiens Hus, Mestring, NAV, skoler, rådgiver helse og velferd, rådgiver skole) – 8 møter i året Arbeid pågår
Ressursteam barnehage – deltakere og hyppighet Veileder er på plass. Må tas i bruk i organisasjonen
Ressursteam skole – deltakere og hyppighet Arbeid pågår
Deltagelse i «Barn og unges helsetjenester i Møre og Romsdal» (barnehager, skoler, Familiens Hus, Helse og Mestring, Forvaltningskontoret, fastleger) Arbeidet pågår. Ikke alle tjenester deltar.
Gjøre kjent ulike tiltak og tjenester som fins i Familiens Hus Utvikle og holde oppdatert informasjon på hjemmeside og sosiale medier kontinuerlig arbeid
Informere jevnlig i ulike fora i sektorer for oppvekst og helse og velferd kontinuerlig arbeid
Barnets stemme og rett til medvirkning
Barnets stemme og rett til medvirkning Inn i maler for saksbehandling PPT og BV har det inne i alle maler og rutiner
Kompetanseheving på hvordan sørge for at barn medvirker i saker som angår dem. Tema på personalmøter 2 ganger i året. Implementeres i årshjulet. Arbeidet pågår. Videreføres i 2024

Psykisk helsefremmende oppvekstmiljø

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
Fremme god psykisk helse blant barn og unge Utarbeide og iverksette samarbeid / konsept sammen med skolene. Likt opplegg i alle skoler. Helsestasjonen tar kontakt med skolene vår 2023.
Samarbeid med Helse og mestring i individsaker og på systemnivå. Pågående
Deltakelse i MOT. 2 helsesykepleiere Pågående
«Tankevirus» tas i bruk i arbeidet med elever ved Hustadvika vidaregåande skole sammen med Mestring Oppstart høst 2022
Deltakelse i rusgruppe Pågående
Ungdomskoordinator og ungdomsklubb Se eget punkt lenger ned
Iverksette tiltak i tråd med rusgruppas vedtak Pågående
Ressursteam bgh Se over
Ressursteam skole Se over
Ungdomskoordinator Opprette fast stilling Besatt prosjektstilling
Få på plass faste lokaler til ungdomsklubb i Elnesvågen Ikke på plass
Videreutvikle tilbudene ved ungdomsklubbene i tråd med kommunestyrevedtak om ungdomskoordinator. Jobbes med vår 2023 i samarbeid med Kulturenheten. Forslag til innhold i løpet av våren 2023
Forebygge selvmord Ferdigstille handlingsplan mot selvmord (Familiens Hus, Mestring, rådgiver folkehelse) Iverksette tiltak nedfelt i plana Høst 2022 Vår 2023
Forebygge vold og overgrep Implementere handlingsplan mot vold i nære relasjoner Gjennomgang av plana i avdelingsmøte / personalmøte 2 ganger i året. Legge inn i prosedyrer det som er relevant for hver avdeling. Høst 2022 Vår 2023

Helse og omsorgstjenester

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
Gode avlastende tiltak hjemla i helse- og omsorgstjenestelova Økt kapasitet i avlastningsbolig mtp å gi lovpålagt helsehjelp og forebygge belastning i familier og for barnet. Telling av vedtak. Pågående
Økt kompetanse i avlastningsbolig ved å ansette fagarbeidere i tråd med kompetanseplan for helse og velferd. Pågående
Øke antall samarbeidstiltak med skole (heltidskultur jfr. helse- og velferdsplana) Pågående
Ta i bruk velferdsteknologi. Antall tiltak som tas i bruk telles. I dialog med forvaltningskontoret

Barnehager

Barnehagene våre er et pedagogisk driftet tilbud for Hustadvikas barn mellom 1-6 år. Barnehagene har et ansvar for å skape et tilgjengelig og likeverdig tilbud for alle barnehagebarn i kommunen og sørge for at barn gis mulighet til å delta og utvikle seg som medmenneske allerede fra tidlig alder. I Hustadvika har vi både kommunale og private barnehager med god kvalitet, som skårer høyt på tilfredshet blant foreldre. Barnehagestrukturen i kommunen er mangfoldig med tanke på at vi både har en jevn fordeling mellom kommunale og private barnehager og en stor variasjon i størrelse. De 15 barnehagene i kommunen har god geografisk spredning. Gjennom samarbeid har de kommunale og private barnehagene utarbeidet en felles kompetanseplan gjeldende frem til 2025. Denne planen har flere satsningsområder som skal sikre barna i Hustadvika like forutsetninger for en trygg barndom og gode utviklingsmuligheter. Barnehageloven med forskrift er styrende for området, sammen med nasjonale føringer og forventninger.

Kommunale barnehager sine prioriteringer av tiltak, med forslag til styringsindikatorer:

Inkluderende barnehagemiljø

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
· Sikre kontinuerlig arbeid med temaet. · Holdningsskapende arbeid og tiltak ved mistanke om at barna ikke er trygge i barnehagen. · Arbeide etter kompetanseplan for et godt psykososialt barnehagemiljø. · Kommunalt årshjul for oppvekst, samt årshjul i enhet som styrer planarbeidet i avdelingene. · Felles fagdag årlig, for hele oppvekstområdet. · Månedlige styrernettverk. Oppstart høst 2020 Utvikles kontinuerlig. Tilsyn utført som internkontroll høst 2022
· Deltagelse i Oppfølgingsordningen og Læringsmiljøprosjektet for å gi alle barn like gode muligheter til trygt og faglig godt barnehagetilbud. · Ressursteam barnehage · Kommunalt årshjul for oppvekst. Del av rutine for kvalitetsutvikling oppvekst. · Elevundersøkelsen skal vise trivsel, motivasjon og medvirkning om 10 år – for de som nå går i barnehage · Resultater på nasjonale prøver skal på sikt ligge over nasjonalt nivå · Grunnskolepoeng er på nasjonalt nivå · Antall henvisninger til PPT går ned og løser flere saker på førstelinje Igangsatt høst 2022 Opprettet og i etablering. Mangler faste møtedager og rutinisering.

Psykisk og fysisk helsefremmende oppvekstmiljø

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
· Barnehage og foreldre skal ha et tett samarbeid om det enkelte barns utvikling. · Barnehagene skal ha kompetanse og bemanning for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid for et inkluderende barnehagemiljø og et utviklings-støttende miljø. · Kommunalt årshjul for oppvekst, samt årshjul i enhet som styrer planarbeidet i avdelingene. · Grunnbemanning, oppfylle norm for pedagogtetthet. · Færre henvisninger og færre søknader om ressurs jf §37 viser at vi lykkes med inkluderende allmenpedagogisk praksis. Foreldresamarbeidet er stadig i utvikling. Samarbeidet med skolene er formalisert gjennom rutine for overgang. Ressursteam sikrer samarbeid med støttetjenestene.
· Tidlig flerfaglig innsats overfor barn og familier. · Etablering av standarder og rutiner for samarbeid mellom tjenesteområder. · Kommunalt årshjul for oppvekst. Del av rutine for kvalitetsutvikling oppvekst. · Skal være i kontinuerlig prosess.

Barn og foresatte opplever barnehagen som en arena for inkludering, tilhørighet og mangfold

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
· Kommunen følger lovens bestemmelser knyttet til minstesats på barnehageplass, søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling. · · Kommunalt årshjul for oppvekst, samt årshjul i enhet som styrer planarbeidet i avdelingene. Oppstart høst 2020
· Alle barn skal gjøres kjent med digitale verktøy og læremidler, og de skal utvikle en etisk forståelse av bruken av digitale medier. · Styrke samarbeidet mellom barnehagene og med kulturskole og frivillige. · Kommunalt årshjul for oppvekst. Del av rutine for kvalitetsutvikling oppvekst. Igangsatt

Ansatte har kompetanse på å vurdere og handle slik at barn og foreldre ved behov får riktig hjelp til riktig tid.

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
· Kompetanseheving på aktuelle temaer gjennomføres i samarbeid og gjennom erfaringsutveksling mellom barnehagene. · Ansatte får medvirke i utviklingen av barnehagens pedagogiske innhold. · Kommunalt årshjul for oppvekst, samt årshjul i enhet som styrer planarbeidet i avdelingene. Oppstart høst 2020
· Utviklingen av kompetanseplanen for oppvekst 2022-2034 tar hensyn til barnehagenes kompetansebehov og ansattes behov for utvikling. · Kommunalt årshjul for oppvekst. Del av rutine for kvalitetsutvikling oppvekst. Igangsatt 2022

Skoler

Alle elever skal bli møtt med tillit og respekt, og de skal føle tilhørighet, trygghet, inkludering og medbestemmelse. Skolene i Hustadvika kommune har et ansvar for at barn og unge har den kompetansen som skal styrke dem i møte med fremtidens utfordringer. Lesing, skriving og muntlige ferdigheter er sammen med regning og digitale ferdigheter nødvendige redskaper i læring og utvikling.. Alle elevene i Hustadvika skal ha likeverdige muligheter til å tilegne seg ferdighetene, og til å lære seg å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal oppleve tilhørighet, medvirkning og rustes for livslang læring. I Hustadvika kommune skal alle få muligheten til å fornye og supplere sin kompetanse, uansett alder. Skolen er en arena for utvikling av kunnskap, ferdigheter og holdninger, som bidrar til utvikling av identitet og livsmestring for aktiv deltakelse i videre utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Kommunen har 10 grunnskoler. I tillegg kommer kulturskole, voksenopplæring og leirskole på Bjørnsund. Utviklingsområder, mål, strategier og tiltak angår i stor grad også kulturskole, voksenopplæring, SFO og leirskole. Mangfoldig skolestruktur krever godt samarbeid mellom ledere, ansatte og skoler for å sikre alle elever et likeverdig skoletilbud.

Den demografiske framskrivningen og faktiske fødselstall indikerer lavere elevtall fram mot 2035, som nødvendiggjør høy bevissthet på alle nivåer i kommunen om ivaretakelse av kvalitet i opplæringen og videreutvikling av attraktive skoler for kompetente fagfolk, for foreldre og for elever. Den demografiske endringen med lavere elevtall i kombinasjon med mangfoldig skolestruktur, utfordrer oppfyllelse av målsettinger og gjennomføring av tiltak som beskrives på skoleområdet. Å møte nasjonale føringer og målsettinger om likeverdig opplæring, tilpasset opplæring, inkluderende praksis og spesialundervisning gjennom økt kompetanse nær elevene, utfordres av nedgang i elevtall og opprettholdelse av skolestruktur.

Føringer for skolene ligger blant annet i opplæringsloven med forskrift, barnekonvensjonen, CRPD (FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne; FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) - regjeringen.no), FNs bærekraftmål 4, om god utdanning, læreplanverket – LK20, og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Fra kommuneplanen 2020 framheves tilpasset opplæring – likeverdig for alle, inkluderende læringsmiljø og aktiv innsats mot mobbing. Nulltoleranse mot mobbing og krenkelser er et prioritert mål, gjennom arbeid for trygge klassemiljø og inkluderende skolekultur. Videre spiller skolene en viktig rolle i bærekraftige lokalsamfunn. Gjennom gode overganger legges også grunnlag for videre utdanning, arbeid og medborgerskap – for elever som opplever reell medvirkning i egen hverdag (prosedyre-overgang-barnehage-skole-per-september-2021.pdf (hustadvika.kommune.no). Kommuneplanens samfunnsdel understreker også skolens ansvar for å arbeide tverrfaglig om elever ved behov.

Skoleområdet sine prioriteringer av tiltak, med forslag til styringsindikatorer:

Samarbeid om faglig utvikling av tjenester og utvikling av kompetanse

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
· Felles fagdag– ved oppstart høst · Enhetsledermøter oppvekst- 4 ganger i året · Skoleforum- 10 i året · Dekomp · Programmering · Kommunalt årshjul for oppvekst Oppstart høst 2022 Oppstart høst 2022 Etablert Oppstart høst 2021 2021- 2023
· Ressursteam skole. Skole, PPT, helsesykepleier er faste deltagere. Barneverntjenesten, Tiltak for funksjonshemmede og Mestringsenheten deltar etter oppsatt plan. Veileder er utarbeidet. · Deltagelse i Oppfølgingsordningen og Læringsmiljøprosjektet for å gi alle barn og unge like gode muligheter til faglig og sosial utvikling. · Opprette faglige nettverk - Fagnettverk- læremiddel og fagplaner - Tverrprofesjonelt team (TPS) (skole og SFO) - SFO- nettverk – 2 pr/år · · Kommunalt årshjul for oppvekst · Antall henvisninger til PPT går ned og løser flere saker på førstelinjetjeneste · Elevundersøkelsen viser trivsel, motivasjon og medvirkning · Resultater på nasjonale prøver skal på sikt ligge på nivå over nasjonalt nivå · Grunnskolepoeng er på nasjonalt nivå · Felles læremiddel (i basisfagene) i Hustadvikaskolen · overordnede fagplaner i Hustadvikaskolen Opprettet og evaluert. Hver skole har faste møtedager Igangsatt høst 2022 Ferdigstilles i november 2022? Ferdigstilles nov. 2023 Igangsatt vår 2022
· Flerfaglig råd (helsestasjon, PPT, barneverntjenesten, Mestring, NAV, skole). · Rusgruppe (rådgiver folkehelse, politi, Familiens Hus, Mestring, NAV, skoler, rådgiver helse og velferd, rådgiver skole) · Ressursteam skole · Ytre team · Musikkterapi (skole, kulturskole, helse) · Evaluere ansvarsfordeling rundt elevenes behov Oppstarta 2020. Oppretta 2021. Fungerer. Veileder er på plass. Oppretta høst 2021. 4- 6 møter i året Knytte til ny økonomiplan. Søke tilskudd.

Elevens motivasjon for læring og læringsresultater. Hensynet til barnets beste er en rettighet, et grunnleggende hensyn og en saksbehandlingsregel

Tiltak og styringsindikatorer

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
· Elevens stemme og rett til medvirkning er inne i maler for saksbehandling · Elevmedvirkning i utarbeidelse av IOP og hel- og halvårsplan · Elevsamtaler, fagsamtaler, utviklingssamtaler · Eleven deltar i egenvurdering · Elevundersøkelsen · Elevråd · Dokumenter inneholder punktet elevens stemme · Resultat i systematiske samtaler og brukerundersøkelser 2 ganger pr/år Fokusområde fra 2022 Årlig

Likeverdig opplæring

Tiltak og styringsindiaktorer

Tiltak Styringsindikator Sist kjente status
· Samarbeid med Helse og mestring i individsaker og på systemnivå. · Deltakelse i MOT. · HOPP fysisk aktiv læring · Deltakelse i rusgruppe · Ressursteam skole · Vedlikehold og utvikling av uteområde · Alle barn opplever mestring i skolehverdagen. · Plan for overgang til videregående skole · Utjevne sosiale og økonomiske forskjeller - Språkplana - Gratisplass kulturskole - Flere breddetilbud til en redusert pris i kulturskolen. - Kulturskolen vil samarbeide med andre enheter i oppvekst ved evt. oppgradering eller nybygg for de praktisk estetiske fagene, hvor det er naturlig at kulturskolen vil benytte seg av disse rommene - Språkklassen videregående skole. Økt trivsel og bedre læringsresultat blant elevene Antall gratisplasser Antall tilbud Tilbud til minoritetsspråklige på vgs og hindre frafall i vgs Helsestasjonen tar kontakt med skolene vår 2023. Etablert Etablert Etablert Etablert Skal utarbeides Ferdigstilt, men ikke implementert Etablert

Fra kommuneplanens sitt innsatsområde Oppvekst

Alle tjenesteområdene i Hustadvika har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen, men innsatsområde Oppvekst er særlig relevant.

Målsetting:

Barn og unge i Hustadvika kommune har en trygg, sunn og utviklende oppvekst som gjør at alle får et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Slik vil vi har det - delmål og strategier:

1 - I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring

 • FNs barnekonvensjon legges til grunn når helhetlige tjenester til barn og unge utformes i kommunen
 • Alle elever har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og opplæringen skal tilpasses elevens evner og forutsetninger
 • Tilrettelegge arenaer for mestring og meningsfull fritid for alle
 • Innsats for helsefremmende og inkluderende læringsmiljø i kulturskolen, barnehager og skoler
 • Kulturskolen tilbyr opplæring i kunst- og kulturfag som bidrar til å ikke bare utdanne, men danne hele mennesket i alle livets faser – barn, unge og eldre
 • Legger til rette for gode og trygge formidlingsarenaer
 • Tilrettelegge god overgang mellom barnehage og skole
 • Barnehager og skoler bidrar til et godt grunnlag for videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse
 • Bidra til at barn og unge medvirker i beslutninger som gjelder dem selv
 • Tidlig tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier med behov
 • Forebygging og tidlig mobilisering for å hindre bruk av alkohol og andre rusmidler hos barn og unge
 • Aktiv innsats for bekjempelse av mobbing
 • Tilby livsmestringskonsept for barn og ungdom der vi styrker den enkeltes robusthet og bevissthet, og fremmer robuste og byggende relasjoner - trygge klassemiljø, inkluderende skolekulturer og bærekraftige lokalsamfunn
 • Tilrettelegge for naturopplevelser

2 - Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier

 • Bidra til at barn og unge utvikler god helse gjennom fysisk, kognitiv, sosial og følelsesmessig stimulering
 • Barn og unge har en meningsfull fritid og et godt utbygd fritidstilbud
 • Kulturskolen har ordninger for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller blant familier
 • Tilrettelegge for sosiale møteplasser som muliggjør nettverksbygging og sosiale relasjoner for barn, unge og familier
 • Godt organisert og velfungerende tverrfaglig samarbeid i kommunen og bidra til at de som trenger ekstra støtte opplever at beslutninger fattes i samråd med dem selv
 • Fleksible og tilrettelagte avlastningstilbud til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver

3 - Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet

 • Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø
 • Vi arbeider forebyggende med psykisk og fysisk helse
 • Vi arbeider for en helsefremmende oppvekst
 • Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet
 • Vi involverer barn og unge i all planlegging og forvaltning
 • Vi stimulerer og legger til rette for livsmestring i alle deler av livet
 • Vi jobber aktivt for å hindre frafall i videregående skole
DELMÅL – SLIK VIL VI HA DETSLIK GJØR VI DET

1 - I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring

Hustadvikaskolen skal ha kvalifiserte lærere, og all undervisning skal bli gitt av en kvalifisert lærer, 0-tolleranse mot mobbing.
Alle skolene i Hustadvika kommune skal være dysleksivennlige skoler innen 2023

Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle bemanningsnormen

Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle pedagognormen

Hustadvika opplæringssenter skal ha respekt for likeverdighetsprinsippet og dermed gi et likt tilbud i hele kommunen

Kulturskolen gir mulighet til å finne, lære og formidle egne kunst- og kulturutrykk

Kulturskolen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse gjennom blant annet å delta i utforming av egne læringsmål

Kulturskolens elever er ulike, men likeverdige

2 - Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier

Tverrfaglig samarbeid i kommunen

Kulturskolen skal opprette flere breddetilbud til en redusert pris


3 - Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet

Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø, forebyggende med psykisk og fysisk helse, en helsefremmende oppvekst

Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet

Gi elevene ved Bjørnsund leirskole kunnskaper og ferdigheter innen områdene kystkultur, dyreliv og natur. Videre gi elevene varige positive opplevelser for livet

Kulturskolen bidrar til grunnleggende livsmestring og danning gjennom å utvikle kunstfaglig kompetanse og utrykksevne så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial kompetanse