Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Plan og byggesak - driftsbudsjett

Rammen består av byggesaksavdeling og planavdeling.


Oppmålingsavdelingen er flyttet til Kommunalteknikk og rammen er derfor redusert med 2,3 mill. kroner. Omfordeling IKT utgifter til Kommunedirektøren utgjør 863 tusen kroner.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det ligger inne et kutt på 500 tusen kroner som følge av justering selvkostandel.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 12, 19 og 28 tusen kroner. Totalt blir dette 59 tusen kroner for rammeområdet.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Plan og byggesak Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 8 030 5 045 4 733 4 714
Deflator 345
Tiltak:
Vektorisering kart Eide 300 -300
Endring utregning selvkost -500
Omfordeling kostnader IKT -863
Oppmåling til Kommunalteknikk -2 267
Prosentvis trekk 0 -12 -19 -28
Sum tiltak -3 330 -312 -19 -28
Ny Ramme 5 045 4 733 4 714 4 686
Oppdatert etter revidert 1 (sak 51/2023) Kun tall for 2023 er oppdatert.