Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Kommentarer til investeringsbudsjettet 2024 - 2033

Kommentarer til prosjekter i investeringsbudsjettet

Diverse investeringer:

Datautstyr Det må gjennomføres kontinuerlig fornying av utstyr fremover. Dette styres av ROR-IKT, de sender faktura til Hustadvika på investeringsmidler. I tillegg kommer ekstra investeringsutgifter som en følge av at kommunen gikk inn i ROR IKT samarbeidet. Dette er infrastruktur og utstyr som ennå ikke er på høyde med nivået i ROR.

Familiens hus. Det ble i 2019 vedtatt å gjennomføre en innvending ombygging av det tidligere rådhuset på Eide, slik at dette blir tilpasset nye tjenester.

Det nå satt i gang arbeid med 2. etasje av delen av huset som er fra 1977. Prosjektet er forventet ferdigstilt i løpet av 2024. Totalrammen på prosjektet er på 55 mill. kroner. Budsjettet for 2024 er 15. mill. kroner. Eventuell forbedring av det gamle NAV-bygget er ikke med i med i prosjektet.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 4 497 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 15 000 000,- til kr. 19 497 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 55 000 000,- holdes uendret.

Nytt torg i Elnesvågen Dette er gjennomføring av det planarbeidet som er utført i sammenheng med nytt regionsenter i Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 8,5 mill. kroner i 2024. Samlet ramme 10 mill. kroner.

Endring i sak 103/2023: Ny ramme Torget Elnesvågen 5 mill. i 2024 og 5.0 mill. i 2025. Kommunestyret ber om å bli orientert om løsninger straks de foreligger. Kommunestyret forventer bidrag fra næringslivet i realiseringen av nytt torg Elnesvågen. Dette medfører økning i totalrammen til 11,5 mill. kroner.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 944 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 5 000 000,- til kr. 5 944 000 for 2024. Totalbevilgningen på kr. 11 500 000,- kroner holdes uendret.

Egenkapitalinnskudd KLP er lagt inn i budsjettet med 3 mill. kroner i 2023. Dette blir finansiert med bruk av investeringsfond.

Helse:

Utstyr Helse og velferd. Under denne posten ligger diverse utstyr på institusjoner og omsorgssentre. Det er lagt inn 1 mill. kroner på budsjettet i 2024 og fremover i økonomiplanen. Dette gjelder medisinsk utstyr, senger og lignende.

Revidering avstemmingssak:

Nye omsorgsboliger. I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 i punkt 8 ble det bevilget 5 mill. kroner til nye omsorgsboliger i 2024. Kommunedirektøren forslår å ta ut dette fra investeringsbudsjettet.

Demenssenter Eide. Dette prosjektet ligger inne i helse og velferdsplanen. Kommunestyret vedtok at prosjektet legges inn med 108 mill. kroner årlig, i 2024 og 2025. Kommunedirektøren foreslår og endre dette til 2025 og 2026. Store deler av 2024 vil gå med til prosjektering av prosjektet og det vil bli vanskelig å starte bygging før i 2025. 2 mill. Det er ikke satt av midler i 2024, men midlene fra 2023 vil i stor grad bli overført til 2024 i avstemmingssaken som vil bli politisk behandlet våren 2024. Dette gjøres også for å redusere kuttene i driften med 13,4 mill. kroner i økonomiplanperioden. Totalrammen på prosjektet er på 218 mill. kroner.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 2 000 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 2 000 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 218 000 000,- holdes uendret.

Helse og rehabiliteringssenteret er lagt inn 2 år etter forslaget i helse og velferdsplanen, slik at 216 mill. kroner legges inn i 2027 og i 2028. 2 mill. foreslås avsatt til planlegging og prosjektering i 2025 og 2026. Også dette grepet foreslås med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon. Totalramme på prosjektet utgjør 436 mill. kroner.

Ombygging Bøtunet er lagt inn med 19 mill. kroner i 2027. Ombygging av Bøtunet må skje etter at demenssenteret på Eide er ferdigstilt.

Omsorgsleiligheter Farstad er lagt inn med 20 991 tusen kroner i 2024 . Totalramme på prosjektet er på 42 mill. kroner.

Prosjektet startet opp høsten 2023. Deler av Farstad aldersheim bygges om til 8 omsorgsleiligheter. Forventet ferdigstilt mai 2024.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 13 174 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 20 991 000,- til kr. 34 165 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 42 000 000,- holdes uendret.

Ombygging FSO Prosjektet startet opp høsten 2023. Forventes ferdigstilt tidlig i 2024. Det bevilges 2 mill. kroner til prosjektet i 2024. Totalrammen på prosjektet er 6,5 mill. kroner.

I nåværende Fræna sjukeheim og omsorgssenter (FSO) er det i dag kjøkken og stue i hver ende av avdelingene. Dette medfører at de fire avdelingene ikke er så samkjørte som de kunne vært. Med å samle kjøkken på ett sted midt i bygget, vil vi kunne få til mer sambruk av ressurser. Ved å gjøre dette, får vi samtidig frigitt areal som kan bygges om til minimum to rom, som kan øke kapasiteten fra 41 43 rom. Dette kvalifiserer for tilskudd fra Husbanken forutsatt at ordningen blir videreført.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 2 984 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 2 000 000,- til kr. 4 984 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 6 500 000,- holdes uendret.

TV til institusjoner

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 1 200 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 1 200 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 1 200 000,- holdes uendret.

Skjermet avdeling Eide sykehjem

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 2 920 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 2 920 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 3 200 000,- holdes uendret.

Skole:

Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole. Det bevilges 500 tusen kroner til ferdigstillelse av prosjektet i 2024. Totalrammen på prosjektet er 15,4 mill. kroner.

Dette er et miljøtiltak.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 2 501 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 500 001,- til kr. 3 001 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 15 400 000,- holdes uendret.

Ny Eide barneskole. Kommunestyret vedtok opprinnelig å bevilge 15,7 mill. kroner i 2023, 148,5 i 2024, 103,5 i 2025 og 11,3 mill. kroner i 2026.

Samlet bevilgning utgjorde 281,5 mill. kroner.

Kommunedirektøren foreslår endringer i prosjektet Ny barneskole på Eide. Det foreslås to alternativer der alternativ 1 er innarbeidet i budsjettforslaget.

Alternativ 1

Kommunedirektøren foreslår å fortsette igangsatt samspillskonkurranse, men endrer slik at skolen kan bygges større for å møte fremtidens behov for økt fleksibilitet og elastisitet i forbindelse med ny opplæringslov, nye læreplaner og endringer i elevgrunnlaget over tid. Skolen bygges for inntil 300 elever. Nødvendig økning i areal avklares gjennom samspillsfasen. Dette vil medføre at det tar lengre tid å prosjektere og samspille, og oppdatert fremdriftsplan utarbeides i samarbeid med entreprenør.

Dette gir en annen fordeling av totalkostnaden over årene. Det er lagt inn forventet prisstigning og noe økte utgifter til samspill og prosjektering. Rammen for prosjektet økes fra 281,5 mill. kroner til 302,5 mill. kroner. Byggestart estimeres til høsten 2024 med ferdigstillelse våren 2026.

Alternativ 2:

Utsettelse på ubestemt tid:

Kommunedirektøren har beregnet reduserte finanskostnader med utsettelse i ett år ikke vil gi vesentlige besparelser. Dette er begrunnet med forventet prisstigning og annen usikkerhet knyttet til å utsette prosjektet. Skal en utsettelse av prosjektet ha økonomisk effekt, må det i tilfelle tas ut av økonomiplanen og vurderes på nytt som del av en større og mer overordnet plan. Hvis prosjektet tas ut av økonomiplan vil det gi en innsparing på om lag 27 mill. kroner. Dette alternativet er ikke innarbeidet i budsjettforslaget.

Alternativ 3:

Samspillkonkurransen om bygging av Eide barneskole fortsetter som opprinnelig vedtatt. (Se forslag i protokoll fra formannskapets møte.)

Dette vil føre til økte finanskostnader i 2024 og 2025, men lavere i 2026 og 2027. Totalt vil dette gi en økt kostnad i økonomiplanperioden på 2,1 mill. kroner.

Endring i sak 103/2023: "Kommunedirektøren foreslår å fortsette igangsatt samspillskonkurranse, men endrer slik at skolen kan bygges større for å møte fremtidens behov for økt fleksibilitet og elastisitet i forbindelse med ny opplæringslov, nye læreplaner og endringer i elevgrunnlaget over tid. Skolen bygges for inntil 300 elever. Nødvendig økning i areal avklares gjennom samspillsfasen. Dette vil medføre at det tar lengre tid å prosjektere og samspille, og oppdatert fremdriftsplan utarbeides i samarbeid med entreprenør. Dette gir en annen fordeling av totalkostnaden over årene. Det er lagt inn forventet prisstigning og noe økte utgifter til samspill og prosjektering. Rammen for prosjektet beholdes på kr 281,5 mill. Kommunestyret forventer en praktisk og kostnadseffektiv bygging av skole. Det skal være politisk representasjon i samspillsgruppen. Repr. velges på første formannskapsmøte i 2024. Byggestart estimeres til høsten 2024 med ferdigstillelse våren 2026. Endelig vedtak om bygging vedtas av kommunestyret. Investeringsbudsjettet for ny barneskole på Eide reduseres med 21,0 mill. kroner for 2024."

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 2 277 000,- mer enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 reduseres med tilsvarende beløp. Bevilgningen reduseres fra kr. 59 000 000,- til kr. 56 723 000,- for 2024. Totalbevilgningen blir bestemt i egen sak til kommunestyret.

Utbedring Tornes skole

Det bygningsmessige ved Tornes skole er utført. Det gjenstår plastring mot elva. Det bevilges 3,2 mill. kroner til dette i 2024. Totalrammen på prosjektet er 18 027 tusen kroner.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 731 000,- mer enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 reduseres med tilsvarende beløp. Bevilgningen reduseres fra kr. 3 200 000,- til kr. 2 469 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 18 027 000,- holdes uendret.

Haukås skole

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 15 866 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 15 866 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 244 808 000,- holdes uendret.

Eide barneskole oppgradering av uteområdet

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 1 547 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 1 547 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 2 000 000,- holdes uendret.

Kultur:

Hustadvika kulturskole Det skal bygges nye kulturskolelokaler i sentrum av Hustadvika kommune med tilrettelagte rom for alle fag kulturskolen tilbyr, samlet på et sted. Bygging ble igangsatt høsten 2023. Det bevilges 37 637 tusen kroner til å ferdigstille prosjektet i 2024. Forventet ferdig mai 2024. Totalrammen på prosjektet er på 73,5 mill. kroner.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 3 730 000,- mer enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 reduseres med tilsvarende beløp. Bevilgningen reduseres fra kr. 37 637 000,- til kr. 33 907 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 73 500 000 holdes uendret.

Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. Det er flere prosjekter under planlegging og hvilke som kommer først vil avhenge av fremdrift og mulighet. På disse prosjektene mottar kommunen 30 % finansiering via spillemidler. Resten dekkes av kommunen.

Det bevilges 500 tusen kroner i 2024 og 250 tusen kroner i årene 2025 og 2026. Det er også satt av et større beløp på 6,25 mill. kroner i 2030.

Kirken - tilskudd til investeringer.

Kirkelig fellesråd har søkt om midler til nytt orgel i Bud kirke. Det er ikke forsvarlig å koste midler på orgelet slik det er i dag. Fellesrådet ser det som nødvendig at nytt orgel prioriteres. Fellesrådet ba om en bevilgning på 500 tusen i 2022 og 2 mill. kroner i 2023. Foreløpig er det samlet inn 401 tusen kroner til formålet. Dette er stipulerte tall. Kommunedirektøren foreslår å legge inn 0,5 mill. kroner i budsjettet for 2023 til formålet. i 2023 legges det inn 2 mill. kroner. Samlet kostnad er beregnet til 4 mill. kroner. Gaver er lagt inn i kirkens budsjett med 0,5 mill. kroner.

Det er nødvendig med renovering av Vågøy kirke og kommunedirektøren har lagt inn 1,2 mill. kroner. i bevilgning i 2024 til formålet.

Det er behov for fornying av utstyr på gravstedene i Hustadvika og behovet er beregnet til 200 tusen i 2024.

Renovering Frænahallen Det ble i 2022 og 2023 satt av til sammen 7,75 mill. kroner til renovering av Frænahallen. Beløpet er tenkt å skulle dekke ny kledning, vinduer og tak. Arbeidet med ny kledning og vinduer er gjennomført. Det ble brukt ca. 5 mill. kroner. Den resterende bevilgningen på 2,75 mill. kroner er ikke tilstrekkelig til å ferdigstille taket. Prosjektet er derfor stoppet. Det er også behov for å renovere det tidligere biblioteklokalet, samt forbedring av ventilasjonsanlegg. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 5,6 mill. kroner for å skifte taket. Det foreslås også at restbevilgningen fra 2023 kan benyttes til oppgradering av de tidligere biblioteklokalene.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 2 730 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 5 600 000,- til kr. 8 330 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 13 350 000,- holdes uendret.

Badeplass Eide Det er kun brukt mindre beløp på dette i årene 2022 og 2023. Da det vil være nødvendig med ny reguleringsplan eller å gjøre store endringer på prosjektet får å tilpasse gjeldende regulering. Det settes av 2 621 tusen kroner til prosjektet i 2024. Total bevilgning på prosjektet er 2,8 mill. kroner.

Endring i sak 103/2023: "Badestrand Eide trekkes ut i påvente av pågående reguleringsarbeid og gjennomført kostnadsberegning. Investeringsbudsjettet reduseres med kr 2 650 000,-."

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 30 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr.0,- til kr. 30 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr.2 800 000,- holdes uendret.

Granulathåndtering Det er kommet krav om at det må gjøres noe med håndtering av gummigranulat i landets kunstgressbaner og ballbinger. Det settes av 1 mill. kroner i 2024 og 500 tusen kroner i 2025 til dette. Totalramme på prosjektet er på 1,5 mill. kroner.

Renovering Heimdalstunet Tornes Kommunen eier Heimdalstunet på Tornes. Bygget brukes som museum. Her er det behov for renovering. Det settes av 150 tusen kroner til formålet i 2024.

Trollkirka turmål og turknutepunkt

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 488 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 488 000 for 2024. Totalbevilgningen på kr. 10 538 000,- holdes uendret.

Automater til bibliotek:

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 400 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 400 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 400 000,- holdes uendret.

Utstyr til utescena Tretind:

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 93 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 93 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 2 100 000,- holdes uendret.

Oppgradering Eidehallen:

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 600 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 0,- til kr. 600 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 600 000,- holdes uendret

Teknisk:

Klargjøring næringsareal Det er flere felt det jobbes med, og mye er videreført fra forrige økonomiplan. Spesielt er det Vestavika, Dalemyra og Holamyra som er aktuelle for tomtekjøp og utbygging. Det er lagt inn et beløp på 5 mill. kroner i 2024 og tilsvarende beløp videre i perioden. Det forventes ikke store kostnader på denne posten i 2024. Det kreves reguleringsarbeid for å gå videre med de fleste næringsområdene.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 4 985 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 5 000 000,- til kr. 9 985 000,- for 2024. Her er det planlagt å bruke mer enn de budsjetterte 5 millionene for 2024.

Tilrettelegging tomter Ny arealplan vil få betydning for hvor investering skjer. Det er lagt inn utbygging tomter i 2023 med 5 mill. kroner og 5 mill. kroner resten av perioden. Midlene brukes til detaljregulering, grunnkjøp, prosjektering og utbygging. Det forventes oppstart med Dalelia BK6 i 2024, og Tornes boligfelt senere i perioden. Kommunen har mange tomter til salg, men det er lite etterspørsel. Beløpet er derfor redusert fra 11 mill. kroner pr år i tidligere økonomiplan.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 8 774 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 5 000 000,- til kr. 13 774 000,- for 2024. Her er det planlagt å bruke mer enn de budsjetterte 5 millionene for 2024.

Opprustning kommunale bygg og anlegg. Midler avsatt til diverse mindre investeringsbudsjett. Det er Bygg og eiendom som har ansvar for midlene. Det settes av 5 mill. kroner i 2024 og resten av planperioden.

Det er foretatt er beregning på vedlikeholdsetterslep på kommunale formålsbygg (skoler, institusjoner, barnehager, haller osv.). Her er det et vedlikeholdsetterslep som bør utbedres de neste 4 årene på 72,2 millioner hvorav mesteparten bør tas i 2024 og 2025. Denne potten skal også dekke alle kommunale utleieboliger, her er det også et stort behov for fornying. Kommunedirektøren finner kun plass til 5 mill. kroner i året til opprusting av kommunale bygg og anlegg.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 2 331 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 5 000 000,- til kr. 7 331 000,- for 2024.

Utstyr kommunalteknikk Det settes av 3 mill. kroner i 2024 til diverse utstyr til Kommunalteknikk. Slagkraft krattknuser til hjullaster ca. 1 mill. Dette for å rydde veggrøfter skjæringer og skråninger bedre og mer effektive enn i dag Hjulmaskin for å effektivisere vegvedlikehold Bedre egnet enn en beltemaskin som må flyttes på bil mellom jobbene ca. 2 mill. kroner.

Endring i sak 103/2023: "Det fremmes sak om framtidig drift av kommunalteknikk. Saken skal synliggjøre hva vi i bør gjøre i egen regi, hva vi setter ut på anbud, og evt. etablere rammeavtaler på. Sak skal også vise og greie ut behovet for investeringer første 5 årene. Investeringsbevilgning utstyr kommunalteknikk tas ut av budsjettet frem til godt belyst sak legges frem for politisk behandling. Prioritert investeringsoversikt innlemmes i handlings og økonomiplan så snart som mulig."

Investeringer i vann og avløp. Det settes av 16 mill. kroner til vann, og 11 mill. kroner til avløp i 2024. i resten av perioden settes det av 10 mill. kroner årlig til vann og 11 mill. kroner årlig til avløp. For 2024 og 2025 vil hovedtyngden av investeringene bli brukt i forbindelse med vei sør for hovedveien i sentrum, grunnvann Malmedalen, Avløp Dalemyra, pumpestasjon Holamyra, pumpeledning sjø Elnes til Eidem, og vannledning på Skotten. I tillegg så skal det bygges tur retur vannledning i fra hovedledning ved fylkesveg og opp til Skarset høydebasseng. Med dette er den siste eternittledningen i kommunen skiftet ut

Asfaltering og vei. Kommunedirektøren viser til rapport om tilstanden på veiene i Hustadvika kommune - Hovedplan vei, jfr. sak KS 36/2021 i møte 17. juni 2021. Denne viser at det er behov for 16 mill. per år i gjeldende økonomiplan for å holde veiene på samme nivå som 2020. Det ble i 2023 bevilget 25 mill. kroner til formålet. Kommunedirektøren foreslår 10 mill. kroner i 2024, og 5 mill. kroner årlig i resten av planperioden.

Endring i sak 103/2023: "Ramme for asfaltering endres fra 10 til 7 millioner, påbegynt arbeid 2023 skal fullføres."

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 3 994 000,- mer enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Kommunedirektøren foreslår å redusere bevilgningen for 2024 med tilsvarende beløp. Vi nevner likevel at det i vedtaket i budsjettsaken punkt 17 står følgende «Ramme for asfaltering endres fra 10 til 7 millioner, påbegynt arbeid 2023 skal fullføres.».

Gatelys Det bevilges 1 mill. kroner i 2024 til nye gatelys i kommunen. Dette er siste år av investeringene. Total bevilgning på prosjektet er kr. 3 500 000,-.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 1 533 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 1000 000,- til kr. 2 533 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 3 500 000,- holdes uendret.

Rundkjøring Malmefjorden. Det er vedtatt at Fylkeskommunen skal sette i gang arbeidet med rundkjøring i Malmefjorden. Kommunen har i 2023 betalt 15 mill. kroner i tilskudd til Fylkeskommunen. Av dette har kommunen forskuttert 3 mill. kroner i tilskudd fra næringslivet. Dette er bokført i driftsregnskapet i 2023.

I 2024 budsjetteres 15 mill. kroner i forskuttering i 2024 til Fylkeskommunen til samme prosjekt. Beløpet vil bli betalt tilbake til kommunen det året det blir vedtatt i fylkeskommunens budsjett. Iflg. avtalen skal fylkeskommunen innen 7 år refundere forskuttert beløp. Senest innen 31.12.2031. Hustadvika kommune lånefinansierer denne forskutteringen. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på 16 mill. kroner.

Justering MVA Lauvåsen I desember 2020 overtok Hustadvika kommune offentlig infrastruktur på Lauvåsen boligfelt fra utbygger Elvebakken AS. Verdien er beregnet til 36,3 mill. Kroner. Overtagelsen skjer uten vederlag. I forbindelse med overtagelsen overtar kommunen rett til justering av merverdiavgift på overtatt anlegg. Utbygger hadde ikke kompensasjon eller fradrag for merverdiavgift i sitt regnskap, men kommunen har gjennom overtagelsen fått overført slik rett. Samlet utgjør merverdiavgiften 7,2 mill. Kroner. Kommunen har rett til kompensasjon og fradrag fra staten for denne summen, men må etter regelverket fordele dette over ti år. Refundert merverdiavgift vil utgjøre 724 tusen kroner per år. I sak 7/2018 3. mai 2018 vedtok formannskapet i Fræna kommune at utbygger får 60 % av dette beløpet, mens kommunen beholder 40 %. Beløpet blir 138 tusen kroner i året i periode 2024 til 2030 til formålet.

Vei - sør for hovedveien - Elnesvågen. Det foreslås en bevilgning i 2024 på 9 630 tusen kroner. Rammen for prosjektet er tidligere satt til 13 mill. kroner. Dette ble økt til 22,63 mill. kroner. Det forventes at store delen av midlene som ble avsatt i 2023 blir flyttet over til 2024. På dette prosjektet er det også en del kostnader til vann og avløp. Dette bokføres bevilgningen på vann og avløp og ikke dette prosjektet.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 9 094 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 9 630 000,- til kr. 18 724 000,- for 2024. Totalbevilgningen på kr. 22 630 000,- holdes uendret.

Ny brannstasjon Det settes av 20 mill. kroner i 2024 og 14 395 tusen kroner i 2025 til prosjektet. Bevilgningen lå i sin helhet i 2024, men det er ikke mulig å gjennomføre alle investeringene på ett år. Deler av beløpet er derfor foreslått i 2025. Samlet ramme på prosjektet er 37,1 mill. kroner.

Endring i sak 103/2023: "Brannstasjonen utsettes. Investeringsbudsjettet i 2024 reduseres med 20 mill. kroner og budsjettet for 2025 økes tilsvarende."

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 1 114 000,- mer enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Vanligvis ville vi foreslått å redusere budsjettet for 2024 med tilsvarende beløp. Denne bevilgningen ble tatt bort av kommunestyret i budsjettsaken. Det er derfor ikke noe budsjett og redusere i 2024. Her må det også gjøres noen utbedringer for å få godkjenning fra arbeidstilsynet i 2024. Beløpet som ble brukt i 2023 og som blir brukt i 2024 må trekkes fra budsjett i 2025.

Utvidelse av gravplass på Tornes. Arbeidet ble satt i gang i 2021. Det bevilges 4,5 mill. kroner i 2024 til å ferdigstille prosjektet. Total bevilgning på prosjektet er på 16,2 mill. kroner.

Revidering avstemmingssak: Det ble brukt kr. 1 532 000,- mindre enn budsjettert på dette prosjektet i 2023. Bevilgningen for 2024 økes med tilsvarende beløp. Bevilgningen økes fra kr. 4 500 000,- til kr. 6 032 000 for 2024. Totalbevilgningen på kr. 16 200 000,- holdes uendret.

Ny tankbil - brann. Det er behov for nye biler. Det en lagt inn et beløp på 5,0 mill. kroner i 2024. I 2028 er det lagt inn forslag bevilgning til en tankbil med 5 mill. kroner. Dette er en planlagt utskifting av bilene plassert i Eide og Elnesvågen.

Endring i sak 103/2023: "Kjøp av tankbil i 2024 utsettes til 2025. Investeringsbudsjettet reduseres med 5 mill. kroner i 2024 og økes med 5 mill. kroner i 2025."

Øvingsområde Brann. Det må opparbeides et eget område for slike øvelser. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2 mill. kroner i 2026 til dette tiltaket.

Barnehage:

Lekeapparat barnehager Det er behov for å bytte ut en del lekeapparat som er utslitt eller fjernet. Det foreslås en bevilgning 1 mill. kroner i 2024 og 1 mill. kroner i 2025.

Lekeplasskontrollen har foretatt kontroll over kommunens lekeplassutstyr. Resultatet er mange avvik som kan utgjøre fare for barns liv og helse. Kommunen har ansvaret for 20 lekeplasser, med til sammen 307 lekeapparat.
62 av disse utgjør en fare for barns liv, og 119 utgjør en fare for livsvarig skade hos barnet. For å lukke de mest alvorlige avvikene har kommunen foretatt midlertidige reparasjoner, eller tatt lekeapparatene helt ut.

Mange lekeapparat er montert på dugnad, mye av dette er feil og må utbedres. Det ble derfor i sommer besluttet at kommunen selv vil stå for innkjøp og montering av alle fremtidige lekeapparat. Forfallet er stort, byggdriftere og innleide leverandører utbedrer lekeutstyret inntil det ikke lenger er økonomisk forsvarlig. Mange lekeapparat består av treverk fundamentert rett i bakken, dette medfører store råteskader - skliene ruster og blir ikke av økonomiske årsaker erstattet med nytt.

Enhetsledere får ukentlige tilbakemeldinger fra oppgitte og irriterte foreldre. Frustrasjonen handler om at apparatene fjernes eller at eksisterende er av dårlig forfatning.

Nye lekeapparat kommunen anskaffer skal være at høy kvalitet og ha lang levetid. De skal være laget av materialer som ikke ruster eller råtner. Opparbeidelse av utstyrs-området og montering skal utføres av godkjent firma, og fallunderlaget skal være av gummiasfalt eller lignende – beregnet for mange års bruk.

Det er behov for 4 mill. i 2024, 4 mill. i 2025 og deretter 2 mill. hvert år i 3 år. Kommunedirektøren foreslår 1 mill. kroner i 2024 og 1. mill. kroner i 2025.

Finansiering:

Det er lagt inn beregnet refusjon merverdiavgift, tilskudd husbanken, tippemidler, salg av tomter, bygninger m.m. i samsvar med kommentarer i teksten ovenfor.

Det tas opp lån på 20 mill. kroner til startlån hvert pr i planperiode.

Øvrige investeringsutgifter dekkes av låneopptak. I 2024 utgjør beregnet låneopptaket samlet 179,9 mill. kroner. I tillegg kommer startlån på 20 mill. kroner. Totalt i økonomiplanperioden 2024-2027 skal det tas opp 708 millioner i investeringslån og 80 mill. kroner i startlån. Kommunen har fra før 1 660 mill. kroner i lån.

For hver ny million kommunen investerer vil det påløpe ca. 70 000,- i økte årlige driftsutgifter til renter og avdrag. Renter utgjør ca. 45 000,- av dette. Dette er beregnet ut fra en nedbetalingstid på 40 år og 5% rente.

Bruk av ubundne investeringsfond er lagt inn med 3 mill. kroner i hele perioden. Det gjelder forventet egenkapitalinnskudd i KLP.

Tilskudd til andre investeringer er tilskudd til kirkelig fellesråd.

Revidering avstemmingssak:

Kompensasjon for merverdiavgift: Det forventes at økningen på investeringsprosjektene vil gi en økning på kompensasjon på merverdiavgift kr. 11 355 000,-. Budsjettet for 2024 økes derfor fra kr 38 328 000,- til kr. 49 683 000,-.

Bruk av lån: For å finansiere resten av økte bevilgninger for 2024, må restbeløpet dekkes av bruk av lån. Budsjettet for 2024 økes derfor fra kr. 179 900 000,- til kr. 238 300 000,-.