Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Årsverk i Hustadvika kommune

Bemanning i Hustadvika kommune

Pr. 31. august 2023 hadde kommunen 1007 årsverk fordelt på 1262 ansatte. Ved oppstarten av Hustadvika kommune hadde kommunen 988 årsverk. Det har altså vært en økning i antall årsverk fra 1. januar 2020 til 31. august 2023. Ved inngangen av 2023 var det så vidt over 978 årsverk i kommunen.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen er nå 81,5% for kvinner og 75,3% for menn. Det lave tallet for menn skyldes at det innen brann- og redningstjenesten er mange små deltidsstillinger. Kommunen jobber aktivt med heltidskultur innenfor helse- og omsorgstjenestene. I tillegg har flere ansatte fått innvilget krav om økt stillingsstørrelse og fast stilling etter hjemlene i Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Gjennomsnittsalderen i kommunen er nå 43,7 år (43,9 for kvinner og 42,6 for menn). Gjennomsnittlig jobber ansatte 12,0 år i kommunen vår. Kvinnene jobber i gjennomsnitt flere år i kommunen enn mennene før de skifter jobb (12,6 år for kvinner og 9,3 år for menn).

Lærlinger

Vi har de siste årene satset på å få flere lærlinger i kommunen, noe vi har lyktes med. Å ha en god lærlingeordning med dyktige veiledere er med på å lette rekrutteringen til fagområdene senere samtidig som det gir kommunen veiledningskompetanse. Flere av lærlingene har fått arbeid i kommunen etter bestått fagprøve.

Vi har nå 23 lærlinger innenfor fagene:

  • Ernæringskokk (2 stk.)
  • Barne- og ungdomsarbeider (6 stk.)
  • Helsefagarbeider (15 stk.)

17 av lærlingene begynte høsten 2023. To lærlinger har opplæringskontrakt. Denne ordningen er mindre omfattende enn fagbrev men kan kvalifisere til å ta fagbrev senere. Disse lærlingene går et lengre løp, vanligvis fire år. Vi har også to lærlinger på yrkesfaglig rekvalifisering. Dette er en mulighet for ansatte i kommunen som allerede har en studie- eller yrkeskompetanse til å kunne gå opp til fagbrevet gjennom sin ordinære stilling i kommunen.

Utvikling i årsverk fordelt på områder

Området Årsverk 01.01.2020 Årsverk 01.01.2021 Årsverk 01.01.2022 Årsverk 01.01.2023 Årsverk 31.08.2023
Administrasjon, stab, kultur og samfunnsutvikling 48,89 45,99 41,52 37,04 33,54
Familiens hus 66,52 71,6 69,08 70,94 67,30
Oppvekst 417,37 416,58 417,31 404,96 409,89
Helse, sosial og omsorg 380,25 390,03 376,47 397,19 404,80
Teknisk 75,31 77,35 79,01 80,48 91,97
Sum alle: 988,34 1001,55 983,39 978,99 1007,50