Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Politisk behandling

Kommunestyrets vedtak 14. desember 2023

Votering kommunestyret 14. desember 2024

Formannskapets vedtak 21. november 2023

PS 45/2023 Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027 - Hustadvika kommune Formannskapets behandling av sak 45/2023 i møte den 21.11.2023:

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar forslag til Handlingsprogram for 2024 – 2027, herunder årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan for 2024 -

2027. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 966,7 mill. kroner og investering

varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 306,9 mill. kroner.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i Hustadvika kommune for 2024:

 • a. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2024.
 • b. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks syvendedeler i 2024 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Fræna kommune er 7 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Eide kommune er 2 promille.
 • c. Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I samsvar med eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.
 • d. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).
 • e. Eiendomsskatten for 2024 skrives ut i 4 terminer, hvis ikke 1 eller 12 terminer er valgt.
 • f. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

b. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

d. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

e. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 227,5 mill. kroner i hht. lånebehov i budsjettet for 2024. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

4. Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 20 mill. kroner for videre utlån.

5. Økonomiske mål:

 • Netto driftsresultat: 1,75 %
 • Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter
 • Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.

6. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2024 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekstområdet.

7. Hustadvika kommune vil organisere et omstillingsprosjekt med bred representasjon fra organisasjonen. Kommunedirektøren får fullmakt til å

sette mandat, måltall og tidsplan for hva som skal oppnås, hvordan det skal rapporteres, og hvem som skal beslutte på ulike nivå underveis.

Kommunestyret ber om å bli orientert om prosjektet på første kommunestyremøte i 2024.


Tillegg: (Investeringsbudsjettet -> Kommentarer til investeringsbudsjettet -> Skole: Eide barneskole):

Alternativ 3: Samspillkonkurransen om bygging av Eide barneskole fortsetter som opprinnelig vedtatt.

Votering formannskapet 21.november 2023

Ordfører Nils C. Harnes (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag

(Investeringsbudsjettet -> Kommentarer til investeringsbudsjettet -> Skole: Eide barneskole):

Alternativ 3: Samspillkonkurransen om bygging av Eide barneskole fortsetter som opprinnelig vedtatt.

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble tatt opp til votering, og ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget til ordfører Harnes (KRF) ble tatt opp til votering, og ble vedtatt med 7 stemmer for, og 2 (AP) stemmer i mot.

Kommunedirektørens forslag til innstilling

1. Kommunestyret vedtar forslag til Handlingsprogram for 2024 – 2027, herunder årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan for 2024 - 2027. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 966,7 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 306,9 mill. kroner.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i Hustadvika kommune for 2024:

 1. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2024.
 2. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks syvendedeler i 2024 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Fræna kommune er 7 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Eide kommune er 2 promille.
 3. Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I samsvar med eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.
 4. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).
 5. Eiendomsskatten for 2024 skrives ut i 4 terminer, hvis ikke 1 eller 12 terminer er valgt.
 6. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:
  1. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.
  2. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.
  3. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.
  4. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.
  5. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 227,5 mill. kroner i hht. lånebehov i budsjettet for 2024. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

4. Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 20

mill. kroner for videre utlån.

5. Økonomiske mål:

• Netto driftsresultat: 1,75 %

• Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter

• Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.

6. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2024 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekstområdet.

7. Hustadvika kommune vil organisere et omstillingsprosjekt med bred representasjon fra organisasjonen. Kommunedirektøren får fullmakt til å sette mandat, måltall og tidsplan for hva som skal oppnås, hvordan det skal rapporteres, og hvem som skal beslutte på ulike nivå underveis. Kommunestyret ber om å bli orientert om prosjektet på første kommunestyremøte i 2024.