Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Politisk behandling

Kommunestyrets vedtak 14. desember 2023

Kommunestyres vedtak i sak 103/2023 i møte den 14.12.2023:


Forslaget til FRP, SP, INP, KRF, V ble tatt opp til votering, og ble vedtatt med 20 (FRP 6, SP 6, INP 3, KRF 3, V 1, H 1/7: David A. Bruun) stemmer for, mot 13 (AP 6, H 6/7, SV 1) stemmer. Til slutt ble handlings- og økonomiplanen i sin helhet med de endringer vedtatt i møtet tatt opp til votering, og ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar forslag til Handlingsprogram for 2024 – 2027, herunder årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan for 2024 - 2027. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 965,8 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 241,3 mill. kroner.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i Hustadvika kommune for 2024:

o a. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2024.

o b.Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks syvendedeler i 2024 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Fræna kommune er 7 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Eide kommune er 2 promille.

o c. Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I samsvar med eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.

o d. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).

o e.Eiendomsskatten for 2024 skrives ut i 4 terminer, hvis ikke 1 eller 12 terminer er valgt.

o f. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

b. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

d. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

e. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 179,9 mill. kroner i hht. lånebehov i budsjettet for 2024. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

4. Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 20 mill. kroner for videre utlån.

5. Økonomiske mål:

o Netto driftsresultat: 1,75 %

o Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter

o Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.

6. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2024 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekstområdet.

7. Kommunestyret ønsker politisk involvering i omstillingsprosjektet. Kommunestyret forventer at omstillingsprosjektet skal gi gode resultater allerede i 2024. Hustadvika kommune vil organisere et omstillingsprosjekt med bred representasjon fra organisasjonen. Kommunedirektøren fremmer sak om mandat, politisk involvering, måltall og tidsplan for hva som skal oppnås, hvordan det skal rapporteres, og hvem som skal beslutte på ulike nivå underveis. Kommunestyret ber om sak angående prosjektet første kommunestyremøte i 2024.

8. Alt for mange barn har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, fordi det blir for dyrt for familien. Derfor ønsker vi å se på muligheten for et fritidskort som gjør at alle barn skal kunne ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede en sak om fritidskort til revidering av budsjett 2024. Kommunestyret ønsker å vite hva et slikt fritidskort vil koste dersom det tilbys aldersgruppen 10-14 år og hvordan det best kan organiseres. Det er ikke ønskelig at dette skal komme i konflikt med andre gode ordninger som kommunen allerede har etablert, men være et supplement.

9. Kommunestyret ønsker å følge den økonomiske situasjonen tettere. Rapporteringen skal være på enhetsnivå. Endringer vedtas i økonomireglementet av kommunestyret så snart som mulig.

10.Det fremmes sak om framtidig drift av kommunalteknikk. Saken skal synliggjøre hva vi i bør gjøre i egen regi, hva vi setter ut på anbud, og evt. etablere rammeavtaler på. Sak skal også vise og greie ut behovet for investeringer første 5 årene. Investeringsbevilgning utstyr kommunalteknikk tas ut av budsjettet frem til godt belyst sak legges frem for politisk behandling. Prioritert investeringsoversikt innlemmes i handlings og økonomiplan så snart som mulig.11.Kommunedirektøren foreslår å fortsette igangsatt samspillskonkurranse, men endrer slik at skolen kan bygges større for å møte fremtidens behov for økt fleksibilitet og elastisitet i forbindelse med ny opplæringslov, nye læreplaner og endringer i elevgrunnlaget over tid. Skolen bygges for inntil 300 elever. Nødvendig økning i areal avklares gjennom samspillsfasen. Dette vil medføre at det tar lengre tid å prosjektere og samspille, og oppdatert fremdriftsplan utarbeides i samarbeid med entreprenør. Dette gir en annen fordeling av totalkostnaden over årene. Det er lagt inn forventet prisstigning og noe økte utgifter til samspill og prosjektering. Rammen for prosjektet beholdes på kr 281,5 mill. Kommunestyret forventer en praktisk og kostnadseffektiv bygging av skole. Det skal være politisk representasjon i samspillsgruppen. Repr. velges på første formannskapsmøte i 2024. Byggestart estimeres til høsten 2024 med ferdigstillelse våren 2026. Endelig vedtak om bygging vedtas av kommunestyret. Investeringsbudsjettet for ny barneskole på Eide reduseres med 21,0 mill. kroner for 2024.

12.Det fremmes sak for politisk behandling om fremtidens drift av brann og redning. Sak skal blant annet inneholde gjennomgang av tjenestenivå, fordeler/ulemper med å løse disse tjenestene selv eller et eventuelt et større samarbeid. Det skal også legges frem oversikt over inneværende utstyrspark som inneholder alder, tilstand, kostnad, planlagt utbytting og et utgreid behov for investeringer første 5 årene. Investeringsbevilgninger til Brannstasjon og Brannbiler skyves frem i budsjettet, inntil sak med godt belyste saker legges frem for politisk behandling. Prioritert investeringsoversikt innlemmes i handlings og økonomiplan så snart som mulig.

Endringer driftsbudsjett:

13.Nedtrekk ramme kommunedirektør med kr 1 mill. i 2024. Nedtrekk 2026 beholdes.

14.Økning ramme kultur med kr 100.000, -. 2024 øremerket støtte Atlanterhavsspelet. (vedtatt i sak PS 97/2023)

15.Som følge av endringer i investeringsbudsjettet reduseres renter og avdrag totalt med 4,0 mill. kroner i 2024 og 2,0 mill. kroner i 2025 og videre i økonomiplanperioden.

Endringer investeringer:

16.Rivning av Bøen 9 trekkes ut. Dersom området vurderes av kommunedirektøren til å ikke være av fremtidig interesse for kommunen, selges boligen slik den står i dag. Investeringsbudsjettet reduseres med 1,7 mill. kroner.

17.Ramme for asfaltering endres fra 10 til 7 millioner, påbegynt arbeid 2023 skal fullføres.

18.Badestrand Eide trekkes ut i påvente av pågående reguleringsarbeid og gjennomført kostnadsberegning. Investeringsbudsjettet reduseres med kr 2 650 000,-.

19.Kommunestyret ønsker økt hallkapasitet i Hustadvika kommune. Det søkes om midler til planlegging av tiltaket i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Kommunestyret ønsker en hall med bredest mulig tilbud.

20.Ny ramme Torget Elnesvågen 5 mill. i 2024 og 5.0 mill. i 2025. Kommunestyret ber om å bli orientert om løsninger straks de foreligger. Kommunestyret forventer bidrag fra næringslivet i realiseringen av nytt torg Elnesvågen.

21.Kommunestyret opprettholder sitt mål om å redusere eiendomsskatten så snart som mulig og vil vurdere en reduksjon straks det er økonomisk forsvarlig.

22.Kommunestyret ber kommunedirektøren se på mulighetene til å øke antall institusjonsplasser i allerede eksisterende bygningsmasse på Eide.

23.Brannstasjonen utsettes. Investeringsbudsjettet i 2024 reduseres med 20 mill. kroner og budsjettet for 2025 økes tilsvarende.

24.Kjøp av tankbil i 2024 utsettes til 2025. Investeringsbudsjettet reduseres med 5 mill. kroner i 2024 og økes med 5 mill. kroner i 2025.

25.Endringene i Pkt. 8-24 innarbeides i handlings og økonomiplan 2023 -2027. Netto reduksjon av budsjettet salderes mot bruk av disposisjonsfondet

Formannskapets vedtak

Behandling

Det ble fremmet følgende fellesforslag for partiene SP, KRF, SV, MDG:

Vi vedtar budsjettet slik det foreligger, men signaliserer at det vil bli endringer.

De største endringene er:

• Vi ønsker å skjerme barn og unge, derfor redusere vi kuttene i skole.

• Utredning av barnehage og skole må derfor være ferdig før sommeren.

• Bygging av Eide barneskole skal ikke utsettes i 2 år.

• Demenssenteret på Eide skal stå ferdig i 2025 og ikke 2026.

• Ombygging av Bøtunet framskyves også med 1 år.

• Omsorgsboliger på Farstad skal bygges i 2023.

• Vi ønsker å se på mulighet for å styrke hverdagsrehabilitering og hjemmetjeneste i påvente av videre utbygging av Helse og rehabiliteringssenter i Elnesvågen.

Representant Tone Rånes (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Oppstart av bygging av Eide barneskole gjennomføres i tråd med opprinnelig vedtak i kommunestyret.


Votering

Kommunedirektørens innstilling til budsjett ble tatt opp til votering, og ble enstemmig vedtatt.

Fellesforslaget til SP, KRF, SV, MDG ble tatt opp til votering, og ble vedtatt med 6 stemmer for (SP 4, SV 1, FRP 1), mot 3 stemmer (AP 1, V 1, H 1).

Forslaget til AP ble tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt.


Vedtak

1. Kommunestyret vedtar forslag til Handlingsprogram for 2023 – 2026, herunder årsbudsjett for 2023 og økonomi- og handlingsplan for 2023 - 2026. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 942,9 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 275,7 mill. kroner.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i Hustadvika kommune for 2023:

a. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2023.

b. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Fræna kommune er 7 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Eide kommune er 2 promille.

c. Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.

d. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).

e. Eiendomsskatten for 2023 skrives ut i 4 terminer, men likevel slik at den kan deles i 1 og 12 terminer.

f. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

i. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

ii. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet

av frivillige organisasjoner.

iii. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til åavgjøre søknadene.

iv. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

v. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 224,6 mill. kroner i hht. lånebehov i budsjettet for 2023. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

4. Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 20 mill. kroner for videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.

5. Økonomiske mål:

o Netto driftsresultat: 1,75 %

o Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter

o Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.

6. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak i 2023 om fremtidig drift av grunnskoletilbudet i Hustadvika kommune. Dette skal være en utredning med forslag til endringer som følge av lavere rammeoverføringer til skoleområdet i fremtiden. Endringene som foreslås skal være grundig vurdert, inkludere brukermedvirkning og bidra til faglig kvalitet for alle elevene. Målet er utvikling av en Hustadvikaskole som er attraktiv for innbyggere og for rekruttering av pedagogisk personale. Utredning og vurderinger som angår SFO-tilbudet må være del av dette sakskomplekset. Kommunedirektøren står fritt til å hente inn ekstern kompetanse ved behov, men innenfor dagens rammer. Saken legges frem for kommunestyret senest i november 2023.

7. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2023 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekstområdet.

Vi vedtar budsjettet slik det foreligger, men signaliserer at det vil bli endringer.

De største endringene er:

• Vi ønsker å skjerme barn og unge, derfor redusere vi kuttene i skole.

• Utredning av barnehage og skole må derfor være ferdig før sommeren.

• Bygging av Eide barneskole skal ikke utsettes i 2 år.

• Demenssenteret på Eide skal stå ferdig i 2025 og ikke 2026.

• Ombygging av Bøtunet framskyves også med 1 år.

• Omsorgsboliger på Farstad skal bygges i 2023.

• Vi ønsker å se på mulighet for å styrke hverdagsrehabilitering og hjemmetjeneste i påvente av videre utbygging av Helse og rehabiliteringssenter i Elnesvågen. Oppstart av bygging av Eide barneskole gjennomføres i tråd med opprinnelig

vedtak i kommunestyret.

Formannskapets innstilling til vedtak 21. november 2023

 1. Kommunestyret vedtar forslag til Handlingsprogram for 2023 – 2026, herunder årsbudsjett for 2023 og økonomi- og handlingsplan for 2023 - 2026. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 942,9 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 275,7 mill. kroner.
 2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i Hustadvika kommune for 2023:
  a. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2023.
  b. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Fræna kommune er 7 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Eide kommune er 2 promille.
  c. Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.
  d. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).
  e. Eiendomsskatten for 2023 skrives ut i 4 terminer, men likevel slik at den kan deles i 1 og 12 terminer.
  f. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:
  i. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.
  ii. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet
  av frivillige organisasjoner.
  iii. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til åavgjøre søknadene.
  iv. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.
  v. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.
 3. Hustadvika kommune tar opp lån på 224,6 mill. kroner i hht. lånebehov i budsjettet for 2023. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.
 4. Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 20 mill. kroner for videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.
 5. Økonomiske mål:
 • Netto driftsresultat: 1,75 %
 • Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter
 • Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.
Kommunestyret ber om at det legges fram en sak i 2023 om fremtidig drift av grunnskoletilbudet i Hustadvika kommune. Dette skal være en utredning med forslag til endringer som følge av lavere rammeoverføringer til skoleområdet i fremtiden. Endringene som foreslås skal være grundig vurdert, inkludere brukermedvirkning og bidra til faglig kvalitet for alle elevene. Målet er utvikling av en Hustadvikaskole som er attraktiv for innbyggere og for rekruttering av pedagogisk personale. Utredning og vurderinger som angår SFO-tilbudet må være del av dette sakskomplekset. Kommunedirektøren står fritt til å hente inn ekstern kompetanse ved behov, men innenfor dagens rammer. Saken legges frem for kommunestyret senest i november 2023. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2023 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekstområdet.

Vi vedtar budsjettet slik det foreligger, men signaliserer at det vil bli endringer.

De største endringene er:

 • Vi ønsker å skjerme barn og unge, derfor redusere vi kuttene i skole.
 • Utredning av barnehage og skole må derfor være ferdig før sommeren.
 • Bygging av Eide barneskole skal ikke utsettes i 2 år.
 • Demenssenteret på Eide skal stå ferdig i 2025 og ikke 2026.
 • Ombygging av Bøtunet framskyves også med 1 år.
 • Omsorgsboliger på Farstad skal bygges i 2023.
 • Vi ønsker å se på mulighet for å styrke hverdagsrehabilitering og hjemmetjeneste i påvente av videre utbygging av Helse og rehabiliteringssenter i Elnesvågen.


Oppstart av bygging av Eide barneskole gjennomføres i tråd med opprinnelig vedtak i kommunestyret.

Votering formannskapet 21.november 2023

Ordfører Nils C. Harnes (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag

(Investeringsbudsjettet -> Kommentarer til investeringsbudsjettet -> Skole: Eide barneskole):

Alternativ 3: Samspillkonkurransen om bygging av Eide barneskole fortsetter som opprinnelig vedtatt.

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble tatt opp til votering, og ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget til ordfører Harnes (KRF) ble tatt opp til votering, og ble vedtatt med 7 stemmer for, og 2 (AP) stemmer i mot.

Kommunedirektørens forslag til innstilling

1. Kommunestyret vedtar forslag til Handlingsprogram for 2024 – 2027, herunder årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan for 2024 - 2027. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 966,7 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 306,9 mill. kroner.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i Hustadvika kommune for 2024:

 1. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2024.
 2. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks syvendedeler i 2024 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Fræna kommune er 7 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Eide kommune er 2 promille.
 3. Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I samsvar med eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.
 4. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).
 5. Eiendomsskatten for 2024 skrives ut i 4 terminer, hvis ikke 1 eller 12 terminer er valgt.
 6. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:
  1. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.
  2. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.
  3. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.
  4. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.
  5. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 227,5 mill. kroner i hht. lånebehov i budsjettet for 2024. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

4. Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 20

mill. kroner for videre utlån.

5. Økonomiske mål:

• Netto driftsresultat: 1,75 %

• Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter

• Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.

6. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2024 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekstområdet.

7. Hustadvika kommune vil organisere et omstillingsprosjekt med bred representasjon fra organisasjonen. Kommunedirektøren får fullmakt til å sette mandat, måltall og tidsplan for hva som skal oppnås, hvordan det skal rapporteres, og hvem som skal beslutte på ulike nivå underveis. Kommunestyret ber om å bli orientert om prosjektet på første kommunestyremøte i 2024.