Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

NAV - driftsbudsjett

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte.

NAV Hustadvika fikk tildelt ekstra midler ut året 2023 for en fortsatt finansiering av prosjektet familieveileder.

Vi ser fortsatt behovet for en familieveileder i Hustadvika også i 2024, derfor velger vi å prioritere dette i neste års budsjett. For å få til dette reduserer vi budsjetterte utgifter på økonomisk sosialhjelp i 2024. Erfaringsmessig ser vi at en tett og koordinert oppfølging som familieveileder har mulighet til å tilby hever kvalitet på oppfølgingen for de som har behov. Familieveileder har også en tett dialog med andre enheter i kommune som blant annet helsesøster, enhet for integrering og barnevern. Dialogen som er etablert er svært viktig for et tverrfaglig samarbeid som igjen fører til bedre tjenester for innbyggerne i kommunen.

Det ble bevilget 5 mill. ekstra i revidert budsjett I i 2023 på grunn av høye sosialutgifter. det forventes lavere utgifter i 2024 og bevilgningen foreslås reversert med 2 mill. kroner i 2024.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 49, 79 og 117 tusen kroner. Totalt blir dette 245 tusen kroner for rammeområdet.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

NAV Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 21 572 20 499 19 950 19 871
Deflator 927
Tiltak:
Familieveileder ut 2024 -500
Merfobruk sosialutbetalinger -2 000
Prosentvis trekk -49 -79 -117
Sum tiltak -2 000 -549 -79 -117
Ny Ramme 20 499 19 950 19 871 19 754