Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Disposisjonsfondet - 2024

Utvikling disposisjonsfond

Hustadvika kommune har et mål om å ha 5% av driftsinntekter på disposisjonsfond til en hver tid. I forslaget til økonomiplan er det lagt inn bruk av disposisjonsfondet i 2024, 2025, 2026 og 2027. Ved utgangen av budsjettåret 2024 er det forventet et disposisjonsfond på 0,96% av brutto driftsinntekter. Dette har som forutsetning balanse i budsjettet for 2023. Kommunen oppfyller ikke kravet om 5% på disposisjonsfond i forhold til driftsinntektene i noen av årene i den nye økonomiplanen. Ved utgangen av 2027 vil disposisjonsfondet være nesten brukt opp. Kommunedirektøren vurderer situasjonen slik at kommunen nå snarest må iverksette tiltak for å redusere driftsnivået.


Enhet for integrering sin andel av disposisjonsfond

I regnskapsåret 2021 ble Enhet for integrering sitt bundne driftsfond lagt inn i kommunens disposisjonsfond. Da det etter regelverket ikke var lov å sette av disse midlene til bundne driftsfond siden tilskuddet kommunen får for flyktninger ikke er å regne som øremerkede midler. Fondet var ved avslutningstidspunktet 7,64 mill. kroner.

Inngående balanse7 640
20211 470
202212 933
2023 (Prognose)15 500
2024 (Budsjettert mindreforbruk)5 500
Sum43 043

Det ville i den gamle ordningen ville det ved utgangen av 2023 stått ca. 37,5 mill. kroner på bundet driftsfond. Dette er nå en del av disposisjonsfondet. Det er også lagt inn et forventet mindreforbruk i 2024 på 5,5 mill. kroner Det bør derfor stå igjen 43 mill. kroner på disposisjonsfondet til år det vil komme færre flyktninger og vi må begynne å bruke av fondet. Kommunedirektøren legge opp i til å bruke hele disposisjonsfondet i planperioden. Eventuell fremtidige kostnader på flyktninger vil derfor medføre kutt i andre tjenester.