Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Kommunedirektøren - driftsbudsjett

Rammeområdet dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt økonomiavdeling, personalavdeling, IKT-avdeling, arkivtjenesten og ansatte på servicetorget. Fagstaben består av informasjonsrådgiver, næringskonsulent, og rådgiver for utviklings- og kvalitetsoppgaver.

Det er lagt inn reduksjon stillinger i administrasjonen på samlet 750 tusen kroner. I løpet av de tre siste årene er nå kommunedirektørens ramme redusert med 4 stillinger.

Kostnad sjøarealplan trekkes ut igjen i 2024 med 375 tusen kroner.

Tilskudd rundkjøring Malmefjorden ble lagt inn som en engangsbevilgning i 2023 med 12 mill. kroner. I 2024 reduseres rammen tilsvarende.

Gassror/Fyrtårn prosjektet har til og med 2023 delfinansiert stillingen som næringskonsulent. Denne ordningen tar nå slutt og beløpet på 500 tusen må tilføres rammen.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 158, 253 og 374 tusen kroner. Totalt blir dette 785 tusen kroner for rammeområdet.

Innføring av Helseplattformen er beregnet å øke utgiftene netto med 2 mill. kroner i året. Rammen økes tilsvarende.

En av stillingene under kommunedirektøren er i prosjektstilling 50 % og utlånt til Familiens hus. Det gir en innsparing i 2024 på 400 tusen. Ordningen gjelder ut 2024 og rammen for 2025 økes tilsvarende.

Kommunedirektøren har behov for midler til kompetanseheving på medarbeidere i kommunen. Dette kommer i forbindelse med kompetanseplanen, som blant annet skal sørge for like muligheter til økt kompetanse. Rammen foreslås økt med 1 mill. kroner.

Utgifter til KOMtek og Its learning? blir i dag fordelt utover organisasjonen. Fra 2024 blir dette samlet på kommunedirektørens ramme og den foreslås økt tilsvarende trekk på andre rammer med nesten 2 mill. kroner.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av kommuneloven, forvaltningsloven, arkivloven, plan- og bygningsloven og en rekke forskrifter, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

I budsjettvedtaket i budsjettsaken ble det vedtatt følgende: "Nedtrekk ramme kommunedirektør med kr 1 mill. i 2024. Nedtrekk 2026 beholdes."

I Sak KS Sak 3/2024 ble følgende vedtatt: "Kommunestyret bevilger 1 mill. kroner til forventede utgifter til prosjektet, fortrinnsvis brukt til å innhente ekstern kompetanse. Bevilgningen finansieres ved bruk disposisjonsfond og tilføres rammeområdet for kommunedirektøren."


Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Kommunedirektøren Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 70 031 63 966 64 208 62 955
Deflator 3 011
Tiltak:
Reduksjon stillinger administrasjon -1 000
Kostnad sjøarealplan -375
Finansiering Næringskonsulent GassROR/Fyrtårn 500
Tilskudd rundkjøring Malmefjorden -12 000
Økte IKT kostnader Helseplattform 2 000
Prosjektstilling -400 400
Stilling til Bygg og eiendom -750
Kompetanseheving 1 000
Omfordeling kostnader IKT 1 949
Prosentvis trekk 0 -158 -253 -374
nedtrekk ramme fra kommunestyret -1 000
Midler ekstern kompetanse omstillingsprosjekt 1 000
Sum Tiltak -8 076 242 -1 253 -374
Ny Ramme 64 966 64 208 62 955 62 581