Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Kommunalteknikk - driftsbudsjett

På denne enheten ligger selvkostområder og i tillegg kommer vei og gatelys. Oppmåling er fra .2023 lagt inn her. Selvkostområdene budsjetteres med en inntekt fordi motpost for belastning selvkostregnskapet i kommunens regnskap blir inntektsført her. Det gjelder selvkost sin andel av avskrivninger (avdrag), renteutgifter, andel av regnskap, IKT, budsjett osv.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

På dette rammeområdet er det kun vei og gatelys som har direkte betydning i forhold til endringer i rammen. De øvrige områder er selvkostbaserte.

Kostnader på lisenser til NorKart skal fra 2024 dekkes av IKT gjennom ROR-IKT. Lisenskostnader på 584 000,- blir derfor tatt ut av budsjettet.

Rammen for "Oppmåling" er lagt inn under denne porteføljen. Det betyr en økning på 2,2 mill. kroner. Dette beløpet er tilsvarende trukket ut av Plan og byggesak sin ramme.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 15, 23 og 34 tusen kroner. Totalt blir dette 72 tusen kroner for rammeområdet.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Kommunalteknikk Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett -7 180 -5 806 -5 821 -5 844
Deflator -309
Tiltak:
Omfordeling kostnader IKT -584
Oppmåling fra Plan og byggesak 2 267
Prosentvis trekk 0 -15 -23 -34
Sum tiltak 1 683 -15 -23 -34
Ny Ramme -5 806 -5 821 -5 844 -5 878