Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Helse og mestring - driftsbudsjett

Helse og mestring består av legevakt, kommuneoverlegen, hverdagsrehabilitering, fysioterapi og mestring (psykiatri og rus) mm.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det er lagt inn reduksjon i kostnader på 800'. Dette gjelder tilskudd på 1,6 mill. kroner som skal dekke en hel stilling og litt av noen andre stillinger. Det vil ikke bli leid inn vikar for de små stillingene som skal frikjøpes av prosjektet. Dette har kun virkning i 2024, tilbake til normalt budsjett i 2025. Stilling som er ansatt på prosjektet kan ikke videreføres.

Kutt på -533' dette gjelder oppstartskostnad fra 2023 på legevaktavtale/alarmsentral. Ligger igjen en økt årlig kostnad på 700'.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 118, 190 og 280 tusen kroner. Totalt blir dette 588 tusen kroner for rammeområdet.


Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og mestring Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 48 091 48 825 49 507 49 317
Deflator 2 067
Tiltak:
Ekstra kostnader ny legevaktavtale -533
Prosjektmidler -800 800
Prosentvis trekk 0 -118 -190 -280
Sum tiltak -1 333 682 -190 -280
Ny Ramme 48 825 49 507 49 317 49 037