Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Samfunnsutvikling - driftsbudsjett

Rammeområde samfunnsutvikling består av kommunalsjef og kulturenheten.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av kulturloven, friluftsloven, folkebibliotekloven, plan- og bygningsloven og folkehelseloven, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Noen tilskudd som kommunen tildeler kan karakteriseres som ikke lovpålagte. Her kan nevnes Romsdalsmuseet og Nordmøremusea. Bevilgninger til dette avgjøres av kommunens prioriteringer. Det er ikke foreslått endringer her i økonomiplanperioden.

Det ble i kommunestyret 30. mars (sak 27/2023) vedtatt å bevilge kr. 200 tusen til Atlanterhavsspelet 2023. Kommunedirektøren foreslår å ta denne bevilgningen ut av budsjettet fra og med 2024. Kommunestyret vedtok i sak 97/2023 og bevilge kr. 100 tusen til Atlanterhavsspelet, dette er hensynstatt i budsjettet.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 47, 54 og 73 tusen kroner. Totalt blir dette 174 tusen kroner for rammeområdet.

Innsparing tilskudd kunstgressbaner gjelder en bane der avtalen nå går ut.

Det ble i kommunestyret i desember 2022 vedtatt og forlenge bevilgningen på 400 tusen kroner på ungdomskoordinator ut 2026. Etter snart 2 års drift ser en at oppgavene som er tillagt stillingen hører mer naturlig under enhet kultur da ungdomskoordinatoren skal være operativ ute i feltet med drift og aktivitet. Ungdomskoordinatoren vil være en naturlig samarbeidspart for barnevernet i fortsettelsen. Rammen til Samfunnsutvikling blir derfor økt med 418 tusen kroner (400 tusen pluss deflator) og rammen til Familiens hus blir redusert med tilsvarende beløp. Bevilgningen tas ut i 2027.

Bygdebok nummer 6 skal sannsynligvis trykkes i 2024.

De resterende bygdebøkene som ennå ikke er skrevet i fra både Eide og Fræna, må i årene fremover finansieres med nye bevilgninger - om de skal realiseres. I planperioden vil det påløpe store kostnader for kultur i bygdebokarbeidet.


Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Samfunnsutvikling Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 19 702 20 667 20 618 20 540
Deflator 847
Tiltak:
Innsparing tilskudd kunstgressbaner -200
Tilskudd Atlanterhavsspelet -100
Ungdomskooridnator fra Familiens hus 418 -418
Prosentvis trekk -49 -78 -115
Sum tiltak 118 -49 -78 -533
Ny Ramme 20 667 20 618 20 540 20 007