Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Årshjul

Årshjul

Årshjulet for Hustadvika kommune viser de viktigste milepæler i arbeidet gjennom året med budsjett, rapportering og regnskap. Årshjulet viser både når saker fremmes til politisk behandling og de viktigste administrative prosesser i denne forbindelse.

Illustrasjonen under viser når årsregnskapet og årsrapporten for foregående år blir behandlet, når de to tertialrapportene vil komme opp og når det er planlagt gjennomført dialogmøte. I siste tertial av året blir budsjettet for neste år behandlet.