Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett

Rammeområdet Institusjoner og omsorgsleiligheter består av Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sykehjem, Bøtunet omsorgssenter, Auretunet omsorgssenter, Lundhaugen omsorgssenter, og kjøkkentjenesten.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

I helse- og velferdsplanen er det foreslått en økning i rammen i 2025 med 8,8 mill. kroner til drift av nytt demenssenter på Eide. Kommunedirektøren foreslår å skyve Demenssenteret noe fram i tid slik at økte driftsutgifter slår ut med 8,8 mill. kroner først fra 2027.

Det pågår arbeid med å bygge en skjermet avdeling på Eide sykehjem med plass til 4 pasienter. Dette vil med full drift medføre 7 mill. kroner i økte driftskostnader per år.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 304, 489 og 717 tusen kroner. Totalt blir dette 1 510 tusen kroner for rammeområdet.


Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Institusjoner og omsorgsleiligheter Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 113 155 125 026 124 722 124 233
Deflator 4 865
Tiltak:
Økte driftskostnader skjermet avdeling Eide fra 2024 7 006
Bemanning nytt demenessenter 8 800
Prosentvis trekk -304 -489 -717
Sum tiltak 7 006 -304 -489 8 083
Ny Ramme 125 026 124 722 124 233 132 316