Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Brann og beredskap - driftsbudsjett

Enheten er delt i to arbeidsområder; brannforebyggende arbeid, og brann- og redningsarbeid.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Økt bevilgning tidligere år for kursing går ut i 2024 med 250 tusen kroner. Ellers justeres budsjettet ned som følge av at IKT utgifter flyttes til kommunedirektøren sant en liten bemanningsreduksjon fram til 2026. Det er behov for en mann mindre i bil.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 30, 49 og 72 tusen kroner. Totalt blir dette 151 tusen kroner for rammeområdet.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Brann og redning Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 12 600 12 590 12 445 12 296
Deflator 541
Tiltak:
Kursing -250
Omfordeling kostnader IKT -211
Naturlig avgang bemanning -90 -115 -100
Prosentvis trekk 0 -30 -49 -72
Sum tiltak -551 -145 -149 -72
Ny Ramme 12 590 12 445 12 296 12 224