Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Fellesutgifter pensjon - driftsbudsjett

Det er gjort nye beregninger av pensjonsutgiftene høsten 2023. Dette gir en økning i pensjonsutgiftene på 15,6 mill. kroner i 2023. Denne røkningen ser ut til å bli varig og er lagt inn for hele økonomiplanperioden.

Kommunen mottok ekstraordinær tilbakeføring av premiereserver i 2021, beløpet utgjør 64,9 mill. kroner. Kommunen kan velge å la beløpet stå på premiefondet eller betale faktura fra KLP. På grunn av kommunens økonomiske situasjon foreslår kommunedirektøren nå at fondet blir brukt til å redusere premieinnbetaling for 2024.

Bruk av premiefondet vil ha følgende effekter:

Likviditetseffekt og redusert arbeidsgiveravgift det året vi bruker, dvs. i år 2024

Redusert premieavvik fremover i tid. Gir utslag på amortisering med 1/7 hvert år. Beløpet utgjør: 9,3 mill. kroner p.a. Men, vi taper avkastning som vil utgjøre ca. 1/5 av dette beløpet.

I det året vi bruker fondet vil dette også påvirke krav om ressurskrevende brukere.

Effekten vil komme året etter at vi bruker fondet.

Hvis vi lar fondet stå gir det avkastning, ca. 4,5 % p.a. Dette gir en avkastning på 3 mill. kroner som blir tilført premiefondet og ikke kan inntektsføres direkte i kommunens regnskap.


Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Fellesutgifter pensjon Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett -32 500 -16 900 -23 900 -26 400
Deflator 0
Tiltak:
Justering etter nytt budsjett sept 23 15 600 -7 000 -2 500 -3 100
Sum tiltak 15 600 -7 000 -2 500 -3 100
Ny Ramme -16 900 -23 900 -26 400 -29 500