Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Samlet kutt, økning i rammer for 2024

Tabell som viser samlet tillegg og kutt i rammen for 2024.

Tall i hele tusen kroner.

Rev. Budsjett 2023 Deflator Kutt i ramme Økning ramme Intern flytting Ressurskrevende tjenester Sum endringer Forslag ny ramme
Politisk styring 7 139 306 -650 268 0 0 -76 7 063
Kommunedirektøren 70 031 3 011 -13 775 3 500 1 199 0 -6 065 63 966
Samfunnsutvikling 19 702 847 -300 0 418 0 965 20 667
Familiens hus 100 964 4 341 0 0 -418 0 3 923 104 887
Oppvekst felles 121 844 5 239 -5 500 2 170 0 0 1 909 123 753
Kommunale barnehager 56 476 2 428 -4 200 2 170 0 0 398 56 874
Skoler 181 884 7 821 -4 250 0 -198 0 3 373 185 257
Helse og velferd felles 6 528 656 900 5 500 0 0 7 056 13 584
Helse og Mestring 48 091 2 067 -1 333 0 0 0 734 48 825
Hjemmebaserte tjenester 64 004 2 752 -3 474 0 0 0 -722 63 282
Institusjoner og omsorgsleiligheter 113 155 4 865 0 7 006 0 0 11 871 125 026
Bo og habilitering 122 942 5 286 -2 500 0 0 0 2 786 125 728
NAV 21 572 927 -2 000 0 0 0 -1 073 20 499
Inntekter RT 0 0 0 0 0 -43 535 -43 535 -43 535
Kommunalteknikk -7 180 -309 0 0 1 683 0 1 374 -5 806
Bygg og eiendom 48 177 2 071 0 1 300 0 0 3 371 51 548
Plan og byggesak 8 030 345 -500 300 -3 130 0 -2 985 5 045
Brann og beredskap 12 600 541 -340 0 -211 0 -10 12 590
Landbruk og miljø 3 409 146 0 0 -93 0 53 3 462
Fellesutgifter pensjon -32 500 0 0 15 600 0 0 15 600 -16 900
SUM 966 868 43 340 -37 922 37 814 -750 -43 535 -1 053 965 815

Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 38 mill. kroner. Av disse utgjør tilskudd til fylkeskommunen på rundkjøringen i Malmefjorden 12 mill. kroner. Det er også tilført rammeområdene en økning på 37,8 mill. kroner. Av dette er 15,6 mill. kroner økte kostnader til pensjon. Ingen av rammeområdene har fått tilført midler som følge av forventet merforbruk i 2023. Dette utgjorde ved rapporteringen 31. august 2023, 28 mill. kroner. Beløpet som rammeområdene må redusere tjenesteproduksjonen med blir da ca. 54 mill. kroner hvis vi ser bort fra engangskostnaden på rundkjøring i Malmefjorden.

Det er ikke funnet rom til å øke budsjettene på rammeområdene for kjente kostnader og inntektstap som vi vet kommer i 2023. Det er tilført midler som følge av inntektstap på barnehagene. Her blir prisen halvert fra høsten 2024.

I økonomiplanen ligges det opp til ytterligere kutt på 29 mill. kroner i 2025, 16,1 mill. kroner i 2026 og 14,3 mill. kroner,- i 2027. Totalt et kutt i rammen på 85,5 mill. kroner hvis vi ser bort fra rundkjøringen i Malmefjorden.

Oppsummert kan vi konkludere med at det må gjennomføres store kutt i tjenesteproduksjonen for at rammeområdene skal holde sine budsjetter for 2024.