Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Omstillingsprosjekt


Kommunedirektøren mener det er nødvendig å organisere et omstillingsprosjekt, med bred representasjon fra organisasjonen. I dette inngår også deltakelse fra tillitsvalgte og vernetjeneste. Kommunedirektøren ber om å få fullmakt til å sette mandat, måltall og tidsplan for hva som skal oppnås, hvordan det skal rapporteres, og hvem som skal beslutte på ulike nivå underveis. Kommunestyret vil bli orientert om prosjektet på første kommunestyremøte i 2024.

I prosjektet vil det blant annet bli fokus på å beskrive mer presise rapporteringsrutiner, som sikrer at vi krever forslag til tiltak hvis det ligger an til merforbruk. Vi må også vurdere en hyppigere politisk rapportering ved behov.

Innenfor prosjektet vil vi jobbe med en tilnærming på at vi definerer et prosjekt på en barnehage og en institusjon for å få erfaringsdata på effekten av økt grunnbemanning.

I forslag til vedtak punkt 7 er følgende forslag til vedtak tatt inn:

Hustadvika kommune vil organisere et omstillingsprosjekt med bred representasjon fra organisasjonen. Kommunedirektøren får fullmakt til å sette mandat, måltall og tidsplan for hva som skal oppnås, hvordan det skal rapporteres, og hvem som skal beslutte på ulike nivå underveis. Kommunestyret ber om å bli orientert om prosjektet på første kommunestyremøte i 2024.