Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Inntekter - driftsbudsjettet

INNTEKTER

Anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Hustadvika kommune fra 2023 til 2024 på 4,3 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 4,3 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2023 i statsbudsjettet for 2024.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2023 før i januar 2024, er det gjort en beregning på hvor store skatteinntektene for 2023 vil bli. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

Rammetilskudd

Rammetilskudd inkl. skatteutjevningsmidler utgjør 561,4 (535,6) mill. kroner inkl. skatteutjevning for 2024. Kommunen mottar i dette beløpet også regionsentertilskudd på 4,3 mill. kroner.

Skatteinntekter

Skatteinntektene i Hustadvika er forventet å bli på 79,9% av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene er forventet å bli 426,2 (404,2) mill. kroner i 2024.


Eiendomsskatteinntekter

Nye regler for 2020 medførte redusert eiendomsskatt. Det gjelder bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk (maskinskatten) og at reduksjonssatsen på formuesverdier (hus og hytter) nå er økt til 30 %.

I 2021 ble takstverdien på hus og hytter blir redusert med 30 %. Dette medførte en reduksjon i kommunens inntekter for 2021. Kommunen har maksimum promillesats på hus og hytter - 4 promille.

Det er innført en kompensasjonen for endringer i regelverket for eiendomsskatt i 2020, bortfall av skatt på verk og bruk - produksjon. Ordningen er slik at kompensasjonen øker med 1/7 hvert år i takt med at kommunen mister inntektene. År 2024 er år 6 av 7 og kommunen mottar 6,3 mill. kroner.


Tilskudd fra andre

Tilskudd fra andre er lagt inn med samlet 8,6 mill. kroner i 2024 mot 5,6 mill. kroner i 2023. Dette er refusjon renter fra Husbanken på ulike ordninger, og tilskudd fra havbruksfondet.

Ressurskrevende brukere:

  • Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
  • Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen
  • Innslagspunkt for utbetaling av tilskudd for 2024 blir på 1 608 000 kr (1526 000 kr for 2023).

Ikke lenger en del av tilskudd fra andre, har nå fått eget rammeområde. (Forventet inntekt i 2024 er 43,5 mill. kroner)

Renteinntekter

Det legges inn en forventning på 7,0 mill. kroner i renteinntekter for 2024. Dette skyldes den store økningen i rentenivå. Det forventes en reduskjon i renteinntektene utover i perioden på grunn av forventet reduksjon i likviditeten.


Gevinst på finansielle omløpsmidler

Budsjett på 4,5 millioner i 2024 og resten av planperioden. Det forventes at kommunen vil ha om lag 112 millioner i aktive plasseringer 1. januar 2024. Det legges i budsjettet opp til en avkastning på 4 %.


Bruk og avsetting til fond.

For å balansere budsjettet for 2024 er vedtatt å legge inn over 34,2 mill. kroner i bruk av disposisjonsfond. Kommunens disposisjonsfond gjør det mulig å bruke noe tid på arbeidet med å redusere driftsnivået. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan viser at dagens disposisjonsfond blir brukt opp i perioden 2024 - 2027. Dette er ingen ønskelig eller villet situasjon. Det må derfor arbeides hele perioden for å redusere utgiftsnivået mer enn dagens forslag til økonomiplan tilsier. Dette for å tilbake en sunn og god økonomi. Dette arbeidet må starte 1.1.2024.

I sak KS sak 3/2024 ble følgende vedtatt: "Kommunestyret bevilger 1 mill. kroner til forventede utgifter til prosjektet, fortrinnsvis brukt til å innhente ekstern kompetanse. Bevilgningen finansieres ved bruk disposisjonsfond og tilføres rammeområdet for kommunedirektøren"