Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Bygg og eiendom - driftsbudsjett

På denne enheten ligger alt av utgifter til forvaltning av formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem osv.), også vedlikehold. I rammen ligger også alt av husleieinntekter.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Besparelse husleie kommunale bygg er lagt inn med 800 tusen i 2024. Dette beløpet tas ut fordi det ikke er noen ledige bygg å flytte virksomhet inn i.

I revidert budsjett i 2022 ble rammen styrket med 4 mill. kroner som følge av forventet merforbruk. Denne bevilgningen foreslås videreført i 2024, men det forventes en innsparing på 1 mill. kroner fra 2025.

I revidert budsjett 2023 ble rammen ytterligere styrket med 1 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår at denne bevilgningen videreføres.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 122, 195 og 289 tusen kroner. Totalt blir dette 606 tusen kroner for rammeområdet.Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Bygg og eiendom Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 48 177 51 548 49 126 48 931
Deflator 2 071
Tiltak:
Merforbruk 2022 -1 000
Riving bygg smievegen 1 300 -1 300
Prosentvis trekk 0 -122 -195 -289
Sum tiltak 1 300 -2 422 -195 -289
Ny Ramme 51 548 49 126 48 931 48 642