Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Prosess for økonomiplanprosessen 2024 - 2027

Kommuneloven § 14-2 bokstav a) og § 14-3 pålegger kommunene å utarbeide og vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring.

Møter med rammeområdene startet rett over sommeren i år. Det har vært gjennomført møter med alle kommunens 18 rammeområder. Noen har hatt flere møter med kommunedirektøren. I tillegg er det gjennomført mange møter om hvilke behov det er for investeringer i årene som kommer.

Den 14.07.2023 gikk budsjettrundskriv I ut til kommunalsjefer, enhetsledere og hovedtillitsvalgte I Hustadvika kommune.

Den 09.11.2023 ble det avholdt dialogmøte med kommunestyret. Kommunestyret ble her informert om kommunens økonomiske situasjon og om budsjettarbeidet.

Den 23.10.2023 og i møte 7.11.2023 fikk alle enhetsledere informasjon den økonomiske situasjonen per 31.08. og om budsjettarbeidet.

Den 2.11.2022 fikk HTV, HVO, tillitsvalgte og kommuneledelsen informasjon om situasjonen. Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne får informasjon senere i november.

I tillegg har kommunestyret fått presentert økonomirapport per 30.04.2023 og 31.08.2023. Rapporten viste et betydelig forventet merforbruk på kommunens rammeområder.

Statsbudsjettet ble lagt fram 06. oktober av Støre regjeringen. Konsekvensen for Hustadvika kommune er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett. Nærmere om statsbudsjettet under.

Budsjettrundskriv II vil bli sendt ut i medio november med foreløpige rammer til rammeområdene. Lederne vil da bli anmodet om å legge inn detaljbudsjettet for 2024 for den enkelte enhet. Frist for å ferdigstille detaljbudsjett vil være 15.12.2023.