Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Når det gjelder investeringsbudsjettet har kommunedirektøren også i år utvidet planen 10 år fram i tid.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Frie inntekter (skatt, rammetilskudd etc.)

Denne oversikten viser frie inntekter lagt inn i budsjettet for 2024. I tillegg til dette vil kommunen få øremerkede tilskudd, refusjon for ressurskrevende brukere, salgsinntekter, inntekter fra pasienter, beboere osv. Tidligere har refusjon på ressurskrevende brukere vært med i denne oversikten. Disse inntektene er nå flyttet til rammeområdene som har utgiftene.

Handlingsregelen

Hustadvika kommunestyret har vedtatt 3 handlingsregler. Kommunen skal ha et positivt netto driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene. Kommunen skal ha et disposisjonsfond som er minst 5% av driftsinntektene og kommunen skal ikke ha mer enn 100% gjeld (korrigert for selvkost og ubrukte lånemidler). Handlingsreglene vil hvis de er oppfylt, medføre en solid og god økonomi, som kan møte utfordringer og uforutsette hendelser.

Handlingsreglene Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
Netto driftsresultat i % av inntekter -2,41% -2,33% -0,46% -1,19%
Disp fond i prosent av utg. 4,94% 2,60% 2,14% 0,96%
Gjeld i % av driftsinntekter u selvkost 101,02% 111,57% 108,7% 118,1%
For økonomiplanperioden oppfyller Hustadvika kommune ikke kravet om et netto driftsresultat på over 1,75 %, eller disposisjonsfond på over 5%, eller gjeld under 100% av driftsinntektene i noen av årene.

Netto driftsresultat

Denne oversikten viser utvikling i netto driftsresultat for Hustadvika fra 2018 - 2027. For 2018-2022 er det vedtatt regnskap som er grunnlaget. For 2023 er det revidert budsjett, mens 2024-2027 er basert på handlings og økonomiplanen. I 2024 utgjør prosenten -2,13 %. Ved utgangen av perioden vil prosenten være -1,69%. Det vil si at det vil bli svært krevende i 2028 når disposisjonsfond er brukt opp. I årene som kommer vil også avdragsutgiftene på nytt helse og rehabiliteringssenter, full drift av demenssenteret og drift av gamle Bøtunet komme i tillegg.

Netto driftsresultat i hele tusen kroner

Netto driftsresultat i prosent

Netto driftsresultat mot måltall

Tall i hele tusen kr.

År Mål i beløp Regnskap/ Budsjett beløp Differanse
2018 20 121 -21 053 -41 174
2019 20 390 -39 362 -59 752
2020 20 892 1 434 -19 458
2021 21 067 55 433 26 346
2022 23 181 -7 817 -30 998
2023 23 826 -29 061 -52 935
2024 24 039 -39 162 -58 136
2025 24 039 -36 105 -57 079
2026 24 039 -9 405 -30 379
2027 24 039 -19 813 -40 787
Tabellen over viser at vi hvor langt unna vi er å nå målet med 1,75% av driftsinntekter. I 2024 vil vi være ca. 58 mill. kroner unna å nå målet, mens vi i 2027 vil være 40 mill. kroner unna å nå målet.

Disposisjonsfond

Denne oversikten viser utviklingen i disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter for Hustadvika fra 2021 til 2027. For 2023 er det revidert budsjett som er grunnlaget, mens de andre årene bygger på handlings og økonomiplanen. Målet om 5 % nås ikke i økonomiplanperioden. Hele disposisjonsfondet vil være brukt opp ved utgangen av 2027. Dette forutsetter at kommunen ikke får merforbruk i perioden 2023 til 2027.

Disposisjonsfond i prosent av drifsinntekter

Gjeld

Denne oversikten viser utviklingen i gjeld i prosent av driftsinntekter korrigert for selvkostinvesteringer for Hustadvika fra 2024 til 2033. Oversikten viser at Hustadvika kommune ikke når målet om 100% gjeld i forhold til inntekter i perioden. Grunnen til at det går nedover i slutten av perioden er det stort sett er investeringer i vann og avløp som ligger inn de siste årene i planen.

Gjeld

Utvikling i kostnadsnivå

I grafen under ser vi utvikling i kostnadsnivå på de forskjellige områdene i Eide og Fræna kommune i perioden 2016 til 2019 og for Hustadvika fra 2020 og utover. Det er regnskapene som er grunnlag i årene 16-22. Mens det er prognose som er grunnlaget i 2023 og budsjett og økonomiplan som er grunnlaget for årene 2024-2027. Har gått ut fra samme deflator som 2024 i årene 2025, 2026 og 2027. Dette er ikke Kostra tall. Det betyr at tallene er hentet fra rammeområdene og ansvarsinndelingen i budsjettet.

Som eksempel kan nevnes at Kommunedirektøren i 2023 får tilført 12 mill. for å dekke tilskudd til rundkjøring i Malmefjorden. Det er litt typisk at tilskudd og utgifter som ikke går på den kommunale driften blir lagt til dette rammeområdet. Vi får da store svingninger fra år til år, men for de andre områdene blir tallene mer sammenlignbare fra år til år.

Utvikling kostnadsnivå

Tallene over viser endring i bruk av penger for hvert område. Tallen fra 2016-2022 er regnskapstall. For 2023 er det brukt prognose fra rapporten 2.tertial 2022. For 2024-2027 er det denne budsjett og økonomiplanen som er grunnlaget. For årene 2025-2027 er det lagt inn i forutsetning om årlig deflator på 3%.

Fordeling av kommunens budsjett

Denne oversikten viser hvordan pengene er fordelt på sektorer i budsjettet for 2023-2027

Fordeling av kommunens budsjett på områder

Administrasjon Familiens hus Oppvekst Helse Teknisk
2023 9,69% 10,10% 36,04% 37,65% 6,51%
2024 8,94% 10,22% 35,65% 38,68% 6,51%
2025 9,04% 10,29% 35,20% 39,18% 6,29%
2026 8,97% 10,39% 34,74% 39,56% 6,34%
2027 9,02% 10,43% 34,36% 39,84% 6,35%
Inntekter på ressurskrevende brukere og pensjon er ikke med i beregningen.