BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Brukerundersøkelser

Hustadvika kommune gjennomfører brukerundersøkelser innen flere av kommunes tjenesteområder.

Hensikten med brukerundersøkelser er at kommunene skal kunne følge med i egen kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdialog og samtidig kunne sammenligne seg med andre kommuner.

Hustadvika kommune bruker Kommuneforlagets brukerundersøkelser (www.bedrekommune.no) i alle undersøkelsene, bortsett fra foreldreundersøkelsen som er gjennomført ved skolene. Der brukes Utdanningsdirektoratet sin undersøkelse.

I alle våre undersøkelser er formålet å få et bilde av kvaliteten på tjenesteytingen slik brukeren opplever det. Hvert enkelt svar i brukerundersøkelsen må sees i sammenheng – og svarene gir en indikasjon på kvaliteten i tjenesteytingen.

Gjennomføring av brukerundersøkelser våren 2020

 • Interne støttefunksjoner (lønn/personal, økonomi, IKT og arkiv)
 • Foreldreundersøkelse på skolene
 • Barnevern
 • Beboere og pårørende ved institusjonene og omsorgssentrene
 • Brukerne av hjemmetjenesten
 • Beboere og pårørende i bo og habilitering
 • Helsestasjonen
 • Skolehelsetjenesten (for foreldre/foresatte)
 • Skolehelsetjenesten – elever i 9. og 2. trinn på vgs
 • Ergo- og fysioterapitjenesten oppdelt i:
 • Ergoterapitjenesten
 • Frisklivssentralen
 • Fysioterapi for barn og unge
 • Gruppetrening
 • Hverdagsrehabilitering
 • Rus og psykisk helse (Mestringsenheten) oppdelt i:
 • Rask psykisk helsehjelp for de over 18 år (RPH)
 • Ambulerende team
 • Kulturskolen – elever 8.trinn og voksne
 • Byggesaksbehandling
 • Vann og avløp
 • Biblioteket

Videre arbeid og oppfølging

Alle enheter har fått tilsendt rapporter på resultat for sin enhet og skal gå igjennom resultatene med sine medarbeidere. Resultatene skal brukes til forbedringsarbeid i enhetene fremover. Kommunestyret vil bli presentert en oppsummering fra hver undersøkelsene som er gjennomført. Oppsummeringen vil inneholde informasjon om:

 • Hvilke områder det jobbes med
 • Hvorfor disse områdene er plukket ut
 • Hvilke mål er satt
 • Hvilke tiltak er iverksatt/skal iverksettes
 • Tidshorisont for arbeidet

Tiltakene som foreslås i oppsummeringen skal kunne gjennomføres med de ressursene enheten/avdelingen har til rådighet.