BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Utvikling gjeld

Hustadvika kommune vil i årene 2022, 2023 og 2024 ha høyere andel gjeld i forhold til driftsinntekter enn hva som er målet i økonomireglementet. Det sier at kommunen ikke skal ha høyere gjeld (korrigert for selvkost og ubrukte lånemidler) enn hva de har i driftsinntekter.