BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Investeringsbudsjett - talloppsett 2021 - 2024

Investeringsprosjektene

Investeringer i anleggsmidler Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Diverse investeringer
Datautstyr 3 000 3 000 3 000 3 000
Familiens hus - Eide 14 682 10 000
Nytt regionsenter Hustadvika kommune 4 013
Tettstadprogrammet - PS 90/2016 200
Sentrumstiltak Eide 107
Sum Diverse investeringer 22 002 13 000 3 000 3 000
Helse
Nye småhus - utleieboliger 2 000
Helseplattformen 30 000
Utstyr institusjonstjenesten 3 500
Prosjekteringsmidler struktur helse 2 500 2 500
Digital hjemmeoppfølging 1 000
Nye omsorgsboliger 5 000
Sum Helse 9 000 2 500 30 000 5 000
Skole
Sylte skole 45 867
Utbedring Tornes skole 7 642 4 000
Haukås skole 144 200 79 800
Utfasting oljefyr Eide U 12 000
Nytt varmesystem FUSK 9 000
Eide barneskole oppgradere uteområdet 1 000
Uteområdet og trafikksikkerhetstiltak ved skolene og Eidehallen 682
Jendem skole uteområdet 6 480
Renovering Eide ungdomsskole 200
Sum Skole 217 071 84 800 9 000
Kultur
Hustadvika kulturskole 5 782 53 000
Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 500 250 250 250
Askvågen
Tak på Eidehallen 6 000
Kulturtiltak 250
Automater til bibliotek 200
Renovering Frænahallen 6 250
Trollkirka turmål og turknutepunkt 1 500
Eide bibiotek 3 200
Sum Kultur 17 432 59 500 250 250
Teknisk
Klargjøring næringsareal 20 000 20 000 5 000 5 000
Tilrettelegging boligtomter 8 400 7 500 2 500 11 100
Opprusting kommunal infrastruktur 7 000 7 000 7 000 5 000
Vatn 32 000 10 000 10 000 10 000
Avløp 11 000 19 000 11 000 11 000
Asfaltering og vei 4 000 4 000 4 000 4 000
Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien. 12 937
Ny brannstasjon 6 736 30 000
Utvidelse av gravplass Tornes 2 622 2 500
Utvidelse av gravplass Hustad 5 000
Fullføring gravsted på Hestaholen 600
Tilskudd investering kirkelig fellesråd 100
Ny tankbil - brann 4 600 5 000
Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe. 500
Bil - Framskutt enhet 600 600
Røykdykkerutstyr 570
Kjøpe ut feiiebil, brannforebyggende bil og utstyr utbedring kommandobil 900
Miljøtiltak 500 500
Regulering Gaustad kirkegård 250
Oppgradering LED-Belysning 2 000
Parkeringsplass Svenøyhuset 1 601
Regulering rundkjøring Malmefjorden 600
Sum Teknisk 116 046 101 670 40 400 56 100
Barnehage
Bud barnehage 3 409
Sum Barnehage 3 409
Sum Investeringer i anleggsmidler 384 960 261 470 82 650 64 350
Tabellen er oppdatert med endringer etter sak 22/2021 - Avstemmingssaken. Endringer fra vedtak i kommunestyret og avstemmingssaken er kommentert. Og justert etter kommunestyresak 44/2021 - Investeringsrapport 1. terital 2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.

Bevilgningsoversikt - finansiering av investeringene

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Investering i varige driftsmidler 384 860 261 470 82 650 64 350
Tilskudd til andres investeringer 100
Investeringer i aksjer og andeler 3 050 3 000 3 000 3 000
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter 388 010 264 470 85 650 67 350
Kompensasjons for merverdiavgift -66 652 -35 894 -12 330 -8 670
Tilskudd fra andre -3 875 -3 225 -75 -75
Salg av varige driftsmidler -9 000 -8 000 -9 000 -9 000
Salg av finansielle anleggsmidler -393
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån
Bruk av lån -301 195 -214 351 -61 245 -46 605
Sum investerings inntekter -384 115 -261 470 -82 650 -64 350
Videreutlån 20 300 10 000 10 000 10 000
Bruk av lån til videreutlån -20 300 -10 000 -10 000 -10 000
Avdrag på lån til videreutlån 5 000 5 000 5 000 5 000
Mottatte avdrag på videreutlån -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Netto utgifter videreutlån - - - -
Overføring fra drift 739
Netto avsetninger/bruk bundne investeringsfond -499
Netto avsetninger/bruk ubundne investeringsfond -2657 -3 000 -3 000 -3 000
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetning -3 895 -3 000 -3 000 -3 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - - -
Tabellen er oppdatert med endringer i sak 117/2020 Økonomiplan 2021 - 2024. Investeringer i varige driftsmidler utgjør 353,6 mill. kroner. Endringer er kommentert i tekstdelen. Og justert etter kommunestyresak 44/2021 - Investeringsrapport 1. terital 2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.