BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Kommentarer til investeringsbudsjettet 2021

Kommentarer til prosjekter i investeringsbudsjettet

Diverse investeringer:

Egenkapitalinnskudd KLP Dette innskuddet kommer hvert år, og beløpet som er lagt inn tilsvarer overføringen i 2020. Det er ikke anledning til å finansiere tilskuddet med lån, og beløpet må derfor dekkes inn ved bruk av ubundet investeringsfond.

Datautstyr
Det må gjennomføres kontinuerlig fornying av utstyr fremover. Dette gjelder alle rammeområder, men spesielt skole.

Familiens hus. Det ble i 2019 vedtatt å gjennomføre en innvending ombygging av det tidligere rådhuset på Eide, slik at dette blir tilpasset nye tjenester. Dette skal gjennomføres innenfor en samlet ramme på 15 mill. kroner, og arbeidet er i gang. Det fremgikk av vedtaket i 2019 at også behov for utvendig oppgradering skulle utredes. Kommunedirektøren anbefaler at det bevilges 10 mill. kroner som legges inn i 2022 til nytt tak, vinduer, fasade og utvendig drenering.

Revidering sak 22/2021: Det ble i 2020 brukt kr. 418 000,- mer enn budsjettert på prosjektet. Budsjettet i 2021 blir redusert med tilsvarende beløp. Nytt budsjett for 2021 er da kr. 11 582 000,-. Det er også en bevilgning på 10 millioner i 2022. Totalbudsjettet for prosjektet holdes uendret på 25 millioner.

Revidering sak 44/2021: Vi ser at det blir ekstra kostnader på ca. 3,1 millioner i 2021 på familiens hus. Dette skyldes at det
måtte gjøres noe med nordveggen på bygget får det kunne gjøres noe innvendig i huset. Dette var
kostnader som uansett var planlagt i byggetrinn 2 (2022). Men måtte gjøres nå. Kommunedirektøren
velger å foreslå en økning av budsjettet med 3,1 millioner.


Startlån. Kommunen har det siste året en jevn pågang av startlånsøknader. Søknader om fullfinansiering er økende. Ubrukte lånemidler blir betydelig redusert fram mot årsskiftet. Kommunedirektøren foreslår bevilgninger i hele økonomiplanperioden og 10 mil. kroner for 2021.

Nytt regionsenter. Det lå inne 5,5 mill. kroner i økonomiplanen for Hustadvika kommune i 2020 for å utvikle regionsenteret. Tiltaket er planlagt finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. I revidert budsjett III ble bevilgningen redusert til 1 mill. kroner på grunn av fremdrift i prosjektet. Kommunedirektøren foreslår at 4,5 mill. kroner legges inn i budsjettet for 2021 for å fullføre prosjektet.

Revidering sak 22/2021: Det ble brukt 487 000,- mer enn budsjettert på dette prosjektet i 2020. Bevilgningen for 2021 reduseres med tilsvarende beløp. Bevilgningen reduseres fra kr. 4 500 000,- til kr. 4 013 000,-. Total bevilgning på prosjektet holdes uendret på kr. 7 536 000,-.

Tettstadprogrammet - PS 90/2016. Prosjektet er forsinket på grunn av pandemien. Utvikling av attraktive og funksjonelle tettsteder er en viktig del av samfunnsutviklingen. Elnesvågen som kommunesenter skal dekke en rekke behov og være et knutepunkt for både handel og tjenesteyting. Gjennom deltagelse i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt tettstadprogram, vil kommunen legge til rette for økt kvalitet i de fysiske omgivelsene i Elnesvågen, og stimulere til utvikling av et livskraftig og bærekraftig kommunesenter. Bevilgningen til prosjektet skal gå til analyser og gjennomføring av tiltak, og kan etter søknad utløse statlige tilskudd til tettstedsutvikling. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 200 tusen kroner i 2021.

Sentrumtiltak Eide:

Revidering sak 22/2021: Det ble brukt kr. 107 000,- mindre enn budsjettert på prosjektet i 2020. De ubrukte midlene overføres til 2021, da det mangler litt på å ferdigstille prosjektet. Dette blir utført litt senere i 2021. Totalrammen på prosjektet holdes uendret på kr. 4 300 000,-.

Helse:

To nye småhus/utleieboliger og utbygging i samsvar med boligsosial handlingsplan - Eidem. Etter beslutning i sak om revidert budsjett III ble bevilgningen for 2020 redusert med 500 tusen. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 4,5 mill. kroner i 2021 for å fullføre prosjektet. Samlet bevilgning til prosjektet utgjør som før 10 mill. kroner.

Revidering sak 22/2021: På dette prosjektet ble det brukt kr. 2 886 000,- mindre enn budsjettert i 2020. Det viser seg også at prosjektet blir betydelig billigere enn først antatt. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere rammen på prosjektet i 2021 med 2,5 millioner. Nytt budsjett for 2021 blir da 2 millioner. Totalrammen på prosjektet reduseres også til kr. 4 829 000,-

Helseplattformen. Det er lagt inn et beløp på 30 mill. kroner på investeringsbudsjettet i 2022. Det er tidlig ennå, men vi har satt inn et beløp tilsvarende det som Trondheim kommune har lagt inn i sitt budsjett. Vi har ikke mottatt en formell henvendelse ennå men vet denne vil komme. I sak 117/2020

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble bevilgningen utsatt til 2023.

Tekst i vedtak: Intet.

Utstyr institusjonstjenesten. Det er meldt inn behov for utskifting og nytt utstyr på 2,5 mill. kroner. Dette gjelder nytt varslingsanlegg på Bøtunet og på Fræna sykehjem og omsorgssenter.

Revidering sak 22/2021: I dette prosjektet er det brukt kr. 81 000,- mer enn budsjettert i 2020. Det foreslås ikke å redusere bevilgningen i 2021 tilsvarende. Her har kommunen vært ute på anbud og fått en høyere pris enn hva som var budsjettert. Kommunedirektøren foreslår derfor å bevilge 1 million ekstra i til prosjektet i 2021. Nytt budsjett for prosjektet blir da 3,5 millioner.

Digital hjemmeoppfølging. Det er lagt inn et beløp på 1 mill. kroner til forberedelse digital hjemmeoppfølging (velferdsteknologi) i 2021.

Prosjekteringsmidler til fremtidig ny struktur i helse og velferd. Kommunestyret behandler sak 95/20 om endringer på helse og velferdsområdet den 19.11.2020. I denne saken anbefaler kommunedirektøren at kommunestyret i sine disponeringer av tildelte rammer fra staten, må være forberedt på at tjenesteområdet i framtiden vil måtte styrkes, både drifts- og investeringsmessig. Det er en helt klar føring fra sentrale myndigheter at kommunene skal prioritere de ulike tjenesteområdene innenfor alle områder i kommunen ut fra det de demografiske endringer tilsier for tiårene som kommer (helse/velferd, oppvekst, kultur mv.). I denne forbindelse foreslår kommunedirektøren i denne økonomiplanen å bevilge 2,5 mill. kroner i 2022 og 2,5 mill. kroner i 2023 for å prosjektere ny struktur i helse og velferd. I samme sak blir det vist til tiltak på mellomlang og lang sikt. Forslag til bevilgning er starten på dette arbeidet.

I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 i punkt 8 ble denne bevilgning fremskyndet til 2021 og 2022

Tekst i vedtaket:

Det er satt av 2,5 mill i 2021 og 2,5 mill i 2022 til planlegging av nye omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun. Disse skal benyttes til å planlegge
ombygging/utbygging på Farstad og planlegging av ombygging på Slettatunet og i underetasjen av Furutoppen på Eide. Kommunestyret ber
kommunedirektøren legge frem et forslag på ombygging/utbygging av omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun på Farstad i løpet av 2021.


Nye omsorgsboliger.

I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 i punkt 8 ble det bevilget 5 mill. kroner til nye omsorgsboliger i 2024.

Tekst i vedtaket:

5 millioner er lagt inn i budsjettet til bygging/ombygging av nye omsorgsboliger i 2024. Planleggingen skal forankres i Hovedutvalg for
teknisk, miljø og næring.


Skole:

Sylte skole. I møte 17.10. 2019 vedtok kommunestyret i Hustadvika å bevilge midler til prosjektet. I 2019 er det brukt 366 tusen kroner. Skolen er beregnet å koste 69 mill. kroner pluss prisjustering på 1 mill. kroner, samlet 70 mill. kroner. I 2020 er det lagt inn 25,6 mill. kroner og det er planlagt brukt 44 mill. i 2021.

Revidering sak 22/2021: Det ble brukt kr. 1 867 000,- mindre enn budsjettert på prosjektet i 2020. Den ubrukte bevilgningen blir flyttet til 2021. Budsjettet for 2021 økes derfor med kr. 1 867 000,- til kr. 45 876 000,-. Totalrammen for skolen holdes uendret på 69 millioner. Skolen holder tidsplanen og vil være klar til skolestart i august 2021.

Utbedring Tornes skole. I møte 17.10.2019 vedtok kommunestyret i Hustadvika å gjennomføre prosjektet. Det er beregnet å koste 15 mill. kroner.
For 2019 er det brukt 1,3 mill. kroner og i 2020 er det bevilget 2,3 mill. kroner. I budsjettet er det lagt inn en bevilgning i 2021 på 7,4 mill. kroner og 4 mill. kroner i 2022.

Revidering i sak 22/2021: Det er brukt kr. 242 000,- mindre enn budsjettert på prosjektet i 2020. Budsjettet for 2020 økes derfor med tilsvarende beløp fra kr. 7 400 000,- til kr. 7 642 000,-. Totalrammen på prosjektet holdes uendret på kr. 11 millioner.

Haukås skole Etter vedtak om skoleutbygging 17.10.2019 og tillegg for gymsal/idrettshall var det beregnet et beløp samlet beløp på 232 mill. kroner til ny skole. I 2019 påløp 3 mill. kroner til prosjektet. I 2020 ligger det inne 14 mill. kroner til prosjektet og i 2021 er det lagt inn 144,2 mill. kroner. I 2022 er det budsjettert 79,8 mill. kroner. Da er det lagt inn 9 mill. kroner i prisjustering. Samlet bevilgning for skolen utgjør da 241 mill. kroner.

Revidering i sak 22/2021: Det ble brukt kr. 3 808 000 mer enn budsjettert på prosjektet i 2020. Vi foreslår uansett og beholde den opprinnelige rammen på 144,2 millioner i 2021. Rammen for 2022 vil derfor bli redusert med kr. 3 808 000,-. Dette innarbeides i budsjettet for 2022. Totalrammen for prosjektet holdes derfor uendret på 241 millioner.

Utfasing oljefyr Eide ungdomsskole Det foreslås bevilget 9 mill. kroner til prosjektet i 2021. Prosjektet er utredet og anbefalingen er klar. Varmepumpe med energibrønner er den dyreste investeringen, men vil erfaringsmessig gi lavest driftskostnad over varmepumpenes levetid. Varmepumpe med energibrønner gir en høyere energidekningsgrad, da de leverer varme uavhengig av utetemperaturen. De stabile temperaturene som
varmepumpen jobber med gir også gode og stabile driftsforhold, og dermed mindre vedlikehold enn en luft/vann varmepumpe. Energibrønnene er det som gjør investeringen dyrere. Oppgradering av rørnett må utføres og ligger innbakt i summen.

Revidering i sak 22/2021: Dette er et nytt prosjekt i 2021. Men vi velger å ta med en revidering på prosjektet nå. Anbudet viser en større kostnad enn forventet. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet med 3 millioner kroner fra 9 millioner kroner. Nytt budsjett blir da 12 millioner kroner. Kommunen vil også her søke tippemidler på den delen av prosjektet som gjelder Eidehallen. Eidehallen har samme oppvarmingssystem som Eide ungdomsskole. Det er fortsatt litt uklart hvor stor andel av prosjektet vi kan søke tilskudd på. Inntekten blir innarbeidet i senere års budsjett.

Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole. Også her er det lagt inn samme beløp og samme løsning som på Eide ungdomsskole. Dette prosjektet haster ikke tilsvarende Eide og er lagt inn i år 2023.

Eide barneskole - oppgradering uteområde - vedtak i sak 117/2020 - Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 punkt 9.

Tekst i vedtak:
Eide barneskole trenger en oppgradering av uteområdet med lekeapparat. Kr. 1 mill i 2022 er satt av i investeringsbudsjettet til formålet. Kommunen skal sammen med FAU utvikle lekeområdet, og se på mulighet for å søke tippemidler. Videre ønsker kommunestyret at det foretas en nærmere utredning av bygningsmassen ved Eide Barneskole og at det lages en tilstandsrapport. Saken skal forankres i Hovedutvalget for oppvekst, kultur og kunnskap.

Jendem skole - uteområde
t

Revidering i sak 22/2021: Dette prosjektet fikk en forsinket oppstart og det ble derfor brukt kr. 6 480 000,- mindre enn budsjettert i 2020. Disse ubrukte midlene foreslås flyttes til 2021. Nytt budsjett for 2021 blir derfor kr. 6 480 000,-. Totalrammen på prosjektet holdes uendret på
kr. 7 937 000,-.

Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolen og Eidehallen.
Revidering i sak 22/2021: På dette prosjektet ble det brukt kr. 82 000,- mindre enn budsjettert i 2020. Prosjektet er egentlig ferdig. Men det er ønske om å gjøre noe med uteområdet bak Eide ungdomsskole. Det ble søkt om tippemidler på prosjektet. Dette var ikke tatt med i det opprinnelige budsjettet. Det foreslås derfor å øke rammen på prosjektet tilsvarende søknaden på tippemidler. Beløpet er kr. 600 000,-. Det foreslås også ubrukt bevilgning på kr. 82 000,- flyttes til 2021. Nytt budsjett i 2021 blir da kr. 682 000,- og totalbudsjettet økes med kr. 600 000,- til kr. 7 628 000,-.

Renovering Eide ungdomsskole

Revidering i sak 22/2021: På dette prosjektet ble det brukt kr. 119 000,- mer enn budsjettert i 2020. Prosjektet blir noe dyrere enn forventet og prosjektet er ikke ferdig. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr. 200 000,- til prosjektet i 2021. Det var mer omfattende skader enn forventet. Den totale rammen på prosjektet foreslås økt med kr. 319 000,- til kr. 919 000,-.Kultur:

Hustadvika kulturskole Kulturskolen i Hustadvika tilbyr tre fag i sentrum av Hustadvika. Disse er spredt på fire forskjellige lokaler. Der hvor det tidligere er blitt gitt musikkundervisning er det nå grunnet vannskade ikke mulig å oppholde seg. Det er derfor et stort behov for nye kulturskolelokaler i sentrum av Hustadvika kommune med tilrettelagte rom for alle fag kulturskolen tilbyr samlet på et sted.

Prosjektet for kulturskolen i Elnesvågen har ligget i tidligere Fræna sitt investeringsbudsjett og har vært tett knyttet opp mot utredning av kulturhus. Det foreslås at det legges inn 5 mill. kroner i 2021 for prosjektering og reguleringsarbeid. I 2022 legges inn 58 mill. kroner for bygging av ny kulturskole. Samlet ramme for prosjektet utgjør 65 mill. kroner inkl. 2 mill. kroner budsjettert i 2020.

I sak 111/2020 Hustadvika kulturskole nye lokaler ble det i møte 17.12.2020 vedtatt:


1. Hustadvika kommune bygger kulturskole som frittstående bygg på sørsiden av fylkesveien i Elnesvågen. Målprisen settes til kr. 54,5 mill.,
med øvrekostnadsramme kr. 60 mill. inkl. 10 % usikkerhet. Bevilgning med tilsvarende finansiering innarbeides i økonomiplan 2021-2024.
Kommunedirektøren starter nødvendig reguleringsprosess og prosjektering. Kommunestyret skal holdes løpende orientert om status for prosjektet
gjennom tertial- og årsrapporter. 2. Det er et ønske om å legge biblioteket inn i sentrum. Lokaler til Bibliotek bør derfor vurderes å legges inn som opsjon i pris- og designkonkurransen som en del av kulturskolen. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en kostnadsberegning på differansen mellom å eie og leie, samt mulighet for å legge annen kommunal virksomhet inn i biblioteklokalene for å spare ekstern husleie. Finansiering
legges frem som egen sak for kommunestyret. 3. Hvis det bygges fasiliteter av en ekstern aktør i nærheten av kulturskolen, som innehar funksjoner er attraktive som tillegg til kulturskole vil Hustadvika kommune ta initiativ til et samspill om bruk.


I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble vedtaket over fulgt opp slik at rammen i 2022 ble redusert med 5 mill. kroner til 53 mill. kroner. Rammen for hele prosjektet utgjør da 58 mill. kroner.

Revidering i sak 22/2021: Det ble i 2020 brukt kr. 782 000,- mindre enn budsjettert på prosjektet. Ubrukt bevilgning flyttes til 2021. Budsjettet økes derfor fra kr. 5 000 000,- til kr. 5 782 000,- i 2021. Målprisen på prosjektet er satt til 54,5 mill. ifølge vedtak i budsjettsaken, med en øvre kostnadsramme på 60 mill. i økonomiplanen.

Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. Det er flere prosjekter under planlegging og hvilke som kommer først vil avhenge av fremdrift og mulighet. På disse prosjektene mottar kommunen 30 % finansiering via spillemidler. Resten dekkes av kommunen. Det nevnes her at kommunedelplan for Nåsvatnet ble egengodkjent av Eide kommunestyre den 16.06.2016. I plankartet er det inntegnet tursti på nordsida av Nåsvatnet.

Askvågen. Prosjektet er i gang. Det er planer for utvikling av området. Det er lagt inn forslag om bevilgning i 2021 og 2022 for utbygging av turvei og utsiktspunkt. I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble denne bevilgning strøket.

Tak på Eidehallen. Taket på Eidehallen bør skiftes i 2021. Nytt anslag på budsjett 2021 utgjør 4 mill. kroner. Det er lagt inn 30 % tilskudd i tippemidler på prosjektet.

Revidering i sak 22/2021: Det ble i 2020 brukt kr. 60 000,- på prosjektet selv om det ikke var budsjett. I det opprinnelige budsjettet for 2021 er det lagt inn 4 millioner til prosjektet. Prosjektet ble utsatt i 2020 ettersom vi kunne få tippemidler hvis vi ventet til 2021. Siden vi nå skal søke tippemidler til å dekke inn deler av kostnaden så mener kommunedirektøren det er fornuftig å ta litt flere utbedringer i prosjektet når vi først skal søke spillemidler. Det forslås derfor å øke bevilgningen på prosjektet med 2 millioner til 6 millioner. Vi forventer da å få ca. 2 millioner i tippemidler på prosjektet. Dette innarbeides i neste økonomiplan. Den totale rammen på prosjektet er da kr. 6 060 000,-.

Kulturtiltak. Det er lagt inn et beløp på 250 tusen kroner til kommunens deltaking i prosjekt som kommer. Det er behov for å ta raske beslutninger i forhold til tilskuddsgivere. Tiltaket(ene) å være kommunens egne investeringer og øvrige krav til prosjektfinansiering må være ivaretatt.

Automater til bibliotek. Det foreslås bevilget 200 tusen til formålet. Biblioteket på Eide er kun åpent 13 timer i uke. Med en slik automat vil åpningstiden kunne bli utvidet.

Renovering Frænahallen er foreslått utført i 2022 og det er lagt inn 6,2 mill. kroner til prosjektet. Beløpet er tenkt å skulle dekke ny kledning, vinduer og tak. Det er lagt inn finansiering med 30 % tippemidler.

Bilbiotek Eide:

Det ble i sak 22/2021 vedtatt og bevilge 3,2 millioner som forslag under saksbehandlingen i kommunestyret

Teknisk:

Klargjøring næringsareal. Det er flere felt det jobbes med, og mye er videreført fra forrige økonomiplan. Aktiviteten er stor og det er lagt inn 22 mill. kroner i 2021 og 24 mill. kroner i 2022. Resten av økonomiplanperioden ligger det inne 5 mill. per år.

Det er Varhol industriområde, Dalemyra bransjesenter, Indre Harøy, Malmefjorden (kryssløsning), Holamyra Næringspark II og Galten industriområde det gjelder.

Når det gjelder kryssløsning Malmefjorden er det også budsjettert med tilskudd fra næringslivet og fylkeskommunen med samlet nær 14 mill. kroner. I tillegg kommer forskuttering økte inntekter fra tomter.

Under finansiering er det lagt inn inntekter på salg av næringstomter med 4 mill. kroner i 2021, 4 mill. kroner i 2022 og 2 mill. kroner i 2023 og 2024.

I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble bevilgning til næringsareal redusert med 2 mill. kroner i 2021 og 4 mill. kroner i 2022.

Tekst: Intet i vedtaket.

Tilrettelegging tomter. Utbygging vil skje i henhold til prioriteringer for boligutbygging. Tidligere vedtatte boligbyggeprogram går kun til og med 2020.
Ny arealplan vil også få betydning.

Det er likevel lagt inn utbygging tomter i 2021 og 2022 med 14,5 mill. kroner i 2021 og 7,5 mill. kroner i 2022 og 2,5 mill. kroner i 2023. I det siste årene av økonomiplanperioden er det lagt inn 5 mill. kroner.

Felter det er aktuelt å investere i er Øvre Haukås, Dalelia BK6, Tornes og Nedre Haukås. Midlene brukes til grunnkjøp, prosjektering og utbygging.

Det er samtidig budsjettert med en inntekt på salg boligtomter med 5 mill. kroner i 2021, 4 mill. i 2022, 5 mill. kroner i 2023 og 2024. Dette ligger på finansiering under "Inntekter salg av anleggsmidler.


I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble denne posten redusert med 6,1 mill. kroner i 2021 og tilført 6,1 mill. kroner i 2024. Nye beløp på denne posten utgjør da: 2021: 8,4 mill., 2022 7,5 mill., 2023 2,5 mill. kroner og i 2024 11,1 mill. kroner.

Opprustning kommunal infrastruktur. Tidligere er det bevilget et beløp for å løse prosjekter gjennom året. Dette er foreslått videreført i økonomiplanperioden med 5 mill. kroner per år. Under denne posten tas diverse prosjekt løpende.

I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble denne posten styrket med 2 mill. kroner i 2021, 2022 og 2023 til samlet 7 mill. kroner per år.

Investeringer i vann og avløp. I samsvar med vedtatt plan. I 2021 er det et betydelig beløp på vann. Det skyldes et planlagt høydebasseng på nåværende kommunegrense mellom Eide og Fræna og oppgradering av høydebasseng i Skarsetbotnen. Midlene var opprinnelig budsjettert i 2020, men prosjektene kom av ulike grunner ikke i gang.

På avløp er det foreslått investeringer på 11 mill. kroner per år, men 19 mill. for 2022. Det skyldes planer om utbygging strekningen Ugelstad - Vasskor.

Asfaltering og veiutbedring. Her foreslås det bevilget 4 mill. kroner per år. Behovet er meget stort for å utbedre veiene og legge asfalt. Dette er en dobling av tidligere bevilgninger til formålet.

Vei boligfelt og utbygging sør for hovedveien - Nedre Haukås. Her foreslås det bevilget 11 mill. kroner i 2021.

Revidering i sak 22/2021: Dette prosjektet har ikke kommet skikkelig i gang. Det ble kun brukt kr. 63 000,- av en ramme på 2 millioner i 2020. Ubrukt bevilgning overføres til 2021. Budsjettet for 2021 økes derfor fra kr. 11 000 000,- til kr. 12 937 000,-. Totalrammen for prosjektet holdes uendret på 13 millioner. Konsulent for utarbeidelse av reguleringsplan er valgt, veitrase er under avklaring og arbeid med gjenstående grunnerverv pågår.

Ny brannstasjon Kommunedirektøren har utredet forskjellige alternativer. Rimeligste løsning innebærer en investering på 36,1 mill. kroner og en økning i finans- og driftsutgiftene på 1,9 mill. kroner i året. Dette innebærer en renovering av dagens bygningsmasse og et tilbygg. Den dyreste løsningen gir en investering på 65 mill. kroner og 2,9 mill. kroner i finans- og driftsutgifter. Kommunedirektøren har på grunn av kommunens anstrengte økonomi foreslått å forskyve prosjektet til 2023/2024. Økte driftsutgifter vil ikke slå inn før i 2025.

I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble ny brannstasjon fremskyndet til oppstart 2021 med bevilgning 6,1 mill. kroner og 30 mil. kroner i 2022.

Tekst i vedtak punkt 8:

Forebyggende arbeid blir viktig, derfor strykes foreslått nedtrekk i fysioterapitjenesten og 400 000 tas inn i budsjettet igjen med og legges til hverdagsrehabilitering.

Revidering i sak 22/2021: Det ble brukt kr. 636 000,- mindre enn budsjettert på prosjektet i 2020. Disse midlene foreslås overført til budsjettet for 2021. Budsjettet økes derfor fra kr. 6 100 000,- til kr. 6 736 000,-. Totalbevilgningen holdes uendret på kr. 37 100 000,-.

Utvidelse av gravplass på Tornes. Det er behov for utvidelse av gravstedet. Arbeidet må settes i gang i 2021 og fullføres i 2022. Det gjelder 7 til 8 dekar på kommunens grunn. På Tornes er det plass til 600 graver, men foreløpig vil det kun gjøres klart for 300.

Revidering i sak 22/2021: Det ble brukt kr. 122 000,- mindre enn budsjettert på prosjektet i 2020. Dette beløpet overføres til 2021. Budsjettet økes fra kr. 2 500 000,- til kr. 2 622 000,-.

Gravstedet på Hustad må også utvides. Første trinn der er ervervelse av grunn. Det er lagt inn 5 mill. kroner i 2024. Hustad gravsted trenger minimum 8 dekar. Utgjør ca. 600 graver totalt.

Gravstedet på Hestadholen på Hestad er ikke fullført. Det mangler gjerde og port. Det er lagt inn et beløp på 600 tusen kroner.

Tilskudd Kirkelig fellesråd. Udekket beløp fra tidligere år fra Eide kommune. Beløpet som anslås å stå igjen å dekke ved årsskiftet utgjør om lag 100 tusen kroner.

Ny tankbil - brann. Det er behov for en ny bil. Det var lagt inn et beløp på 3,9 mill. kroner i 2020, men bilen ble ikke ferdig til levering. Beløpet foreslås lagt inn på nytt i 2021 med 3,9 mill. kroner. I 2024 er det lagt inn forslag bevilgning tankbil med 5 mill. kroner. En bil til Eide og en bil til Elnesvågen.

Diverse utstyr til brannberedskap. Det er behov for å kjøpe redningsutstyr, utbedre tankbil og kjøpe vannpumpe. Vider er det behov for kjøp av bil til fremskutt enhet. En bil i 2021 og en bil i 2022. Røykdykkerutstyr er lagt inn i 2022 og utbedring kommandobil i 2023.

Regulering Gaustad kirkegård
Revidering i sak 22/2021: Det ble ikke brukt midler på dette prosjektet i 2020 til tross for ramme på kr. 250 000,-. Disse midlene foreslås flyttet til 2021. Nytt budsjett for 2021 blir da kr. 250 000,-.

Rundkjøring i Malmefjorden

Revidering i sak 22/2021: Det ble vedtatt og bevilge kr. 600 000,- til prosjektet i 2021.

Parkeringsplass Svenøyhuset
Revidering i sak 22/2021: Det ble brukt kr. 476 000,- mindre enn budsjettet på prosjektet i 2020. Dette skyldes forsinkelse grunnet søknad om innkjøring til parkeringsplassen. Bevilgningen flyttes over til 2021. Det viser seg også at prosjektet blir noe dyrere enn forventet. mye av grunnen måtte skiftes ut, det var også mye ledningsnett som måtte tas hensyn til samt mer sprenging enn forventet.
Det gis en ekstra bevilgning på kr. 1 125 000,- i 2021. Budsjettet for 2021 blir da kr. 1 601 000,-Totalbevilgningen på prosjektet økes fra kr. 2 310 000,- til kr. 3 435 000,-. Det ble i kommunestyremøte i februar informert om en økning i rammen til 3,2 millioner. Da ble det informert om en økning på 900 000,- eks. MVA. Men siden regnskapet på investeringsprosjekter føres inkl. MVA så må vi endre rammen med kr. 1 125 000,- til kr 3 435 000,-.


I sak 117/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble det i punkt 8 vedtatt å bevilge 500 tusen til miljøtiltak i 2021 og i 2022.

Tekst i vedtaket:

Det settes av 500` i 2021 og 500`i 2022 til grønne investeringstiltak i kommunen. Investeringer går til ladestasjoner, elsykler, og ENØK-tiltak.
Vektingen av tiltak utføres av kommunedirektør, men fremdrift og muligheter for innspill skal legges frem til utvalget for Teknisk, miljø og
næring. Ladestasjoner skal i utgangspunktet bygges for kommunalt bruk, men det bør samtidig settes av midler til dette i forbindelse med
reiselivsplanen. ENØK-tiltak bør settes i gang der potensialet er størst. Bruk av elsykler til forskjellige enheter skal vurderes. Kommunedirektøren må
sørge for at det søkes om relevante fylkeskommunale og statlige midler tidlig på nyåret for å få mest mulig ut av de grønne investeringsmidlene.

Finansiering:

Det er lagt inn beregnet refusjon merverdiavgift, tilskudd husbanken, tippemidler, salg av tomter m.m. i samsvar med kommentarer i teksten ovenfor.

Øvrige investeringsutgifter dekkes av låneopptak. I 2021 utgjør beregnet låneopptaket samlet 280,2 mill. kroner.

Etter budsjettvedtaket i sak 117/2020 ble lånebeløpet endret til 282,7 mill. kroner.

For hver ny million kommunen investerer vil det påløpe ca. 50 000,- i økte årlige driftsutgifter til renter og avdrag. Renter utgjør ca. 15 000,- av dette. Dette er beregnet ut fra en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 32 år og 2 % rente.

Startlån er lagt inn med 10 mill. kroner i 2021 og 5 mill. kroner i resten av perioden. Låneopptaket til dette formålet skjer fra Husbanken.

Bruk av ubundne investeringsfond er lagt inn med 3 mill. kroner i hele perioden. Det gjelder forventet egenkapitalinnskudd i KLP.

Etter budsjettvedtak i sak 22/2021. Ble det gjort følgende endringer som følge av endringer i investeringsprosjektene

Bruk av lån: Økt med kr. 19 045 000,-

Tilskudd fra andre: Økt med kr. 2 525 000,-

Kompensasjons for merverdigavgift: Økt med kr. 5 402 000,-

Bruk av bundne investeringsfond: Økt med kr. 1 238 000,-

Etter budsjettvedkak i sak 16/2021 i formannskapet ble følgende vedtatt:

Hustadvika kommune selger sine 13.124 aksjer i SMK Utvikling AS for kr. 30,- per aksje. Salgssummen, kr. 393.720,-, settes av til ubundet investeringsfond.Vedtaket fattes med hjemmel § 11-8 i kommuneloven om hastesaker, jfr. gjeldende delegeringsreglement for Hustadvika kommune og delegasjon i hastesaker til formannskapet.

Som følge av dette er posten avsetning/ bruk av ubundet investeringsfond endret med kr. 394 000,- og salg av fiansielle anleggsmidler økt med samme beløp,

I Kommunestyresak 44/2021 ble følgende vedtatt:

Ekstra innbetaling av Start lån (formidlingslån).
Det er over flere år bygget seg opp et fond som følge av ekstra innbetaling av avdrag/nedbetaling av
lån formidlet gjennom kommunen. Fondet utgjør per 31.12.2020 10,3 mill. kroner.
Kommunedirektøren foreslår at disse midlene brukes til økt bevilgning til utlån. Etterspørselen etter
lån er god, og det er anledning å omdisponere slik midler til nye utlån.

Bundne investeringsfond
Det overføres kr. 739 000,- fra driftsbudsjettet for omklassifisering av tapsfond på startlån.
Budsjettet endres slik at det settes av kr. 739 000,- til bundne investeringsfond. Dette

Overføring fra drift
Hustadvika kommune har per 1.1.2021 kr. 739 000 kroner stående på bundet driftsfond til tapsføring
startlån. På grunn av praktiske årsaker har revisor anbefalt kommunen å omklassifisere dette fondet
til bundet investeringsfond. Kommunedirektøren tilrår at dette skjer.

Kjøp av aksjer
Kommunestyret vedtok i sak 91/2020 og kjøpe 5 aksjer av 10 000,- i Helseinnovasjonssenteret
Budsjettet revideres tilsvarende.

Bruk av ubundet investeringsfond
Kjøp av aksjer i Helseinnovasjonssenteret for kr. 50 000,- må dekkes med bruk av ubundet
investeringsfond, budsjettet justeres med samme beløp.

Bruk av lån
Kommunedirektøren foreslår av øke budsjettet på bruk av lån med kr. 2 480 000,-. Dette gjelder
økningen i budsjett på Familiens hus med 3,1 millioner. Resten dekkes inn med momskompensasjon.

Investering i aksjer og andeler
Kommunestyret vedtok i sak 91/2020 og kjøpe 5 aksjer av 10 000,- i Helseinnovasjonssenteret
Budsjettet revideres tilsvarende.

Kompensasjons merverdiavgift
Kommunedirektøren foreslår av øke budsjettet på bruk av lån med kr. 620 000,-. Dette gjelder
økningen i budsjett på Familiens hus med 3,1 millioner. Resten dekkes med bruk av lån.