BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Ansatte i Hustadvika kommune

Bemanning i Hustadvika kommune pr. 1. november 2020

Pr. 1.november 2020 har kommunen 1007 årsverk fordelt på 1275 ansatte (inkludert vikarer og midlertidige ansatte). På samme tidspunkt i 2019 hadde vi 998 årsverk fordelt på 1283 ansatte.

Økningen i antall årsverk skyldes flere nyopprettede tiltak for funksjonshemmede noe som krever mye ressurser. Oppbemanningen i disse tiltakene har imidlertid stort sett skjedd med bruk av egne ansatte og intern overflytting. I de øvrige tjenestene har det vært en stabil bemanning eller en nedgang.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen er nå 79,9% for kvinner og 74% for menn. For kvinnene har gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt, mens for mennene har det gått ned. Nedgang i gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn skyldes at det innen brann- og redningstjenesten er mange små deltidsstillinger. Aktiv jobbing med heltidskultur innenfor helse- og omsorgstjenestene har trolig hatt effekt. I tillegg har flere ansatte fått innvilget krav om økt stillingsstørrelse og fast stilling etter hjemlene i Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Gjennomsnittsalderen i kommunen er nå 44,6 år (44.5 for kvinner og 45 for menn). Gjennomsnittlig jobber ansatte 12,3 år i kommunen vår. Kvinnene jobber i gjennomsnitt flere år i kommunen enn mennene før de skifter jobb.

Lærlinger

Vi har de siste årene satset på å få flere lærlinger i kommunen, noe vi har lyktes med. Å ha en god lærlingeordning med dyktige veiledere er med på å lette rekrutteringen til fagområdene senere samtidig som det gir kommunen veiledningskompetanse. Flere av lærlingene har også fått arbeid i kommunen etter bestått fagprøve.

Vi har nå 17 lærlinger innenfor fagene:

  • Institusjonskokk
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Helsefagarbeider
  • Renholdsoperatør
  • IKT
  • Feier

9 av lærlingene begynte i høst, 7 er andreårslærlinger og én går et fireårlig løp.

Ansatte fordeler seg slik:

Kommuneområde Antall Ansatte Årsverk
Folkevalgte 1 1,5
Administrasjon, stab, kultur og samfunnsutvikling 42 43,06
Familiens hus 88 66,75
Oppvekst 474 419,7
Helse, sosial og omsorg 543 392,08
Teknisk 110 77,82
Sum alle: 1 258 1 000,91
Kommunen har til sammen 1258 ansatte pr 1. november i tillegg kommer 17 lærlinger som ikke er tatt med i tabellen over. Totalen blir derfor 1275 ansatte. Kommunen har pr. 1. november litt over 1000 årsverk i tillegg kommer lærlingene som utgjør ca. 7 årsverk. Totalen blir derfor 1007 årsverk. Årsaken til av administrasjon har flere årsverk enn ansatte er at frikjøp tillitsvalgte er her ført under årsverk, da det er personalavdelingen som har lønnskostnader på disse. Men de er ansatt på sine respektive enheter.