BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Prosess for økonomiplanprosessen 2021 - 2024

Kommuneloven § 14-2 bokstav a) og § 14-3 pålegger kommunene å utarbeide og vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring.

Møter med rammeområdene startet rett over sommeren i år. Det har vært gjennomført møter med alle kommunens 18 rammeområder. Noen har hatt flere møter med kommunedirektøren. I tillegg er det gjennomført mange møter om hvilke behov det er for investeringer i årene som kommer.

Den 07.07.2020 gikk budsjettrundskriv I ut til kommunalsjefer, enhetsledere og hovedtillitsvalgte I Hustadvika kommune.

Den 27.08.2020 ble det avholdt dialogmøte med kommunestyret. Kommunestyret ble her informert om kommunens økonomiske situasjon.

Den 9.09.2020 fikk alle enhetsledere informasjon den økonomiske situasjonen.

Den 17.09.2020 sendte kommunedirektøren ut budsjettrundskriv II som inneholdt en ytterligere spesifisering av oppdraget til organisasjonen. Innsparingskravet for økonomiplanperioden ble spesifisert i dette skrivet. Samlet innsparing konkretisert i skrivet utgjorde 63 mill. kroner. Økonomirapport per 31.08. viste ytterligere behov for kutt. Enhetene meldte 16 mill. kroner i merforbruk.

I tillegg har kommunestyret fått presentert økonomirapport per 31.08.2020. Rapporten konkluderer med ytterligere bruk av disposisjonsfond slik at denne samlet vil utgjøre om lag 19 mill. kroner. I revidert budsjett III anslo kommunedirektøren en bruk av fond på om lag 9 mill. kroner. Differansen mellom meldt avvik og revidert budsjett skyldes at rammene ikke fullt ut ble tilført rapportert merforbruk. Rammeområdene må redusere forbruket de siste halvdelen av året.

Statsbudsjettet ble lagt fram 7. oktober, og konsekvensen for Hustadvika kommune er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett. Nærmere om statsbudsjettet under.

Budsjettrundskriv III vil bli sendt ut i november med foreløpige rammer til rammeområdene. Lederne vil da bli anmodet om å legge inn detaljbudsjettet for 2021 for den enkelte enhet.