BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2021 - 2024

Bevilgningsregnskapet - drift

Bevilgningsregnskapet - drift Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Rammetilskudd -468 153 -473 261 -453 273 -453 273 -453 273
Inntekts- og formueskatt -341 927 -373 071 -366 071 -366 071 -366 071
Eiendomsskatt -58 956 -58 862 -57 017 -55 116 -55 116
Andre generelle driftsinntekter -48 258 -45 500 -49 000 -46 500 -49 000
Sum generelle driftsinntekter -917 294 -950 694 -925 361 -920 960 -923 460
Sum bevilgninger drift 851 881 893 909 841 269 828 729 829 929
Avskrivinger 40 000 62 000 69 000 68 000 67 000
Sum netto drifsutgifter 891 881 955 909 910 269 896 729 896 929
Brutto driftsresultat -25 413 5 215 -15 092 -24 231 -26 531
Renteinntekter -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Utbytter
Gevinst finansielle omløpsmidler -3 000 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500
Renteutgifter 25 969 21 968 28 585 32 617 32 510
Avdrag på lån 42 510 53 124 51 272 56 197 56 000
Netto finansutgifter 63 979 69 092 73 857 82 814 82 510
Motpost avskriviner -40 000 -62 000 -69 000 -68 000 -67 000
Netto driftsresultat -1 434 12 307 -10 235 -9 417 -11 021
Overføring til investering 1 000 739 - - -
Avsetning/bruk bundne fond -3 077 -8 839 - - -
Avsetning/bruk disposisjonsfond -9 042 -4 207 10 235 9 417 11 021
Dekning tidligere års merforbruk 12 553 0 - - -
Som disponering/dekning netto driftsresultat 1 434 -12 307 10 235 9 417 11 021
Fremført til inndekkning senere år - - - - -
Hustadvika kommune budsjetterer med negativt netto driftsresultat første året i økonomiplanen. Kommunen oppfyller derfor ikke målet om 1,75% i positivt netto driftsresultat. For å oppnå dette bør kommunen ha ca. 21 millioner i netto driftsresultat. Utover i økonomiplanperioden bedrer bildet seg som følge av de omfattende forslag til kutt og endringer i budsjettet. Netto driftsresultat blir positivt men ennå mangler over 10 mill. kroner for å nå måltallet på 1,75 % av driftsinntektene.

Tabellen er oppdatert med vedtak i sak 117/2020 økonomiplan 2021 - 2024. Dette reduserte bruk av disposisjonsfond med 530 tusen i 2021, 200 tusen i 2022, 100 tusen i 2023 og 900 tusen i 2024. Sum bevilgning drift ble redusert med 530 tusen i 2021 til 879,4 mill. kroner.

Oppdatert etter kommunestyrevedtak 17.06.2021 (Sak 43/2021)

Bevilgning drift - Rammeområdene

Sum bevilgning drift Rev. Budsjett 2020 Deflator Økning/ Nye tiltak Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Politisk styring 5 922 159 3 6 084 5 784 6 084 5 784
Kommunedirektøren 41 514 1 120 18 011 60 645 47 305 46 885 46 885
Samfunnsutvikling 31 157 841 -10 525 21 473 20 853 20 453 20 453
Familiens hus 78 299 2 114 5 290 85 703 84 903 84 903 84 903
Oppvekst felles 104 098 2 810 -4 821 102 087 101 787 101 787 101 787
Kommunale barnehager 56 047 1 513 -3 228 54 332 54 332 54 332 54 332
Skoler 176 877 4 775 -6 110 175 542 168 542 166 042 165 542
Helse og velferd felles 31 236 843 -7 533 24 546 24 546 24 546 24 546
Forebygging helse og rehabilitering 26 769 722 276 27 767 27 767 27 767 27 767
Hjemmebaserte tjenester 47 937 1 294 2 301 51 532 51 532 52 532 52 532
Institusjoner og omsorgsleiligheter 115 941 3 130 -450 118 621 107 221 107 221 107 221
Bofellesskap 100 797 2 721 -1 540 101 978 99 978 97 478 94 978
NAV 15 651 422 -517 15 556 15 106 15 106 15 106
Kommunalteknikk -5 062 -137 -143 -5 342 -5 342 -5 342 -5 342
Bygg og eiendom 33 724 910 573 35 207 34 307 33 807 35 807
Plan og byggesak 4 475 120 -519 4 076 3 076 2 076 2 076
Brann og beredskap 8 235 222 853 9 310 9 310 9 210 9 210
Landbruk og miljø 3 264 88 -590 2 762 2 762 2 342 2 342
Fellesutgifter pensjon -25 000 0 12 500 -12 500 -12 500 -17 500 -15 000
SUM bevilgning 851 881 23 667 3 831 879 379 841 269 829 729 830 929