BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Skoler - driftsbudsjett

Skole

Her under dette rammeområdet ligger følgende skoler: Jendem skule, Sylte og Malme skule, Haukås skole, Tornes skule, Eide barneskole, Lyngstad skole, Bud skule, Hustad skole, Fræna u-skule og Eide ungdomsskole.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

På Sylte og Malme skule er det lagt inn en innsparing fra 2022 på 1 mill. og ytterligere 1 mill. fra 2023. Dette skyldes at det er planlagt en skole fra dette tidspunkt. Malme skole legges ned fra høsten 2022.

Det er lagt inn en innsparing på 4 mill. kroner i 2021. Dette gjennomføres ved at det gjennomføres reduksjon i stillinger.

Det er lagt inn videre innsparing i 2022, 2023 og 2024 på samlet 10 mill. kroner. Kommunedirektøren vil sette prosjekt for å konkretisere innsparinger og kutt. Kommunedirektøren ber om anledning til å vurdere skoledriften i Hustadvika kommune på bred basis. Dette gjelder både for barnetrinn og ungdomstrinn.

Tapte inntekter som følge av pandemien ble lagt til rammen med 900 tusen kroner i 2020. I 2021 blir beløpet trukket ut av rammen igjen.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I Kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer et forventet merforbruk på 2,3 mill. kroner. Kommunedirektøren
foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner på dette tidspunkt. Rammen er lav i forhold til forventet utgift, men
det legges inn et krav om å redusere forventet merforbruk ved å se på alle mulige innsparinger og å
hente midler fra enheter som har romligere rammer. Reduserte utgifter som følge av lavere
bemanning til høsten gir også mulighet til lavere tillegg.

I tillegg foreslår kommunedirektøren å gi rammeområdet 1,0 mill. kroner av tildelte Covid 19 midler.
Dette er et skjønn for ekstra utgifter i forbindelse med pandemien. Skolen rapporterer om høyere
utgifter på flere områder som følge av pandemien.


Endringer ramme

Skoler Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 176 877 175 542 168 542 166 042
Deflator 4 775
Tiltak:
Legge ned Malme skole, innsparing -1 000 -1 000
Ekstra parallell FUSK -500 -500
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 1 061
Generelt trekk -1 771
Tapte inntekter Korona -900
Innsparing 4% -4 000 -4 000
Innsparing lavere barnetall -1 500 -1 500 -500
Forventet merforbruk 2021 500
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 1 000
Sum tiltak -4 610 -7 000 -2 500 -500
Ny Ramme 179 606 168 542 166 042 165 542
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.