BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Samfunnsutvikling - driftsbudsjett

Rammeområde samfunnsutvikling består av kommunalsjef, kommuneplanlegger og rådgiver folkehelse. Kulturenheten hører også til i rammeområdet. I tillegg rapporterer to prosjektrådgivere til kommunalsjefen. IKT er foreslått flyttet til kommunedirektøren. Rammen til IKT utgjør 9,5 mill. kroner.

Statens tilskudd til frivillighetssentralene er nå blitt et øremerket tilskudd, og er ute av rammetilskuddet. Dette medfører en reduksjon i rammen til området på 500 tusen kroner. Tilskudd til andre trossamfunn er redusert med 230 tusen kroner. Det skyldes at staten fra 2021 overtar tildeling av tilskudd. Plan for digitalisering lå inne med 200 tusen i 2020 men ble ikke brukt, bevilgningen tas ut igjen nå i 2021.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av kulturloven, friluftsloven, folkebibliotekloven, plan- og bygningsloven og folkehelseloven, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Noen tilskudd som kommunen tildeler kan karakteriseres som ikke lovpålagte. Her kan nevnes Romsdalsmuseet og Visit Nordmøre og Romsdal. Dette avgjøres av kommunens prioriteringer. Visit Nordmøre og Romsdal ligger inne i budsjettet med 500 tusen kroner. Kommunedirektøren foreslår å si opp avtalen og har redusert rammen med tilsvarende beløp fra 2022.

Det blir fremmet egen sak om å opprette en ny diakonstilling i Kirkelig fellesråd. Dette har betydning for tilskuddet fra Hustadvika kommune til Kirkelig fellesråd. Kommunedirektøren innstiller på at kommunen ikke øker tilskuddet til fellesrådet utover tillegg for pris og lønnsøkning.

IKT blir fra 2021 foreslått overført til rammeområde kommunedirektøren. Samfunnsutvikling har et forventet mindreforbruk i 2020 hvis vi ser bort fra IKT. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere rammen med 700 tusen.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 punkt 8 vedtok kommunestyret å gi bevilgning til bygdebok med 300 tusen kroner. Rammen er redusert igjen i 2022.

Tekst i vedtak:

Bygdeboka. Det vil være synd om dette arbeidet avsluttes uten at det arbeidet som er påbegynt i Hustadvika kommune blir fullført. Næringslivet
ønsker å bidra med finansiering av prosjektet forutsatt at kommunen bidrar tilsvarende. Vi foreslår at Kr. 300 000 legges inn igjen på rammen i 2021 for
ferdigstillelse.


I sak 117/2020 punkt 9 vedtok kommunestyret å gi bevilgning til 2 årig deltidsstilling med 400 tusen kroner i 2021 og 2022. Rammen er redusert igjen i 2023.

Tekst i vedtak:

Vi ønsker å etablere en 2 årig deltidsstilling som ungdomskoordinator og tilfører budsjettet 400`til dette i 2021 og 2022. Koordinatoren skal blant
annet videreutvikle ungdomsklubben «Pluggen» på Eide, samt tilrettelegge for en ungdomsklubb/leksehjelp i Elnesvågen. Dette skal være et
supplement til det ungdomsarbeidet som foregår ute i distriktene.


I sak 117/2020 punkt 12 vedtok kommunestyret å gi bevilgning til Diakonstilling i Hustadvika kommune. Jfr. også vedtak i sak115/2020.

Tekst i vedtak:

Det settes av midler til diakonstilling i Hustadvika kommune. Detter er et spleiselag mellom Møre bispedømme og Hustadvika kommune.
Kommunestyret ber om at Diakonstillingen blir prioritert inn mot grupper som faller utenfor og er beskrevet i rapporten «Oversikt over
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Hustadvika kommune 2020». Se side 28 – 33 i rapporten. Diakon skal bidra til å organisere samhandlingen
mellom offentlige tjenester, diverse aktivitetstilbud, Frisklivssentralen, Rask psykisk helsehjelp og frivillig arbeid inn mot eldre, ungdom og barn.
Gjennom samarbeid mellom Diakon og Familiens hus ligger det en mulighet for å etablere tryggingstiltak rundt barn og barnefamilier som kan bidra til å
forebygge behov for mer inngripende tiltak senere i livet.I sak 117/2020 punkt 8 vedtok kommunestyret å legge inn igjen bevilgning til Visit Nordmøre og Romsdal fra 2022.

Tekst i vedtak:
Masterplan Reiseliv. Kommunen har vedtatt ei stor satsing på reiseliv, og er snart ferdig med masterplan arbeidet. Det er derfor uheldig å si opp
samarbeidet med Visit Nordmøre og Romsdal slik kommunedirektøren foreslår. 500` legges derfor inn i rammen igjen.


I Sak 43/2021 Økonomirapport og revidert budsjett I - 30.04.2021 - drift ble følgende vedtatt:

Kommunestyret vedtok ansettelse av ungdomsarbeider i sak 117/20. Midlene ligger på
Samfunnsutvikling og må flyttes til rammen til Familiens hus. Beløpet utgjør 400 tusen.

Endring ramme

Samfunnsutvikling Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 31 157 21 473 20 853 20 453
Deflator 841
Tiltak:
Kommuneplan -500
Digitaliseringsstrategi -200
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 176
Generelt trekk -210
Frivllighetssentraler blir øremerkede midler -500
Tilskudd andre trossamfunn til staten -230
IKT til kommunedirektøren -9 481
Visit Nordmøre og Romsdal - oppsigelse -500
Overføring midler til Plan og byggesak -200
Diakonstilling
Mindreforbruk uten IKT 2020 -700
Bygdebok et ekstra år 300 -300
Ungdomsarbeider prosjektstilling 2 år 400 -400
Diakonstilling (økt tilskudd kirkelig fellesråd) 120 180
Reversering kutt Visit Nordmøre og Romsdal 500
Ungdomsarbeider til Familiens hus -400
Sum tiltak -10 925 -620 -400 0
Ny Ramme 21 073 20 853 20 453 20 453
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021