BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Plan og byggesak - driftsbudsjett

Rammen består av byggesaksavdeling, planavdeling og oppmålingsavdeling.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det er behov for et ekstra årsverk innenfor oppmåling i 2021. Fagområdet slik det er rigget nå er blitt en flaskehals for samfunnsutviklingen i kommunen. Kommunen har i gjennomsnitt 170 saker i året og en saksbehandler greier i gjenomsnitt 50. I dag har vi 2 saksbehandlere og det er derfor behov for en til. På kort sikt har vi brukt ressurser fra andre enheter med oppmålingskompetanse til å bistå for å få unna saker. Dette er viktige nøkkelpersoner i andre fagområder og det er derfor ikke noen god løsning å bruke deres kapasitet til dette på lengre sikt. Kommunen må ha et fagmiljø innenfor dette fagområdet. Blir dettr en flaskehals i tiden fremover kan det få samfunnsøkonomiske negative konsekvenser for hele Hustadvika samfunnet. Næringsutvikling og boligutviklingen vil kunne stoppe opp pga stopp i oppmålingstjenestene.

Innleie av ekstern hjelp er redusert med 200 tusen. Har ansatt en person på oppmåling og en på byggesak. Det fleste av oppgavene til denne enhetene skal drives etter selvkostprinsippet. Enheten må øke gebyrinntektene for å få til dette. Derfor er rammen redusert 2021 med 500 000,- og ytterlig 1 million i 2022 og ytterligere 1 million i 2023.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

Endringer ramme

Plan og byggesak Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 4 475 4 076 3 076 2 076
Deflator 120
Tiltak:
Ekstern saksbehandlingsressurs -200
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 20
Generelt trekk -39
Midler fra samfunnsutvikling 200
Øke gebyrinntekter -500 -1 000 -1 000
Sum tiltak -519 -1 000 -1 000 0
Ny Ramme 4 076 3 076 2 076 2 076