BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

NAV - driftsbudsjett

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte.

Det er lagt inn innsparing som følge av nedlegging aktivitetstilbud under 30 år. Det er trukket 450 tusen i 2021 og 450 tusen i 2022 som følge av dette som følge av at dette var budsjettert tidligere.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

Endringer ramme

NAV Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 15 651 15 556 15 106 15 106
Deflator 422
Tiltak:
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 90
Generelt trekk -157
Reduserte utgifter sosialhjelp -450 -450
Sum tiltak -517 -450 0 0
Ny Ramme 15 556 15 106 15 106 15 106