BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Kommunalteknikk - driftsbudsjett

På denne enheten ligger selvkostområdene og i tillegg kommer vei og gatelys. Selvkostområdene budsjetteres med en inntekt fordi motpost for belastning selvkostregnskapet i kommunens regnskap blir inntektsført her. Det gjelder selvkost sin andel av avskrivninger (avdrag), renteutgifter, andel av regnskap, IKT, budsjett osv.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.


I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

På dette rammeområdet er det kun vei og gatelys som har direkte betydning i forhold til et
kommunalt merforbruk. De øvrige områder er selvkostbaserte.

Enheten ber om tilførsel av midler for å øke brøytebudsjettet. Kommunedirektøren foreslår å øke
rammen med 1 mill. kroner nå. Det må vurderes om rammen skal tilføres mer ved neste revidering.
Kommunedirektøren ser ikke at Covid 19 har påvirket denne rammen i noen grad.

Det er ønskelig å beholde mer av rammen til vedlikehold av veg, samtidig
som prosjektet Åsvegen gjennomføres. Rammeområde kommunalteknikk
tilføres derfor ytterligere 500 000. Dette finansieres med en reduksjon i
rammeområdet Kommunedirektør på 500.000.
Endringer ramme

Kommunalteknikk Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett -5 062 -5 342 -5 342 -5 342
Deflator -137
Tiltak:
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. -90
Generelt trekk -53
Økning i budsjett til Åsveien 500
Forventet merforbruk 2021 1 000
Sum tiltak 1 357 0 0 0
Ny Ramme -3 842 -5 342 -5 342 -5 342
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.